Кандидат-студентиИнформация за кандидатстване

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Колежа по енергетика и електроника от 16 юни 2014 г. до 19 август 2014 г. (Справочник - pdf), Правилник за прием в КЕЕ към ТУ-София.


За кандидатстване се попълва заявление до директора с кодовете на спе­циалностите, подредени съгласно желанието на кандидат-студента. (Заявление - pdf).


Всеки кандидат-студент получава талон с входящия номер, сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика - Тестове от 2009 г.,   2010 г., 2011 г.,2012 и 2013 г. - pdf) и документ за платена такса за кандидатстване.

 

Таксата за кандидатстване е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева).

От такса се освобождават:

·         кръгли сираци (до 25-годишна възраст);

·         лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %;

·         военноинвалиди;

·         лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН.

 

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

 

Документите за кандидатстване са следните:

·         Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите;

·         Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права в същата специалност.

 

Документи за кандидатстване се приемат в:

 

КЕЕ към ТУ-София, кабинет № 2307 Б

Бл. 2 на ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски” № 8, 1 000 – София,
тел.: 02 965 36 43

тел.: 02 965 23 51
тел.: 02 962 45 77

 

КЕЕ към ТУ-София, база Ботевград

бул. „България” № 31, гр. Ботевград

тел.: 0723 66 184, 0723 60 129

 

КЕЕ към ТУ-София, база Козлодуй

Професионална гимназия "Игор Курчатов", етаж 3, каб. 306, гр. Козлодуй

тел.: 0973 83 575


Състезателен бал:

1. Състезателният бал на кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити (матура) през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 или 2014 година по математика, по физика или по български език и литература е сума от оценките:
от държавния зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 2.8, по физика, умножена по 2.8 или по български език и литература, умножена по 2.8 ;
по математика и физика от дипломата за средно образование.
2. Състезателният бал на кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика на 20.08.2014 г. е сумата от оценките:
от издържания тест по математика, умножена по 3;
по математика и физика от дипломата за средно образование.
3. Състезателният бал на кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е сумата от оценките:
от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
по математика и физика от дипломата за средно образование.
4. Състезателният бал на кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св.Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е сумата от оценките:
от издържания тест по математика умножена по 2.6;
по математика и физика от дипломата за средно образование.
5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.
7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.
8. В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.

Диплома

Диплома

ДЗИ

Максимален бал

Минимален бал

1.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
 х 1.0

Оценка по математика или физика или български език и литература
х 2.8

28.80

14.40

2.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

Оценка от теста по математика на 20.08.2014
х 3.0

30.00

15.00

3.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

Оценка от издържан тест по математика 
в ТУ-София
х 3
.0

30.00

15.00

4.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

Оценка от издържан тест по математика (физика) в друг ВУЗ
х
2.6

27.60

13.80

5.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

х 3.0

30.00

24.00

6.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

х 3.0

30.00

18.00

7.

Оценка по математика
х 1.0

Оценка по физика
х 1.0

х 2.4

26.40

15.60


 

Кандидатстудентският тест по математика ще се проведе от 8:30 ч. на 20.08.2014 г. в гр. София
(на територията на Техническия университет – София).

 

Класирането се извършва по етапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване (тел.: 02 965 36 43;  

тел.: 02 965 23 51;
 
тел.: 02 962 45 77
).


Резултатите от състезателния изпит по математика се обявяват не по-късно от 23 август 2014 г.


Класирането от първия етап се обявява на 24 август 2014 г., а записването на приетите студенти или потвърждаване на класацията се извършва от 25 август 2014 г. до 29 август 2014 г.

Класирането от втория етап се обявява на 31 август 2014 г., а записването става от 1 септември 2014 г. до 5 септември 2014 г.


Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в Колежа.


Записаните студенти, които не са класирани по първото си желание, ще бъдат прекласирани автоматично в следващите етапи на класиране или ще останат в съ­щата специалност (ако писмено заявят това).


Приетите, но не записали се студенти, или не подали декларации за продължа­ване на класирането отпадат от следващите етапи на класиране.


            Студентите се записват в КЕЕ към ТУ-София, като представят:

1.    Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в канцеларията на Колежа до края на третата седмица на първи семестър;

2.    Три снимки с формат като за лична карта;

3.    Документи за записване на нови студенти;

4.    Лична карта, която след проверка се връща на кандидата;

5.    Квитанция за внесена такса.

 

            Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, губят правата си.