گوشم همه بر قول نی و نغمه ی چنگ است / چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است   حافظ