หน้าแรก

                                           สมุนไพร          ไทยนี้          มีค่ามาก 

                            พระเจ้าอยู่หัว    ทรงฝาก     ให้รักษา 
                  
                            แต่ปู่ย่า             ตายาย       ใช้กันมา 
                           
                           ควรลูกหลาน     รู้รักษา       ใช้สืบไป.

           
                                   พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                                     จัดทำโดย                
นางสาวปวีณ์ธิดา่ อุระทัย 
ม.6/9 เลขที่ 39