عکس برگزیده ی  مسابقه ی عکاسی 2005 


Scenes Through a Screen

    

sokol-01.jpg

عکس بالا توسط دانش آموزی به نام روبکا سکل گرفته شده است . اين عکس جايزه ی اول مسابقه ی عکاسی در سال ۲۰۰۵ را که از طرف انجمن معلمان فيزيک آمريکا برگزار شده است به خود اختصاص داده است. اين دانش آموز برای گرفتن عکس بالا ، ابتدا بر روی سطح توری ای که بر روی يک سه پايه ثابت شده بوده آب پاشيده(spray) و پس از آن توری را در فاصله ی ۱۰ سانتی متری دوربين قرار داده است. شخصی نيز در پشت توری و به فاصله ی ۱۵ سانتی متری از آن ايستاده است . دوربين بر روی قطره های آب کانونی شده است . زمينه ی قرمز رنگی که در اين عکس ديده می شود قسمتی از لب شخص است. هر چند تصويری که در قطره های آب تشکيل می شود وارونه است ولی برای زيبايی بيشتر عکس سر و ته شده است.