ПТЕ

Специалност "Промишлена топлоенергетика"

Професионално направление 5.4 "Енер­гетика"

Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър"

    Завършилите образователно–квалификационна степен "Професионален ба­калавър" по "Промишлена топлоенергетика" придобиват знания и умения за:

  • Експлоатиране, изграждане, ремонтиране и поддържане на енергийни и ин­дустриални парогенератори, водогрейни котли, парни и газови, ядрени енергийни реактори, технологични съоръжения и сис­теми за ТЕЦ и ЯЕЦ, елементи, възли, и съоръжения от топлинните схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, на индустриалните топло-енер­гийни системи, на топло-снабдителните и газо-снабдителните системи, локалните термо-технически системи;
  • Оперативно и автоматизирано управление на технологичните процеси в ос­новните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ;
  • Монтиране, настройване, подготвяне за експлоатация и реконструиране на машини, агрегати и системи в топлоенергетиката, топлоснабдяването, газоснабдя­ването и енергомашиностроенето.

    Широкият спектър на инженерни и практически познания, които получават сту­дентите, завършили специалността "Промишлена топлоенергетика", им дава въз­можност за пълноценна изява във всички енергийни отрасли, включително и тези, свързани с възобновяемите енергийни източници.

    Подготовката по специалността "Промишлена топлоенергетика" се изгражда на базата на три групи дисциплини: фундаментални, общо инженерни и специални.

    Фундаментални дисциплини: математика, физика, информатика, икономика, чужд език.

    Общо инженерни дисциплини: материалознание, техническо документиране, техническа механика, електротехника и електроника, съпротивление на материа­лите, машинни елементи, термодинамика, топлопренасяне и топлообменни апарати, механика на флуидите; помпи, компресори и вентилатори, топлотехнически измер­вания и уреди.

    Специални дисциплини: горивна техника и технологии, ядрена техника и тех­нологии, отоплителна и климатична техника, топлоснабдяване и газоснабдяване, енергийни парогенератори, енергийни съоръжения в ЯЕЦ, технологични системи и съоръжения в ТЕЦ, електрообзавеждане на промишлено предприятие, енергийна ефективност, парни и газови турбини, регулиране и управление на топлинни про­цеси, топлинно стопанство на промишлено предприятие, водоподготовка и водохи­мичен режим на топлоенергийни системи, електрическа част на ТЕЦ, възобновяеми и вторични енергийни източници, системи и устройства за опазване на околната среда, ядрена безопасност и радиационна защита, техническа диагностика на енер­гийни съоръжения и системи.

    Подчертаната практическа насоченост на обучението се осигурява от специа­лизиращ пред-дипломен практикум и от семестриални практикуми по: шлосерство, заваряване и леене; стругарство и металообработващи машини; отоплителна и кли­матична техника; енергийна ефективност; енергийни системи.

    Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реали­зация в енергийната система и промишленото производство, както и знания за про­дължаване на образованието в по-висока квалификационна степен.

    Успешно завършилите образователно-квалификационна степен "Професио­нален бакалавър" по "Промишлена топлоенергетика" притежават следните профе­сионални компетенции:

  • Да монтират, настройват и управляват машини и съоръжения и топлотехни­чески системи за сгради, промишлени производства и екологични инсталации;
  • Да експлоатират, изграждат и поддържат топло-енергийни системи;
  • Да организират и управляват административната, търговска и стопанска дей­ност в областта на енергетиката и екологията;
  • Да четат и да създават техническа документация по ISO, отнасяща се до топло­технически обекти.

    Професионалният бакалавър, завършил "Промишлена топлоенергетика", има възможност за профе­сионална реализация в технологичната, производствена, про­учвателна, мон­тажна и ремонтни дейности, контрол и управление на инсталации от енергийната система на страната и промишлени топлотехнически обекти.

    Подготвен е да работи във всички енергийни отрасли на нацио­налната иконо­мика.