สถานีตำรวจภูธรแคนดง

   
  

                                       พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก
                                      ผกก.สภ.แคนดง

นโยบาย ผบ.ตร. 6 ด้าน

1.จงรักภักดีต่ิพระมหากษัตริย์
2.รักษาความสงบเรียบร้อย
3.ปราบปรามและลดอาชญากรรม
4.ปราบปรามยาเสพติด
5.ขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กรสู่อาเซียน
6.สร้างความสามัคคี ขวัญกำลังใจ

วิดีโอ YouTube