ЕЕ-ПР

Специалност 

"Електроенергетика – производство и разпределение"

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър"

    Завършилите образователно-квалификационната степен "Професионален бака­лавър" по "Електроенергетика – производство и разпределение" се реализират като:

 • Специалисти и организатори в предприятията за производство и разпределе­ние на електрическа енергия (в системата на НЕК и други електроенер­гийни фирми), в ремонтни бази за енергийно оборудване; ръководители на ремонтни бригади, цехове и др.;
 • Диспечери в предприятия за производство и разпределение на електри­ческа енергия;
 • Енергетици на промишлени, транспортни, минни и селскостопански фирми и предприятия;
 • Проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски цент­рове;
 • Технически ръководители и предприемачи в монтажно-строителни предприя­тия и фирми;
 • Консултанти-специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, частния бизнес.

    Професионалните бакалаври притежават знания с общообразователен, фунда­ментален, общо технически, професионален и специализиращ характер.

    Общообразователните знания включват познания по икономика, опазване на окол­ната среда, чужд език.

    Фундаменталните знания са теоретична база на професионалната подготовка и включват следните области: математика, физика, електротехника, компютърна об­работка и др.

    Общо техническите знания формират широк кръг технически фундамент, да­вайки знания по механика, материалознание, техническо документиране и др.

    Общите професионални знания включват:

 • Електрически измервания, електрически машини, електрически апарати, елек­трозадвижване, токове на късо съединение, електропроизводствени и електро­разпределителни мрежи и уредби, пренапрежения в електрическите мрежи, елект­рообзавеждане на механизми и агрегати, осветителна и инсталационна техника, топлотехника и топлоенергетика, хидравлични машини и пневматика и др.

    Специализиращите професионални знания обхващат:

 • Релейна защита, управление на електроразпределителни уредби, меха­нична част на въздушните електрически мрежи, контролно-измервателни прибори и автоматика в електрическите централи и др.;
 • Проектиране, монтаж и експлоатация на разпределителни електрически  мрежи и уредби в населени места; надеждност и координация на изолацията;
 • Електроснабдителни системи; експлоатация и диагностика на електричес­ките агрегати и уредби; ефективно и екологично използване на електрическата енер­гия;
 • Осветителни уредби, светлинни източници, архитектурно и художествено ос­ветление;
 • Електроснабдяване на градския и промишлен електрически транспорт; елект­рообзавеждане, управление и експлоатация на електрически транспортни средства и др.

    Професионалният бакалавър по "Електроенергетика - производство и разпреде­ление" умее да:

 • Изработва и ползва техническа, офертна и други видове документация в об­ластта на електротехническите системи и съоръжения;
 • Монтира, настройва, изпитва и експлоатира електрически системи и съоръже­ния; организира и управлява производство, диагностика и ремонт на елект­ротехнически системи и съоръжения;
 • Организира административна, търговска, икономическа и стопанска дей­ност;
 • Използва компютърна техника;
 • Обучава обслужващ персонал.