Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT AUTOILLE

1. Käyttö

Vuokralle ottajalla pitää olla vähintään 2 vuotta ajokokemusta. Vuokralle ottaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralle ottaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokralle ottajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokralle ottaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta. Vuokralle ottaja on myös velvollinen palauttamaan auton ja mahdolliset lisävarusteet saamassaan kunnossa. Tupakointi autossa samoin kuin lemmikkieläinten pito on ehdottomasti kiellettyä.

Vuokralle ottajan on itse ajettava autoa. Muut ajajat on merkittävä vuokrasopimukseen. Autoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralle antajan suostumusta. Mikäli vuokralle antajan kanssa on erikseen sovittu auton käyttämisestä ulkomailla, on huomioitava, että vuokra-auton vakuutusturva ja vuokrasopimuksessa sovitut omavastuuehdot ovat voimassa vain Suomessa. Pysäköity auto on ehdottomasti lukittava

 

2. Auton palauttaminen

Auto on palautettava sopimuksessa mainittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana. Mikäli näin ei tapahdu eikä vuokrauksen jatkumisesta ole sovittu, syyllistyy vuokralle ottaja auton luvattomaan käyttöön. Mikäli autoa ei ole palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokralle antaja voi ilmoittaa asian poliisille.

Vuokralle antajalla on oikeus periä vuokralle ottajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä vuokralle antajalle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla.

Vuokralle antaja ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

 

3. Vuokralle antajan vastuu

Mikäli auto on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevaurio) ja vuokralle ottaja ei pääse aloittamaan matkaa sovittuna vuokra-aikana, on vuokralle antaja velvollinen palauttamaan mahdolliset maksetut varausmaksut.

Mikäli auto hajoaa vuokra-aikana teknisesti (esim. moottorivaurio ) tai muu vastaava vika, johon vuokralle antaja ei voi vaikuttaa, ei vuokralle antajalla ole velvollisuutta korvauksiin.

Vuokralle antaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokralle antaja ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää käytössä tai luovuttaa autoa vuokralle ottajan käyttöön sovittuina aikoina. Mainittuja syitä ovat Force Majeure tyyppiset tilanteet tai muu niihin verrattava vuokralle antajan velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali ennakolta aavistamaton vuokralle antajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokralle antaja ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai toisella liittyen vuokralle ottajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.4. Vuokralle ottajan vastuu

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokralle ottajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokralle ottajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vauriosta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokralle ottaja velvollinen maksamaan 5 vuorokauden vuorokausimaksun.

Ulkomailla autolle tapahtuneista vahingoista ja liikennevaurioista vuokralle ottaja on täysimääräisesti vastuussa. Vuokraaja maksaa kaikki ulkomailla tapahtuneet huollot ja korjaukset täysimääräisinä. Ulkomaille vuokrattu auto viedään kohdemaahan ja palautetaan kohdemaasta lähtöpaikkaan vuokra-ajan päätyttyä vuokralle ottajan kustannuksella joka tapauksessa. Vuokralle antaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralle ottajan matkakustannuksia takaisin Suomeen missään olosuhteissa.5. Maksut vuokrauksesta ja peruutusehdot

Vuokralle ottaja sitoutuu suorittamaan vuokran maksun sopimuksen maksuaikataulun mukaisesti. Vuokrasopimus astuu voimaan, kun varaus on tehty. Mikäli vuokralle ottaja peruu varauksensa viimeistään 2 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokralle antajalla oikeus laskuttaa 40 % vuokrahinnasta. Mikäli peruminen tapahtuu 1 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokralle antajalla oikeus laskuttaa 70 % vuokrahinnasta. Mikäli peruminen tapahtuu 0 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokralle antajalla oikeus laskuttaa vuokra-aika kokonaan. Poikkeuksena lääkärintodistuksella todistettu matkaeste. Perumistapauksessa vuokralle antaja palauttaa muut mahdollisesti maksetut maksuerät.6. Liikennevaurio

Liikennevaurion tai autovaurion sattuessa tulee vuokralle ottajan toimia seuraavasti:

* ilmoittaa asiasta välittömästi vuokralle antajalle

* toimittaa poliisitutkinta

* merkitä muistiin mahdolliset silminnäkijät

* toimittaa auto talteen vauriopaikalta ja estää lisävahinkojen syntyminen

* täyttää vahinkoilmoituslomake

* ottaa yhteys vakuutusyhtiöön

​

7. Omavastuu

Omavastuu Suomessa 1500 EUR, ulkomailla 2500 EUR.8. Auton käyttökustannukset

Auto luovutetaan ja palautetaan polttoainetankki täynnä. Tankkauksen mahdollisesta laiminlyönnistä vuokralle antaja veloittaa 25 € + polttoaineen. Vuokralle ottaja maksaa kaikki auton käyttämisestä aiheutuneet pysäköintivirhemaksut ja vastaavat. Auton ja lisävarusteiden tahallisesta sotkemisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan aiheutuneiden siivouskustannusten mukaan. Mikäli autoon tulee vikaa, on kaikkiin mahdollisiin korjauksiin saatava vuokralle antajan lupa.9. Sopimusta koskevat riidat

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan

tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokralle antajaa lähinnä oleva tuomioistuin tai vuokralle antajan niin halutessa, lähin raastuvanoikeus.

 

Comments