شکر خدای که هرچه طلب کردم از خدا / بر منتهای مطلب خود کامران شدم   حافظ