ส่วนประกอบ

องค์ประกอบเบื้องต้น  ของคอมพิวเตอร์  ต้องประกอบด้วย
  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
    - ทบทวนอุปกรณ์แต่ละอย่าง
   - อุปกรณ์ภายนอก
   - อุปกรณ์ภายในคอมฯ 
 
เมื่อท่านศึกษาจาก คลิป VDO แล้วกรุณาแสดงความคิดเห็นสรุปประเด็นที่ท่านได้ศึกษาอุปกรณ์เบื้องต้น  หรือ การประกอบคอมพิวเตอร์ ก็ดี
โดยให้ท่านคลิกที่  ความคิดเห็น  แล้วก็พิมพ์ข้อความ  เมื่อเสร็จแล้วคลิก
เพิ่มความคิดเห็น  เท่านี้ก็เป็นการแสดงถึงท่านได้เรียนรู้จากสื่อแล้ว  และยังสามารถได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้อีก นะครับ
Comments