หน้าแรก

จุดประสงค์ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ICT
  1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ ICT
  2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่นักเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน
ข้อตกลงของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ICT
  1. นักเรียนควรฝึกษะการใช้เครื่องมือ social media ต่างๆ
  2. นักเรียนต้องอ่านข้อมูลและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ     อย่างครบถ้วน
  3. หากนักเรียนมีปัญหาในทำกิจกรรมให้นักเรียนแจ้งปัญหาให้ครูทราบเพื่อช่วยกันแก้ไข
  4. เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข ในการใช้ social media