Специалности‎ > ‎ПТЕ‎ > ‎

Дисциплини

Извадка от Учебния план за специалността "Промишлена топлоенергетика"
    Семестър І
 1. Висша математика I
 2. Физика
 3. Материалознание
 4. Информатика
 5. Техническо документиране
 6. Техническа механика
 7. Чужд език І
 8. Практикум по шлосерство, заваряване и леене
 9. Физическа култура

    Семестър ІІ
 1. Висша математика ІІ
 2. Електротехника и електроника
 3. Съпротивление на материалите
 4. Машинни елементи
 5. Термодинамика 
 6. Механика на флуидите
 7. Чужд език ІІ
 8. Практикум по стругарство и металообработващи машини
 9. Физическа култура

    Семестър ІІІ
 1. Топлотехнически измервания и уреди
 2. Горивна техника и технологии
 3. Ядрена техника и технологии
 4. Помпи, компресори и вентилатори
 5. Топлопренасяне и топлообменни апарати
 6. Отоплителна  и климатична техника 
 7. Практикум по отоплителна и климатична техника
  

    Семестър ІV
 1. Енергийни съоръжения в ЯЕЦ
 2. Топлоснабдяване и газоснабдяване
 3. Технологични системи и съоръжения в ТЕЦ
 4. Енергийни парогенератори
 5. Електрообзавеждане на промишлено предприятие
 6. Енергийна ефективност
 7. Практикум по енергийна ефективност    Семестър V
 1. Парни и газови турбини
 2. Регулиране и управление на топлинни процеси
 3. Курсов проект по парогенератори
 4. Топлинно стопанство на промишлено предприятие
 5. Водоподготовка и водохимичен режим на топло- енергийни системи
 6. Икономика
 7. Практикум по енергийни системи    Семестър VІ
 1. Ел. част на ТЕЦ
 2. Възобновяеми и вторични енергийни източници и технологии
 3. Системи и устройства за опазване на околната среда
 4. Ядрена безопасност и радиационна защита
 5. Техническа диагностика на енергийни системи и съоръжения
 6. Практикум - специализиращ
    Държавен изпит - практика

    Държавен изпит - теория