Дисциплини

Извадка от Учебния план за специалността "Приложна електронна и компютърна техника"


    Семестър І
 1. Висша математика  I
 2. Физика 
 3. Програмиране и използване на компютри I
 4. Материали и компоненти за електрониката
 5. Техническо документиране
 6. Икономика
 7. Технически английски I
 8. Практикум по приложни програмни продукти
 9. Физическа култура

    Семестър ІІ
 1. Висша математика ІІ
 2. Основи на електротехниката
 3. Електрически измервания
 4. Програмиране и използване на компютри II
 5. Полупроводникови елементи 
 6. Технически английски II
 7. Практикум по монтаж и измерване на ел. елементи
 8. Физическа култура

    Семестър ІІІ
 1. Анализ и синтез на логически схеми
 2. Синтез и анализ на алгоритми
 3. Аналогова схемотехника
 4. Програмни езици
 5. Въведение в Интернет технологиите
 6. Приложна компютърна графика
 7. Практикум по програмиране 
 8. Физическа култура

    Семестър ІV
 1. Операционни системи
 2. Организация и архитектура на компютри
 3. Цифрова схемотехника
 4. Компютърна периферия
 5. Конструкция и технология на електронна апаратура
 6. Системи за управление на база от данни
 7. Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката
 8. Физическа култура

    Семестър V
 1. Микропроцесорна техника
 2. Едночипови микропроцесорни контролери
 3. Компютърно управляеми технологии
 4. Компютърни мрежи
 5. Компютърни архитектури
 6. Стандарти за управление на качеството и околната среда
 7. Практикум по микропроцесорна техника

    Семестър VІ
 1. Програмни среди
 2. Тестване и диагностика на електронни схеми и системи
 3. Избираема дисциплина 1
 4. Избираема дисциплина 2
 5. Избираема дисциплина 3
 6. Курсова работа*
 7. Курсов проект*
 8. Практикум - специализиращ
Избираемите дисциплини са от следните списъци:
         1. Експертни системи и изкуствен интелект
         2. Програмиране за .NET Framework
или
         1. Компютърно моделиране
         2. Сензори и сензорни устройства
                                                                                                                        или
         1. Мултимедия и основи на WEB дизайна
         2. Информационни и интелигентни WEB технологии
*Студентите изработват една курсова работа и един курсов проект по избор

    Държавен изпит - практика

    Държавен изпит - теория