3. מטלת ביצוע


 

 מפת הדרכים- מטלת הביצוע הלכה למעשה

 

מטלת הביצוע - שלב אחר שלב - תקציר

 

נספח א'  - תכנון עבודת המורה מטלת הביצוע

 

נספח ב' - דף תכנון ומעקב מטלת הביצוע

 

נספח ג' - סיפורי מסגרת, , מגוון סיפורי מסגרת

 

נספח ד' - דוגמאות לגזירת בעיות והצגתם מסיפור מסגרת

 

נספח ה' - דוגמאות לסקירת ספורת

 

נספח ו' - שאלון ותצפית כולל דוגמאות

 

נספח ז' - כללי הכניסה לשדה

 

נספח ח' - דוגמאות לפתרון ותוצר

 

נספח ט' - מחוון מלא - כולל חלוקה ופירוט של רמת הערכה

 

נספח י' - ציינון מטלת הביצוע

 

נספח י"א - מבנה העבודה הכתובה מתוך מסמך האגף לתכניות לימודים

 

נספח י"ב  - דוגמא לכתיבת עבודה - זיהום נחל לכיש

Comments