Форми на обучение

    Формите на обучение в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София са:
  • редовно обучение с продължителност шест семестъра;
  • редовно обучение (удължен семестър) с продължителност шест семестъра.
    Редовно обучение и редовно обучение (удължен семестър) има и за трите специалности в Колежа:
  • Промишлена топлоенергетика;
  • Приложна електронна и компютърна техника;
  • Електроенергетика - производство и разпределение.

    Редовното обучение (удължен семестър) е форма, целяща да даде въз­мож­ност на работещи (практически без откъсване от преките им служебни задълже­ния), да усвоят материала на базата на обучение в извънработно време (съ­бота/неделя през седмица и веднъж семестриално до 10 работни дни).