Дисциплини

Извадка от Учебния план за специалността "Електроенергетика - производство и разпределение"
    Семестър І
 1. Висша математика I
 2. Физика
 3. Програмиране и използване на компютри
 4. Техническо документиране
 5. Материалознание
 6. Икономика
 7. Чужд език І
 8. Практикум по стандартни детайли и възли
 9. Физическа култура

    Семестър ІІ
 1. Висша математика ІІ
 2. Електротехника
 3. Механика
 4. Електрически измервания
 5. Електротехнически материали
 6. Чужд език II - факултативно 
 7. Практикум по практическа схемотехника
 8. Физическа култура

    Семестър ІІІ
 1. Техническа безопасност
 2. Електрически машини
 3. Електрически апарати
 4. Полупроводникова електроника
 5. Електрически мрежи
 6. Практикум по ел. трансформатори

    Семестър ІV
 1. Електрически уредби в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
 2. Топлотехника и топлоенергетика
 3. Осветителна и инсталационна техника
 4. Токове на късо съединение
 5. Пренапрежения в електрическите мрежи
 6. Цифрова и микропроцесорна техника
 7. Практикум по електродвигатели
    Семестър V
 1. Електрообзавеждане
 2. Автоматизирано електрозадвижване
 3. Електрически транспорт
 4. Хидравлични машини и пневматика
 5. Енергетична технология и екология
 6. Релейна защита в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
 7. Практикум по ремонт на ел. машини и апарати

    Семестър VІ
 1. Управление на електрически уредби в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
 2. Избираема дисциплина 1
 3. Избираема дисциплина 2
 4. Избираема дисциплина 3
 5. Интернет технологии – факултативно
 6. Мениджмънт на малка фирма – факултативно
 7. Практикум - специализиращ
Избираемите дисциплини са от следните два списъка:
     1. Електроснабдяване
     2. Механична част на електрически мрежи
     3. Монтаж и експлоатация на електрически мрежи
или
     1. Собствени нужди на електрически централи и подстанции
     2. КИПиА на електрически централи
     3. Монтаж и експлоатация на електрически уредби
   

    Държавен изпит - практика

    Държавен изпит - теория