Physics Education Technology (PhET)

http://phet.colorado.edu/fa/simulations

http://phet.colorado.edu/fa/simulations

برای دیدن شبیه سازی و آزمایشگاه های مجازی تعاملی متعلق به پروژه جهانی فناوری آموزش فیزیک روی لینک بالا کلیک کنید. محتوای این سایت و شبیه سازی ها ترجمه اینجانب است. لطفا پیشنهادهای اصلاحی خود را به آدرس زیر ایمیل کنید
(khalily@gmail.com)

*****************************************************************************************

توجه مهم: برای دیدن شبیه سازی های زیرلازم است برنامه ی جاوا بر روی رایانه ی شما نصب شود. از آنجا که این شبیه سازی ها بر اساس فرمت قدیمی جاوا طراحی شده اند ممکن است توسط برخی از مرورگرهای اینترنی پشتیبانی نشوند!

 Download Java link 1   link 2

مکانيک

 مقايسه حرکت يکنواخت و شتاب ثابت

 حرکت با شتاب ثابت روی خط راست

 حرکت پرتابی ۱

 حرکت پرتابی ۲

 حرکت پرتابی ۳

 حرکت پرتابی در شرايط مختلف

 حرکت دايره ای

 تحقيق قانون دوم نيوتون

 نيروی اصطکاک

 زمان واکنش

 انتقال تکانه

 

نوسان ، موج های مکانيکی و الکترومغناطيسی

 حرکت هماهنگ ساده

 موج های طولی و عرضی

 برهم نهی موج های مکانيکی ۱

 برهم نهی موج های مکانيکی ۲

 موج های ايستاده

 انتشار دو بعدی موج های مکانيکی

 اثرکلاسيکی و نسبيتی دوپلر

 اثر دوپلر

 انتشار موج های الکترومغناطيسی

  

الکتريسيته و مغناطيس

 مدارهای الکتريکی ساده

 نيروی الکتريکی

 ميدان الکتريکی

 ميدان نيروی الکتريکی

 تحقيق قانون اهم

 تاثير آهنربا بر قطب نما

 موتور الکتريکی

 

نور

 تحقيق شکست نور

 قانون شکست نور

 رنگين کمان

 سرعت نور

 ترکيب رنگ های اصلی نور و نقاشی

 ترکيب رنگ های اصلی نور

 مقايسه ی چشمه های نور با يکديگر

 

فيزيک جديد

 الگوی اتمی بور

 اتم هيدروژن

 اتم بور

 جذب و گسيل نور ۱

 جذب و گسيل نور ۲

 طيف نور سفيد و طيف نشری

 بيليارد مولکول ها

 الگوی اتمی دوبری

 تحقيق اثر فوتوالکتريک

 واپاشی چند عنصر پرتوزا

 نيمه عمر ۱

 نيمه عمر ۲

فيزيک و فناوری

 ليزر

 فلورسکوپ

 اجاق مايکروويو ۱

 اجاق مايکروويو ۲