Công văn 821 của Sở GD&ĐT

UBND TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DUC – ĐÀO TẠO                                               Độclập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       

       Số:  821/HD-SGD&ĐT                                                     Vũng Tàu, ngày  10  tháng   năm 2010

 

HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KĐCL
NĂM HỌC 2010-2011
 

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011, với chủ đề năm học “tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ”; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; Thực hiện Công văn số 5367/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2010-2011”, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) năm học 2010-2011 theo các nội dung sau đây:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, thực hiện lộ trình đổi mới các kỳ thi có quy mô toàn quốc theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức tốt các kỳ thi năm học 2010-2011: Xây dựng và hoàn thiện phương án tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012, bảo đảm tất cả các kỳ thi phải được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ trong công tác thi và tuyển sinh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thi cho cơ sở, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thi tại cơ sở.

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở; các phòng giáo dục và đào tạo huyện, TX, TP; giữa các trường với chính quyền địa phương để việc tổ chức thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp THCS được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy chế.

4. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục ở Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc. Thực hiện tốt công tác tự đánh giá làm cơ sở để đăng ký thực hiện đánh giá ngoài.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt việc lập và kiểm tra hồ sơ học sinh, học viên, hồ sơ thí sinh, sổ phát văn bằng, chứng chỉ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Để thực hiện tốt các định hướng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt để thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác tổ chức:

Tiếp tục kiện toàn về đội ngũ chuyên trách về KT&KĐCLGD ở Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT. Mỗi phòng GD&ĐT bố trí cố định 02 cán bộ (01 tiểu học, 01 THCS) kiêm nhiệm KT&KĐCLGD tại đơn vị.

Nâng cao năng lực cho cán bộ (giáo viên) làm công tác KT&KĐCLGD ở các đơn vị. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên nhằm bảo đảm tính chính xác, nghiêm minh, công bằng khách quan trong thi, kiểm tra, đánh giá. Cử đủ và đảm bảo chất lượng cán bộ (giáo viên) làm công tác thi và tham gia các khoá tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ KT&KĐCLGD do Sở hoặc Bộ tổ chức.

2. Công tác khảo thí:

2.1. Xây dựng phương án kế hoạch thi, phương pháp kiểm tra đánh giá khoa học, hợp lý. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, các phòng, ban của Sở, các phòng GD&ĐT và các trường để có được những sự hỗ trợ cần thiết, đảm bảo cho các kỳ thi (thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi...) được tiến hành an toàn, thuận lợi, để phản ánh đúng chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chủ đề Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ:

Các đơn vị tổ chức tốt việc kiểm tra học kỳ theo đề chung của Sở, phòng GD&ĐT, tăng cường quản lý của lãnh đạo trường trong việc ra đề kiểm tra định kỳ, bảo đảm công bằng, chính xác trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức kiểm tra vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Các Phòng GD&ĐT nộp đề kiểm tra học kỳ của các khối lớp về Sở GD&ĐT (phòng KT-KĐCL) sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ.

Các đơn vị tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, thi thử cho người học đúng với hình thức được Bộ GD&ĐT quy định (các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, các môn còn lại thi theo hình thức tự luận), đảm bảo các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp đều được kiểm tra, thi thử mỗi môn ít nhất 2 lần. Phổ biến đến cán bộ, giáo viên và học sinh tài liệu thi trắc nghiệm, quy trình thi trắc nghiệm, giúp cho học sinh làm quen với thi trắc nghiệm như điền phiếu, làm bài thi trắc nghiệm.

2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thi,  ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá:

Tập huấn kỹ về nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên để đảm bảo nắm chắc, thực hiện đúng Quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo tính chính xác, trung thực, nghiêm minh, công bằng, khách quan trong thi cử, kiểm tra, đánh giá thường xuyên cũng như trong các kỳ thi toàn quốc.

 Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cử. Các đơn vị cần tăng cường quản lý, kiểm tra để đảm bảo việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác đúng quy định.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức kiểm tra, đánh giá, sử dụng hiệu quả các phần mềm do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT phát hành (như phần mềm quản lý học sinh, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, phần mềm quản lý xét tốt nghiệp THCS...)

2.4. Quản lý hồ sơ thí sinh phục vụ công tác khảo thí :

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX tổ chức kiểm tra hồ sơ học sinh, học viên ở tất cả các khối lớp, tiến hành bổ sung, sửa chữa các sai lệch nếu có trong hồ sơ học sinh; riêng các lớp cuối cấp, việc điều chỉnh, bổ sung các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích phải hoàn thành trước ngày 30/03/2011 để chuẩn bị tốt cho việc nhập dữ liệu thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Việc nhập dữ liệu cần được thực hiện nghiêm chỉnh, chính xác; chấm dứt tình trạng bổ sung hoặc trùng lặp thí sinh; kiên quyết thực hiện đúng thời gian nhập danh sách thí sinh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm dò, xác nhận các chi tiết trong danh sách thí sinh.

2.5. Xét công nhận tốt nghiệp THCS và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học:

Các Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm thực hiện các công tác sau:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/10/2006, Quyết định số 51/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/9/2008 và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là nội dung cần được chuẩn bị tốt cho việc xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở liên quan đến công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS; chỉ đạo các các trường THCS tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS, hồ sơ cấp phát văn bằng theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

2.6. Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học:

Thực hiện nghiêm túc phương án tổ chức thi và văn bản hướng dẫn chi tiết về tuyển sinh của Sở GD&ĐT (triển khai vào tháng 3 năm 2011).

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 : Tiếp tục áp dụng phương thức thi tuyển bằng hình thức tự luận với 3 môn thi: Văn, Toán và môn thi thứ 3 (là 1 trong các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý) sẽ được thông báo 15 ngày trước ngày kết thúc năm học. Các Phòng GD&ĐT, các trường THCS cần đặc biệt lưu ý điểm này và thông báo rộng rãi cho học sinh để góp phần thực hiện yêu cầu giáo dục toàn diện trong kiểm tra, đánh  giá và thi cử.

Các trường THCS thông báo đến học sinh và phụ huynh các phương án tuyển sinh, tiến hành nhận đơn dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 của học sinh và bàn giao hồ sơ cho các trường THPT theo đúng văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở.

Sở GD&ĐT phối hợp với các phòng GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các trường THCS về quy chế tuyển sinh và thống nhất qui trình cần thực hiện trong việc tổ chức nhận đơn dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh.

2.7. Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29 về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 33/2007/QÐ-BGD&ÐT ngày 20/6/2007 về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; công văn 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Tất cả cơ sở trường học thực hiện sổ cấp bằng với đủ các chi tiết cần thiết về thí sinh, về văn bằng theo đúng mẫu hướng dẫn của Bộ. Trong các đợt thanh tra, kiểm tra cơ sở đều phải tiếp tục kết hợp kiểm tra hồ sơ học sinh với sổ cấp bằng này (Phụ lục I, Mẫu sổ gốc cấp bằng của Giáo dục phổ thông, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QÐ-BGD&ÐT ngày 20/6/2007).

Việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ: Việc giao, nhận các loại văn bằng chứng chỉ giữa các bộ phận của Sở GD&ĐT, giữa Sở GD&ĐT với Phòng GD&ĐT và trường, giữa trường và cá nhân đều phải lập biên bản rõ ràng, quy định trách nhiệm của từng khâu, của từng cá nhân phụ trách.

3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCL):

            Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, xác định thực trạng chung của các cơ sở giáo dục, đề ra các giải pháp cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2010-2011 tập trung các việc như sau:

3.1 Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ KĐCL.

            - Tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng, các buổi hội thảo do cấp trên tổ chức để rút kinh nghiệm.

- Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo về công tác KĐCL vào đầu học kỳ I để cùng với các đơn vị trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về các hoạt động này.

- Phòng GD&ĐT chủ động tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác tự đánh giá.

- Các trường phổ biến rộng rãi trong CB, GV kết quả tự đánh giá của năm học trườc và  tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm cho tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị mình.

            3.2 Tiến hành tự đánh giá ở tất cả các cơ sở giáo dục.

- Dựa vào kết quả tự đánh giá trong năm học 2009-2010, các trường Tiểu hoc, THCS, THPT tiến hành rút kinh nghiệm quá trình tự đánh giá, công tác cải tiến chất lượng, sắp xếp lại các hồ sơ minh chứng và triển khai công tác tự đánh giá năm học 2010-2011 một cách thực chất, hiệu quả hơn (chú ý tập trung vào các tiêu chí về tổ chức dạy và học, xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, các tiêu chí liên quan đến việc công nhận trường chuẩn quốc gia và thanh tra toàn diện trường phổ thông).

- Các trường Mầm non, Trung tâm GDTX bố trí nhân sự tổ chức sắp xếp hồ sơ, các văn bản lưu trữ, chuẩn bị tiến hành KĐCL theo theo qui định.

- Xây dựng ở mỗi cấp học tối thiểu một đơn vị hoàn thành tốt quá trình tự đánh giá, đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài làm điển hình cho các đơn vị khác học tập.

  3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện  kế hoạch tự đánh giá ở cơ sở:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai hoạt động KĐCL.

- Các trường thực hiện kế hoạch tự đánh giá và cải tiến chất lượng đã xây dựng trong báo cáo tự đánh giá, coi đó là khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch KT&KĐCLGD của đơn vị mình, đôn đốc kiểm tra tiến độ tự đánh giá và cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục  triển khai kế hoạch đến các trường thực thuộc, thực hiện báo cáo định kỳ đúng thời gian, đúng qui định thông tin, số liệu đầy đủ và chính xác.

            2. Trường THPT tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, kế hoạch tự đánh giá của đơn vị mình, triển khai  kế hoạch đến toàn thể giáo viên của đơn vị, thực hiện báo cáo định kỳ đúng thời gian, đúng qui định thông tin, số liệu đầy đủ và chính xác.

            3. Sở GD&ĐT tiếp tục tập hợp các tài liệu văn bản về KT&KĐCLGD, tham mưu với lãnh đạo trang bị cho các đơn vị các phần mềm phục vụ công tác khảo thí như phần mềm thi chọn học sinh giỏi, phần mềm quản lý, xét tốt nghiệp THCS, in bằng tốt nghiệp THCS, chấm thi trắc nghiệm...

Trên đây là các nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với công tác Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2010-2011 cùng với phụ lục về kế hoạch thời gian thực hiện, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung hướng dẫn trên, thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của ngành theo địa chỉ: http://Bariavungtau.edu.vn để cập nhật thông tin. Nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT theo địa chỉ: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, 217 Ba Cu, Thành phố Vũng Tàu; E-mail:  phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn; fax 064 3541016; điện thoại 064 3542054 để phối hợp giải quyết kịp thời./.

                                                                                                 

      

Nơi nhận

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các Phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT, TTGDTX;
- Các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT; 
- Website của ơở GD&ĐT;        
- Lưu VT, KT&KĐCL.    
 
 

PHỤ LỤC . KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Đính kèm công văn số 821/HD-SGD&ĐT ngày 10/9/2010 của SGD&ĐT)

Tháng

Nội dung hoạt động

Thời gian

7/2010

- SGD&ĐT tổ chức tập huấn công tác KĐCL cho lãnh đạo các đơn vi.

 

8/2010

- SGD&ĐT hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh;

- SGD&ĐT hoàn thành bc, thống kê kết quả thi tốt nghiệp, tuyển sinh.

 

 

9/2010

- Các PGD&ĐT nhận phôi bằng TN THCS;

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch KĐCL, hoàn thiện CSDL, thực hiện kế hoạch tự đánh giá (THKHTĐG).

- SGD&ĐT tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

15/9

 

19/9

10/2010

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Xuyên Mộc, và 01 trường THPT.

- Các trường THPT thành lập đội tuyển học sinh giỏi, nhập danh sách dự thi vào phần mềm nộp về SGD.

- Các trường THPT nhận bằng TN THPT năm học 2009-2010

T/ báo sau.

 

15/10/2010

 

T/ báo sau.

11/2010

- SGD&ĐT tổ chức thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh;

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Đất Đỏ, và 01 trường THPT.

- Các trường THPT nhận bằng TN THPT năm học 2009-2010

- Các phòng GD&ĐT hoàn thành việc cấp bằng THCS

2/11/2010

T/ báo sau.

 

30/11/2010

12/2010

- SGD&ĐT thi lập đội tuyển HSG lớp 12 THPT;

- PGD&ĐT tổ chức xét TN BT THCS  lần 2 năm 2010

- SGD&ĐT tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Vũng Tàu và 01 trường THPT.

7/12/2010

 

19/12/2010

 

T/ báo sau.

01/2011

- SGD&ĐT tổ chức thi và coi thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT;

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Tân thành và 01 trường THPT.

11/01/2011

 

T/ báo sau.

02/2011

- Các PGD&ĐT thành lập đội tuyển học sinh giỏi, nhập danh sách dự thi vào phần mềm nộp về SGD.

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Châu Đức và 01 trường THPT.

- Các PGD&ĐT, trường THPT, TTGDTX nộp về Sở GD&ĐT Báo cáo tự đánh giá.

14/02/2011

 

 

T/ báo sau.

25/02/2011

 

03/2011

- SGD&ĐT tổ chức thi học sinh giỏi  cấp tỉnh lớp 9 THCS

- SGD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá, công tác quản lý hồ sơ học sinh tại phòng GD&ĐT Bà Rịa và 01 trường THPT.

- SGD&ĐT tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- SGD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức thi TN và tuyển sinh.

- SGD&ĐT tập huấn cho các trường THCS Quy chế, quy trình nhận đơn dự thi vào lớp 10 THPT.

- Các đơn vị hoàn thành việc sổ sung các giấy tờ chứng nhận diện ưu tiên, Khuyến khích vào hồ sơ thí sinh dự thi.

01/03/2011

T/ báo sau.

 

19/03/2011

 

25/03/2011

 

30/03/2011

04/2011

- Chuẩn bị công tác thi tốt nghiệp;

- Các đơn vị báo cáo nhân sự tham gia công tác thi.

- Tập huấn công tác nhận hồ sơ, nhập dữ liệu thi (TN, TS);

 

15/4/2011

05/2011

- Các trường THPT, TTGDTX hoàn thành nhập DS thí sinh dự thi tốt nghiệp và nộp về Sở.

- SGD&ĐT tổ chức các Hội nghị thi;

- Các trường THCS hoàn thành việc nhận đơn dự thi vào lớp 10 năm học 2011-2012;

- SGD&ĐT công bố các QĐ coi thi, chấm thi TN THPT.

- Các trường THCS hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS, BT THCS.

 

 

15/05/2011

 

20/05/2011

29/05/2011

06/2011

- Thi TN THPT  

- Chấm thi tốt nghiệp THPT.

- Các trường THCS hoàn thành bàn giao hồ sơ của thí sinh dự thi vào lớp 10 cho các trường THPT tương ứng.

2,3,4/6/2111

5/6-19/6

10/06/2011

07/2011

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quí Đôn, lớp 10 THPT.

- Chấm thi tuyển sinh lớp 10 và thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2011-2012

1,2/7/2011

 

- Trên đây là các mốc thời gian cùng với các công việc chính về KT-KĐCL cần thực hiện trong năm học. Tuy nhiên, trước các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 Sở GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn chi tiết hơn.

 
 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                           ( Đã ký)

 

 

             Nguyễn Thanh Giang

Comments