THĂM KHÁM BỆNH NHÂN

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN

CÁCH THĂM KHÁM BỆNH NHÂN TRÊN LÂM SÀNG


Trở về giảng dạy và đào tạo                          Trở về trang chủ của Tổ bộ môn