روز جهانی معلم 2005


 

                                  

                                              World Teachers' Day                             

 

Quality Teachers for Quality Education

Training for a Stronger Teaching Force

 

هرسال در روز 5 اكتبر برابر با ۱۳ مهرماه بخش آموزش جهاني سازمان ملل پوشش خبري گسترده اي را براي تبيين اهميت شغل معلمي، که در بيش از صد کشور جهان گرامی داشته می شود ، در نظر مي گيرد. امسال ، اما ، به پيشنهاد بخش آموزش جهاني سازمان ملل ، شعار « تربيت به منظور نيروی آموزشی ورزيده تر » برای اين روز منظور شده است . در قسمتی از بيانه ی امسال آمده است :  اين که فردی هر چند علاقه مند و اما تربيت نشده را [منظور فردی است که آموزش های لازم را برای حرفه ی معلمی نديده است ] در برابر تعدادی دانش آموز قرار دهيم و او را معلم بناميم ، کافی نيست . در اين خصوص راهی ميان بر برای تامين آموزشی با کيفيت وجود ندارد.