ข้าวเหนียวธัญสิริน

            คนภาคอีสาน ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค พันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือพันธุ์กข6 แต่ไม่ทนต่อโรคใบไหม้ ท่รุนแรงขึ้นตามลำดับ จึงทำให้ผลผลิตของข้าว กข6 ลดลง จึงมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่กลายพันธุ์จากข้าวกข6 มีการแตกกอดีกว่าเดิม และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเรียงสารพันธุกรรมใหม่ ได้พันธุ์ที่มีความต้านทานโรคใบไหม้ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามว่า "ข้าวธัญสิริน" 
ลักษณะของข้าวธัญสิริน
 
มีการแตกกอต้นเดียวแตกตอได้มากกว่า 20 ต้น
มีความต้านทานโรคใบไหม้
 
 
 
         รวงข้าว เฉลี่ย 300-350 เมล็ด/รวง
 
  
Comments