Κεντρική‎ > ‎

Εργασίες Φοιτητών

Ανάπτυξη cloud εφαρμογών σε Google Apps Engine με Java

Ανάπτυξη cross-platform εφαρμογών με χρήση Qt

Υλοποίηση και προγραμματισμός FPGA για έλεγχο ακτινοβολίας

Προγραμματισμός πολυπύρηνων ενσωματωμένων συστημάτων

Συντρέχων προγραμματισμός σε Java

Σύστημα Εθελοντικού Υπολογισμού βασισμένο σε Περιηγητή Ιστού

Ανάπτυξη εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιού για ενεργειακή διαχείριση

Παράλληλος Προγραμματισμός σε γλώσσα Python

Εφαρμογή Android: RSS Feed Reader

Υβριδικοί παράλληλοι αλγόριθμοι ταύτισης αλφαριθμητικών (CUDA, MPI)

Εφαρμογή Android με χρήση Google Maps και Augmented Reality

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Android: μια εκπαιδευτική εισαγωγή

Παράλληλη υλοποίηση αλγορίθμων συνεργατικής διήθησης (MPJ, JOMP)

Υπολογιστική μελέτη παράλληλης πρωτεινικής προσάραξης (protein docking)

Cloud computing και OpenStack: επισκόπιση και υλοποίηση

Ενοποίηση eyeOS webTop και TaskFreak web-base project management tool

Task Parallel Library: δομές παραλληλισμού και ανάπτυξη παράλληλου Web Crawler

Μελέτη αλγορίθμων αναζήτησης πολλαπλών προτύπων σε βιολογικά δεδομένα

Eκπαιδευτική εισαγωγή στη πλατφόρμα ανοικτού υλικού Arduino

Συγκριτική μελέτη παράλληλων υλοποιήσεων εύρεσης κρυπτογραφημένου κλειδιού MD5

Εύρεση παρόμοιων εικόνων: Διαδικτυακή εφαρμογή σε Java με χρήση παράλληλων και κατανεμημένων μεθόδων

Μέθοδοι ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο: παράλληλη υλοποίηση σε Java

Προγραμματισμός GPU σε περιβάλλον OpenCL

Παράλληλη συνεργατική διήθηση: ο αλγόριθμος SlopeOne

Concurrency in Java: Προσομοίωση λειτoυργίας ανελκυστήρα

Aνάπτυξη του λογισμικού Cpu-g σε Python και Glade 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε eyeOS 2.5 με Javascript και Php

Νvidia CUDA: Παράλληλοι αλγόριθμοι για ταύτιση αλφαριθμητικών

EcoΤruck: Μια πολυπρακτορική εφαρμογή σε συναρτησιακές γλώσσες

Παράλληλοι Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Data Mining με ANNs και SVM

Προγραμματισμός σε OpenMP και GTK για επεξεργασία ήχου

Μελέτη αλγορίθμων Ant Colonies και Learning Automata

Μελέτη Moodle και ανάπυξη Ajax-based GUI

Υλοποίηση αλγορίθμων αναζήτησης βιολογικών ακολουθιών με MPI

Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών με Java ME

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Java OpenGL

Distributed alrorithm animation in Java (DAJ source code)

Web Services, Java και SOAP.

Παράλληλη Επεξεργασία με Matlab και Octave

Μελέτη συνεργατικού περιβάλλοντος Horde3

Ανάπτυξη εφαρμογών δικτυακού υπολογισμού με BOINC

Ανάπτυξη διαδικτυακού παιγνιδιού με διεπαφή Facebook

Παράλληλοι αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής

Μελέτη και ανάπτυξη του WebOS eyeos

Ρομπότ Lego RCX για επίλυση λαβυρίνθου

Ανοικτό Λογισμικό για το έξυπνο σπίτι

OLPC και Moodle: μπορεί να υπάρξει συνεργασία;


Παλότερες εργασίες

Θέση Ιστού Παν/μιου Μακεδονίας για άτομα με προβλήματα όρασης

An experimental navigator of University of Macedonia

Thessaloniki's navigator

Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Chalkidiki's navigator

Comments