دروغ در اسلام و دروغ در ایران

  1. داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد
  2. کوروش کبیر : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ
  • پیامبر اکرم به علی (ع) : ای علی در 3  جا دروغ نیکوست : میدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم  .{ وسایل الشیعه – جلد 12}

 

Comments