تو مرد لب قدری نی مرد شب قدری / تو طفل سر خوانی نی پیر پری خوانی  مولانا