ആദ്യകാല മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ്

2006 ജൂണ്‍ 30 ന് മുമ്പുള്ള മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് പ്രൊഫൈലുകള്‍ 

ഇതില്‍ കാണുന്ന ലൊക്കേഷന്‍ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രൊഫൈലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണ്.