روشنی طلعت تو ماه ندارد / پیش تو گل رونق گیاه ندارد    حافظ