Thi học sinh giỏi

UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số : 640/ SGD-KT&KĐCL                           Vũng Tàu , ngày 17  tháng7 năm 2010

   Về việc thi HSG văn hóa lớp 9,

lớp 12 cấp tỉnh năm học 2010- 2011  

 

 

          Kính gửi :  - Trưởng  phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, TX, TP

                            -  Hiệu trưởng  các trường THPT.

 

          Thực hiện Quy chế thi Học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở GD&ĐT  hướng dẫn về tổ chức thi HSG cấp tỉnh đối với các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS, lớp 12 THPT năm học 2010-2011 như sau:                                                                                              

       I. Thi chọn HSG lớp 12 THPT :

          1. Đối tượng và điều kiện dự thi :

          - Là học sinh đang học THPT;

          - Xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết qủa cuối năm học 2009-2010;

          - Được chọn vào đội tuyển của trường THPT;                                             

          - Mỗi thí sinh chỉ được tham dự 01 môn thi.                                                                                            

        2. Môn thi và nội dung thi :

         - Môn thi : Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài thi là 180 phút đối với mỗi môn thi.

         - Nội dung thi: là chương trình toàn cấp THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trọng tâm là chương trình lớp 12 THPT (giới hạn đến hết học kỳ I ). 
                                                                                                                              

        3. Số lượng đội tuyển, hồ sơ dự thi:  

        - Mỗi trường THPT được dự thi tối đa 10 thí sinh/môn thi, riêng trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn được dự thi tối đa 15 thí sinh/môn thi và trường THPT Vũng Tàu được dự thi tối đa 12 thí sinh/môn thi.

        - Các trường THPT nhận phần mềm đăng ký dự thi chọn Học sinh giỏi vào đầu tháng 10 năm 2010.

         - Hồ sơ  đăng ký dự thi gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15-10-2010, gồm có:      

 + Phiếu báo kết qủa học tập năm học 2009-2010 của thí sinh (có mẫu đính kèm);

 + Bản sao giấy khai sinh;

 + Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo môn;

 + Đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi.

 (Lưu ý: Thẻ dự thi do Hiệu trưởng THPT cấp trước 10 ngày; thẻ dự thi phải dán ảnh màu cỡ 4 x 6 của thí sinh có đóng dấu treo trên ảnh).

        

       4. Ngày thi, địa điểm thi :

        - Ngày thi :       02-11-2010.

 * Lưu ý thí sinh phải có mặt tại  địa điểm thi lúc 6 giờ 45 phút .

        - Địa điểm thi: trường THPT Vũng Tàu, TP Vũng Tàu.  
                                                                    

        II. Thi chọn HSG lớp 9 THCS :

          1. Đối tượng và điều kiện dự thi :

            - Là học sinh đang học THCS;

           - Xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết qủa ở học kỳ I năm học 2010-2011;

           - Được chọn vào đội tuyển của huyện, thị xã, thành phố;                                       

           - Mỗi thí sinh chỉ được tham dự 01 môn thi.                                                                                                                         

        2. Môn thi và nội dung thi :

          - Môn thi : Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Ngữ Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh  theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài thi là 150 phút đối với mỗi môn thi.

          - Nội dung thi: là chương trình toàn cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trọng tâm là chương trình lớp 9 THCS; riêng môn Tin học thi lập trình Pascal theo chương trình Tin học lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành. 
                                                                                                                                  

       3. Số lượng đội tuyển, hồ sơ dự thi:   

        - Mỗi Phòng GD&ĐT được dự thi tối đa 10 thí sinh/môn thi, riêng Phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu được dự thi tối đa 12 thí sinh/môn thi.

        - Các Phòng GD&ĐT nhận phần mềm đăng ký dự thi chọn Học sinh giỏi vào đầu tháng 02 năm 2011 tại Sở GD&ĐT ( Phòng KT&KĐCL).     

      - Hồ sơ  đăng ký dự thi gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 14-02-2011, gồm có:         

        + Quyết định thành lập đội tuyển HSG của các  Phòng Giáo dục và Đào tạo;

        + Phiếu báo kết qủa học tập Học kỳ I năm 2010-2011 (có mẫu đính kèm);

        + Bản sao giấy khai sinh;

        + Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo môn;

        + Đĩa CD chứa dữ liệu đăng ký dự thi.

        + Đề và hướng dẫn chấm (kèm theo đĩa mềm) các môn thi lập đội tuyển cấp huyện, thị xã, thành phố.

 (Lưu ý: Thẻ dự thi do Trưởng phòng GD & ĐT huyện, TX, TP cấp trước 10 ngày; thẻ dự thi phải dán ảnh màu cỡ 4 x 6 của thí sinh có đóng dấu treo trên ảnh).

 

     4. Ngày thi, địa điểm thi :

       - Ngày thi :        01 -3 – 2011.

 * Lưu ý thí sinh phải có mặt tại  địa điểm thi lúc 6 giờ 45 phút.

       - Địa điểm thi : trường THCS Kim Đồng, thị xã Bà Rịa.

                                                                                                                                                            Nhận được công văn này Sở GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, triển khai thực hiện nghiêm túc.Trong qúa trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh ngay về Sở GD&ĐT (phòng KT-KĐCL) để thống nhất thực hiện./.   
                                                                                                                                                                                                               
                                                                             GIÁM  ĐỐC      

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                        

- Như trên;                                                                                                                   

- GDTrH,Ttra (để phối hợp);                                                                            (Đã ký)

- Website của Sở GD&ĐT;

- Lưu VT, KT&KĐCL. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                  Nguyễn Thanh Giang

   

 

 
ĉ
khaothi brvt,
Jul 27, 2010, 1:31 AM
Comments