H. Willibrordus Kerk Boven-Leeuwen

De H. Willibrorduskerk maakt sinds september 2012 deel uit de 8 kerken van Sint Christoffelparochie die vallen in de gemeente West Maas en Waal. Van de middeleeuwse parochiekerk van Leeuwen is zeer weinig bekend. Zij was toegewijd aan de H. Aldegundis, een heilige Abdis, die leefde in de 8ste eeuw. Volgens de overlevering zou de Kerk gestaan hebben op de plaats van de grote waai bij de Hervormde Kerk, totdat zij het slachtoffer werd van een dijkdoorbraak. Dat zij in de wiel zou zijn verzwolgen, is op zijn minst twijfelachtig, aangezien men in 1753 bij de bouw van de Hervormde Koepelkerk aan de dijk nog over een middeleeuwse klok bleken te beschikken. In elk geval was het oude gebouw door watergeweld onbruikbaar geworden. De Kerk behoorde sinds 1609 aan de Hervormden die met de Hervormden van Puiflijk een gecombineerde gemeente vormden. Sedert de Hervorming waren de Katholieken van Leeuwen deels verbonden met Puiflijk en deels met Wamel. In 1796 werd Leeuwen weer een zelfstandige parochie onder pastoor Gerardus van der Sandt. Men kerkte aanvankelijk in een boerenschuur. In 1800 werd voor fl. 13.000,- een schuurkerk met pastorie onderaan het dak gebouwd. In 1836 werd zij vervangen door een Waterstaatskerkje met een pastorie, die aan de Waalbandijk ten westen van de Waterstraat werd gebouwd. Deze Kerk aan het Boveneind, die de kroon zette op het pastoraat van Franciscus Verploegen, was zowel voor Boven-Leeuwen als Beneden-Leeuwen bestemd. Zij stond onder de bescherming van de H. Willibrordus. Op 5 februari 1916 ontstond een brand achter het hoogaltaar van de toen tachtigjarige Kerk. Ze leed een dusdanige schade dat men herstel niet zinvol achtte. Temeer er in 1899 in Beneden-Leeuwen een nieuwe Kerk was gebouwd, besloot men tot nieuwbouw op een terrein aan de Molenstraat in Boven Leeuwen, dat reeds jaren voordien door een broer van de toenmalige pastoor C.P.J. Schoenmakers met het oog op een eventuele nieuwbouw, was geschonken. Architect Wolter te Riele maakte het ontwerp en in september 1916 werd de bouw aanbesteed. Het werk werd gegund aan M. van Heck uit Leeuwen, die had ingeschreven voor fl.108.650,-. Op 29 april 1918 werd de Kerk geconsacreerd en in gebruik genomen. Reeds in 1921 traden ernstige gebreken aan het licht die werden toegeschreven aan de kalkarmoede van het gebruikte cement en het daarin verwerkte klapzand, dat afkomstig was uit de afgegraven molenbelt. Ook zou de grondslag niet goed zijn voorzien in het groot bouwwerk. De toren bleek veel te zwaar, stond in 1922 na een zware storm op instorten en moest ongeveer 9 meter worden verlaagd. De watersnoodramp van 1926 heeft kort daarop het Kerkgebouw opnieuw ondermijnd, maar de financiën voor herstel ontbraken toen ook al.

In 2012 is een grote restauratie afgerond. De kosten groot 900.000 euro zijn grotendeels opgebracht dankzij een rijkssubsidie en dankzij donaties van verschillende instanties, bedrijven en vooral dankzij de inwoners van Boven-Leeuwen. Op dit moment is de kerk in optima forma en worden er elke tweede en vierde zaterdag van de maand diensten gehouden.

Korte beschrijving van de kerk

Bouwjaar:De H. WILLIBRORDUSkerk, is een in 1916-1917 naar een ontwerp van architect W. te Riele Gzn. gebouwde laat-neogotische basiliek met pseudotransept, met aangebouwde sacristie, staande aan de Pastoor Schoenmakersstraat, hoek Molenstraat. Op 29 april 1918 werd de kerk geconsacreerd.

Kenmerkend: De kruisweg van Albert Servaes en de glas-in-loodramen

Hoogte Kerk: 40 m

Patroon: H Willibrordus, bisschop van Utrecht, geboren in Northumbria, heeft als missionaris het evangelie gebracht in de lage landen. Hij is op 7 november 739 overleden en ligt begraven in Echternach (Luxemburg).