תוכנית לימודים

עודכן:11.9.17


מקשר:

אסנת פיקהולץ

סגל:

נועה בוימפלד; נעמה בן יעקב; אורית דוכן ; הלן שביט; אושרת הורביץ; ג'סיקה הרוש; תרצה סולם; יערה פרחי; רקפת ליכטר, אסנת פיקהולץ.

סביבה לימודית

בשיעורי לשון אנו עובדים באמצעות ספר הלימוד : " בשבילי הטקסט" בשכבת י' ו-" הלשון והטקסט" שלב ב' בשכבת יא'. משתדלים לשלב כלים דיגיטליים במהלך השיעורים.

מבנה ארגוני

הלמידה מתבצעת במסגרת כיתות אם.

לכל שכבה ניתנות 4 ש"ש שנתיות.

רציונאל

רציונאל המקצוע:

- טיפוח הכשירות הלשונית של התלמידים- השליטה בלשון, הכושר להשתמש בכלים הלשוניים לצרכים אקדמיים ואחרים: הרחבת אוצר המילים, שכלול ההבעה בכתב ובעל־פה וההבנה של טקסטים.

- שימוש תקין בלשון- בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר.

- שילוב של תקשוב ושל כלים דיגיטליים בהוראת העברית.

- חלופות בהערכה והטמעת התלקיט בתהליך הלמידה.

- שיפור עמדות התלמידים כלפי המקצוע עברית, טיפוח עניין וסקרנות כלפי הלשון העברית.

תכני  הלימוד כללי

- הבנת הנקרא והבעה.

- לשון ומטה לשון: מערכת הצורות ותחביר.    

חיבור אל הציר השכבתי

במהלך שיעורי העברית אנו כוללים מאמרים המתייחסים לצירים השכבתיים:

שכבת י'- אני ביחס למדינה. העמקת תחושת השייכות של התלמיד לארץ ולמדינה.

שכבת יא'- אני ביחס לחברה הישראלית. עיסוק בנושאים המתייחסים למוגבלים בחברה, לקבוצות שונות בחברה, לתרומת בני נוער לחברה הישראלית.

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

הקשר בין מקצוע הלשון לבין החזון הבית ספרי:

במהלך השיעורים אנו מטפחים חשיבה ביקורתית באמצעות הקניית השכלה נרחבת תוך שאיפה למצויינות ולמיצוי היכולות האישיות של כל תלמיד.

 

 

תכני הלימוד בשכבת  י'

תלקיט:

- הבנת הנקרא והבעה : כתיבת טיעון בזיקה לטקסטים.

- לשון ומטה לשון: תחביר.

 

 

תכני הלימוד בשכבת י"א       

- הבנת הנקרא והבעה : כתיבה ממזגת.

- לשון ומטה לשון: מערכת הצורות: פועל ושם עצם.

 

 

תכני הלימוד בשכבת  י"ב      

בשכבת יב'- אין לימודי לשון.

 

הערכה

 

 

הערכה פנימית

הערכה פנימית- תלקיט- בכיתה י'- 30% מהציון הסופי.

 

הערכה חיצונית 

הערכה חיצונית- בחינת בגרות- שאלון 70% .

70% מהציון הסופי.


================================================================


 
פרקי התכנית
אפשר לתאר את העיסוק  בשפה סביב ארבע יחידות הלשון האלה: המילה, הצירוף (הכבול והחופשי), המשפט, הטקסט. היחידה הראשונה - המילה - נכללת בשלוש היחידות שאחריה; היחידה השנייה - הצירוף - נכללת בשתיים שאחריה וכן הלאה. מעבר ליחידות הלשון האלה - ביניהן ובתוכן - קיים ההקשר: הטקסטואלי, החברתי והתרבותי
 
 
 
יחידות הלשון האלה הן נקודות המוצא לארגון פרקי התכנית, והקשרים ביניהן יבואו לידי ביטוי בקשרים בין הפרקים. דרך הלימוד יכולה להיות דו-כיוונית - מן היחידה הקטנה אל היחידה הגדולה, או מן היחידה הגדולה אל היחידה הקטנה.
 
 

פירוט פרקי התכנית
 
 

שכבת י' תוכנית לימודים
 
1. תחביר
מאפייני המשפט, חלקי הדיבר
זיהוי עיקרי המשפט במשפט הפועלי: נושא, נשוא, נשוא סתמי, משלים שם (לוואי), משלים פועל
זיהוי קשרים לוגיים, סוגי משפטים: מ. פשוט, מ. איחוי, מ. מורכב.
המרות – מדיבור ישיר לדיבור עקיף ולהפך,
    המרות מכותרת למשפט פועלי ולהפך,
תקינות: פיסוק והתאם
צירופי סמיכות (הבחנה בין צירוף סמיכות לצירוף שם ותוארו)

2. מערכת הצורות
זיהוי שרש בפעלים ובשמות
שמות פעולה
ניתוח ונטייה של פעלים
הבחנה בין צורן גזירה לצורן נטייה
ניתוח ומיון של שמות לפי דרכי תצורה (שרש ומשקל, בסיס וצורן)
משמעויות של בניינים, המרה מפעיל לסביל ולהפך, משמעויות המשקלים,
משמעויות של צורנים
תקינות בצורות הפועל
שימושי הבינוני

3. אוצר המילים והמשמעים
פירושי מילים וצירופים, פוליסמיה, הומונימיה, נרדפות, נגודיות, היכללות, שדה סמנטי, משלבי לשון
ניתוח של ערכים מהמילונים
שם המספר, מילות יחס, אותיות השימוש

4. הבנה והבעה
מטלת סיכום, המללת טבלה, אמצעים רטוריים

שכבת י"א תוכנית לימודים
1. תחביר
זיהוי התפקיד התחבירי של חלקי המשפט (נושא, נשוא, נושא סתמי, נשוא מורחב, אוגד, תיאור, מושא, לוואי, תמורה, תפקידי שם הפועל, קריאה, פנייה, הסגר)
המשפט הפשוט (פועלי ושמני), המשפט הכולל, משפט ייחוד, המשפט המאוחה והמשפט המורכב (סוגי פסוקיות)
המרות של מבנים תחביריים,
מבנים דו משמעיים מבחינה תחבירית ושכתובם למבנים חד משמעיים
2. מערכת הצורות
חזרה על גזרת השלמים, המרובעים, חפ"ן, חפי"צ, נחי פ"א, נחי ל"א, נחי ל"י, נחי פי"ו
גזרת עי"ו, גזרת ע"ע, העיצורים הגרוניים (גזרת השלמים)
הפועל:  ניתוח ונטייה של פעלים מגזרות שונות לפי שורש, בניין, זמן, גוף
ניתוח שמות פעולה לפי בניינים
ניתוח פעלים שנוצרו משרשים תניינים
תקינות בתחום הפועל
השם:  ניתוח תצורה של שמות: שרש ומשקל, בסיס וצורן
 משמעויות המשקלים והצורנים
 תקינות בתחום השם
3. הבנה והבעה
כתיבה בהיקף של כעמוד וחצי
טקסט  שכנוע – טיעון
אמצעים רטוריים
כתיבת טיעון
כתיבת מאמר תגובה

 
 
 
Comments