TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
                                        BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, vào lúc.....giờ......phút, ngày.....tháng.......m.................

Tại đơn vị:..................................................

 

Hội đồng huỷ hoá đơn gồm có:

 

          1. Ông/Bà:..............................Giám đốc/Tổng giám đốc      Chủ tịch hội đồng

          2. Ông/Bà:...............................Kế toán                Thành viên

          3. Ông/Bà:...............................Thủ kho      Thành viên

 

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản để huỷ số lượng hoá đơn trong bảng kiểm kê số lượng cần huỷ của Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 64/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính qui định về “hủy hoá đơn” như sau:

 

-         Tên, loại hoá đơn:...................................

 

-         Ký hiệu mẫu số hoá đơn:........................

 

-         Ký hiệu hoá đơn:.....................................

 

-         Số lượng hoá đơn huỷ: ? số

 

-         Từ số:........đến số:..........

 

Hội đồng huỷ hoá đơn của doanh nghiệp tiến hành huỷ số lượng hoá đơn bằng phương pháp:......................tất cả các liên (số) hoá đơn nói trên, hoá đơn huỷ được lưu giữ cùng với hồ sơ hủy hóa đơn tại Doanh nghiệp.

 

Biên bản kết thúc vào lúc........giờ.......phút cùng ngày, biên bản được thông qua cho mọi người tham gia huỷ hoá đơn cùng nghe và tất cả cùng thống nhất ký tên trong biên bản./.

 

                THƯ KÝ















 

                                                                   HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

                      Thành viên Hội đồng                Chủ tịch Hội đồng                    Thành viên Hội đồng

 

 

 

 

                    .........................                 ........................                  ...........................


ĉ
Lý Hiền Danh,
18:31, 13 thg 12, 2013