بهواداری او ذره صفت رقص کنان  /  تا لب چشمه ی خورشید درخشان بروم     حافظ