باغ تفرج است و بس میوه نمی دهد به کس / جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش   سعدی