ПЕКТ

Специалност 

"Приложна електронна и компютърна техника"

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър"

    Завършилите образователно-квалификационната степен "Професионален бака­лавър" по "Приложна електронна и  компютърна техника" се реализират като:

 • Технолози и организатори в електронната промишленост;
 • Специалисти във фирми за компютърна техника и информационни техноло­гии;
 • Сервизни специалисти по компютърна и електронна техника;
 • Специалисти по поддръжка, ползване и разработка на приложен софтуер в сферата на промишлеността, услугите, държавната администрация и институции;
 • Търговски представители или дистрибутори на електронна и компютърна тех­ника.

    Образователната цел на специалността е да даде знания и умения в областта на производството, програмното осигуряване, експлоатацията и поддръжката на електронна и компютърна техника, съответстващи на съвременните бързо разви­ващи се високотехнологични системи и производства.

    Обучението е изградено на базата на:

 • Комплексна подготовка, включваща изучаване на математика, физика, елект­ротехника, електроника, общо инженерни дисциплини, чужди езици и др.;
 • Специализираща подготовка, включваща изучаването на: аналогова, циф­рова и микропроцесорна схемотехника, алгоритми, програмни системи и езици, бази от данни, операционни системи, компютърна архитектура, компютърна периферия, компютърни мрежи, компютърна графика, както и на модул избираеми дисциплини.

    Професионалният бакалавър по "Приложна електронна и екомпютърна тех­ника" получава базова професионална подготовка в областта на:

 • Използването и разработването на техническа документация за производст­вото на електронни изделия и програмни продукти;
 • Материалознание за електронната промишленост;
 • Елементната база на електрониката;
 • Основните схеми за обработка на аналогови и цифрови сигнали;
 • Методите и средствата за измерване параметрите на електронни изделия;
 • Микропроцесорната техника и възможностите за използването на микропро­цесорните устройства и системи за управление на машини и технологични процеси;
 • Основните принципи, методи и средства за автоматизация на електронното производство;
 • Използването на съвременна компютърна техника и софтуер;
 • Познаването на архитектури на компютърни системи и комуникационни мрежи;
 • Използването на програмни езици;
 • Използването и актуализирането на специализирани бази данни;
 • Познаване и използуване на интернет технологиите за информационно осигу­ряване на производствената и търговските дейности;
 • Познаване на стандартите за качество и статистическите методи за управле­ние на производствените процеси;
 • Чуждо езиковата подготовка.

    Професионалният бакалавър по "Приложна електронна и компютърна тех­ника" е в състояние да извършва: експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на електронната и компютърна техника и съответното програмно осигуряване.