کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست /  بر مستان صبر باید طالب نوروز را    سعدی 

 


ownl