תוכנית לימודים

רציונאל

לימודי  המקרא חושפים את התלמיד לתרבות וערכים ומעניקים לו כלים לבניית השקפת עולם וזהות יהודית ישראלית.

התנ"ך הוא טקסט ספרותי המציג מגוון דעות והשקפות במורשת ישראל. כן, התנ"ך מציג את מרכיבי התרבות והחברה היהודית כגון: חוקים, מבנה ומשפחה עוד מקדמת-דנא.

הלמידה מבוססת על השוואה לתרבויות המזרח  אשר השפיעו על התרבות והחברה המקראית הישראלית.

  

מטרות ועקרונות

 

 1. ידיעת המסופר בתנ"ך והכרת התפישות הקיימות בו על ראשית העולם והאנושות, ועל קורות עם ישראל למן תקופת האבות ועד שיבת ציון.
 2. טיפוח היכולת להתמודד עם ריבוי דעות  ועם ערכים משתנים בתנ"ך.
 3. הכרת החברה המקראית, תרבותה וזיקתה לתרבויות המזרח הקדום. הכרת השינויים שחלו בחברה המקראית מבחינת מבנה המשפחה והשבט, הממלכה ומוסדותיה, החוק והמנהג. הכרת מרכיבי התרבות החומרית וחיי היום-יום בתחומי חיים שונים.
 4. הבנת מקומה של ארץ ישראל בספרות המקרא, הכרת אתריה והבנת הזיקה שבין העם לבין ארצו.
 5. יצירת מודעות לאופיו של המקרא כמייצג מגוון אמונות ודעות במורשת ישראל.
 6. הכרת סוגות בספרות המקרא, דרכי עיצובן ותרומתן להבעת מסריה: היסטוריוגרפיה, חוק, נבואה, מזמורים, חכמה.
 7. הכרת מבנה ספר התנ"ך על חלוקותיו, וטעמי המקרא הבסיסיים.
 8. הכרת פרשנות המקרא ואופייה לדורותיה: חז"ל, ימי הביניים, פרשנות חדשה, פשט, דרש, ביקורת המקרא.
 9. הכרת אמצעי עזר שונים כמו קונקורדנציה, מילון, אנציקלופדיה, אטלס, מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים.
 10. הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית –ישראלית- כללית.
 11. הכרת גיבורי התנ"ך כדמויות בשר ודם בעלי מעלות וחסרונות, מורכבויות, יצרים ותשוקות,  טועים נכשלים ושוב קמים.רק האל לבדו שלם וקדוש.
 12. ניתוח דמויות בתולדות העם, ומעקב אחר דרכי הצגת הדמויות ועיצובן: האבות והאמהות, נביאים, שופטים, מלכים, מנהיגים, דמויות ראשיות ודמויות משנה.
 13. יצירת מודעות למשמעותו של ספר התנ"ך כספר קודש, ספר מקודש ליהדות ולנצרות, ספר מצוות, ספר סוציאלי המבטא דאגה לחלש בחברה, ספר חוקים (חקלאות, מלחמה, כיבוש, עבודה ועבדות וכו') ספר חינוך- מכוון את האדם להתנהגות מוסרית.

 

מיומנויות – תנ"ך

 

 1. קריאה נכונה של הטקסט המקראי.
 2. מיפוי דמות: ניתוח דמויות בתולדות העם, ומעקב אחר דרכי הצגת הדמויות ועיצובן: האבות והאמהות, נביאים, שופטים, מלכים, מנהיגים, דמויות ראשיות ודמויות משנה.
 3. מיומנות השימוש באמצעי עזר שונים כמו קונקורדנציה, מילון, אנציקלופדיה, אטלס, מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים
 4. מיומנות השימוש בפרשנות, יכולת להציג אפשרויות שונות של פרשנות למקרא על פי הפרשנים.
 5. פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במקרא ולהבנת הכתוב כל משמעויותיו: שימוש בתבניות חוזרות-  אמצעי עזר הרומזים על משמעויות נסתרות בתוכן: כפילות, חזרה, השמטה, יסודות מיתולוגיים(הסיפור העממי), סיפור אטיולוגי (סיפור סיבה), סיפור אטימולוגי(מדרש שם), מספרים טיפולוגיים, תורת הגמול, מידה כנגד מידה, הכול צפוי והרשות נתונה, עקרון התשובה, פולחן לעומת מוסר, רוח לעומת כוח,  יום ה', מעשה אבות סימן לבנים, חברה פטריארכאלית, חוק אפודיקטי (פסקני), חוק קזואיסטי (מותנה במקרה, אם...), רעיון הבחירה, הברכה והקללה, הגישה הסוציאליסטית בתנ"ך,   רשימה גניאלוגית, מידת הדין ומידת הרחמים, ביקורת סמויה וביקורת גלויה של הכותב המקראי, מוטיבים מקראיים(מוטיב העקרות, מוטיב הרועה-מנהיג וכו') כתובת- כותרת וכו'.
 6. התמצאות בתנ"ך: מיומנות איתור פסוק בפרק, בספר באחד מ3 החלקים של התנ"ך.
 7. שימוש בביטוי שהוא ציטוט ממקור תנ"כי.
 8. טיפוח היכולת לגבש דעה, להתייחס התייחסות ערכית ולנמק אותה.
 9. מיומנות השימוש בטעמי המקרא המפסקים, לשם קריאה נכונה בתנ"ך.
 10. זיהוי אמצעי העיצוב במקרא, ויכולת להסיק מסקנות בעקבות שימוש זה: היעדר תיאורים, אירוניה, עיצוב דמות באמצעות פעולותיה, מלה מנחה (שורש מנחה), תקבולות: נרדפת, ניגודית, משלימה, ישרה, כיאסטית, חסרה,  סיפור מסגרת, פערי מידע, שאלה רטורית, משל ונמשל, אקספוזיציה,  חזרות, דימויים, אנלוגיות, מילה מנחה, רעיון מרכזי, הדרגתיות, ריבוי פעלים, שימוש באותו שורש במשמעות הפוכה, ניגודים, מילות  מפתח וכו'
 11. קריאה מודרכת: הלומד העצמאי יכול להבין פרק ולענות על שאלות המכוונות אותו אל עיקרי הפרק בעזרת: יסוד מארגן, התייחסות לדמויות ראשיות ולדמויות משנה, מקום ההתרחשות, מה משמעותי בעלילה.
 12. אוצר מילים:טיפול שיטתי ועקבי במילים מרכזיות.
 13. הבעה בכתב:תשובות לשאלות, סיכום, טיעון, השוואה.
 14. מודעות למאפייני הלשון המקראית, ברמת המילה המשפט, והטקסט, דגש על הקשר צורה למשמעות.
 15. הבעה בעל פה: טיפוח הדיון הכיתתי ככלי להבניית ידע, דגש על שיתוף הפעולה בשיח
 16. מבנה תשובה תקין, רכיבי תשובה עיקריים: פתיח , רעיון מרכזי, משפטי תמיכה, סיכום.
 17. סימון בגרשיים של ציטוט מקורות על פי מראה מקום.
 18. כתיבת תשובה ממוקדת העונה כנדרש על כל הנדרש בשאלה.
 19. מיקוד מידע בטקסט באמצעות סדר פעולות של  קדימות קריאת השאלות המתלוות לטקסט , לפני קריאת הטקסט עצמו

 

 

הנושא: מלכים ונביאים- משלמה עד צדקיהו

ספר מלכים א' פרקים: א', ג', ח' 30-1, י"א, י"ב, ט"ז 33-23, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א, קרב קרקר.

ספר מלכים ב' פרקים: ב' 22-1, י"ז י"ח( בהשוואה לדברי הימים ב' ,לב' 8-1, 30),

                                       י"ט 7-1, 37-32 , כא' (במקביל לדברי הימים ב', ל"ג, כ"ב,

                                       דברים י"ב 14-1, כ"ג כ"ד, ירמיה כב' 30-10, כ"ה.

ספר ירמיה פרקים:       א', ב' 13-1, י"ב 6-1, כ' 18-7, כ"ח, דברים י"ח22-15, ל"א 19-14, 35-26

                                        עזרא א' 7-1, תהילים קכ"ב.

 

נושא חתך (חובה):עלילות הראשית"

סיפורי בריאה

בראשית א'- ב' 1

סיפור הבריאה הבבלי: אנומה אליש+השוואה

ישעיה נא' 10-9

בראשית ב'  25-4

תהילים ק"ד, ישעיה מ' 14-12

גן עדן

בראשית ב' 15-8 +יחזקאל ל"א 11-1

בראשית ג'

התפתחות התרבות- בראשית ד'

מבול: בראשית ו', ז', ח', ט' עלילות גלגמש

מגדל בבל: בראשית יא' 9-1

נושא חתך: חוק וחברה במקרא- מאפיינים , ערכים ודילמות

מקור החוק ,מטרתו והיקפו

שמות כ' 14-1, דברים ה' 18-6, ויקרא י"ט18-1, דברים ו' 25-20, הפתיחה והסיום של חוקי חמורבי.

הגנה וסעד לחלשים        

שמות כ"ב  23-20

דברים י"ד 29-28

דברים ט"ז 14-9

דברים כ"ד 22-17

מגילת רות, פרק ב'

דיני לווה

שמות כ"ב 26-24

מלכים ב', ד 7-1

חוק חמורבי סעיף 241 ( בהשוואה לדברים כד' 6)

 

שמות כ"ג 11-10 ( שמיטת קרקעות)

דברים ט"ט6-1 (שמיטת חובות)

תקנת הפרוזבול

נחמיה ה' 13-9

עבד ואמה עבריים

שמות כ"א 6-2

חוק חמורבי סעיף 282

שמות כ"א 11-7

ויקרא כ"ה 46-39

השוואה בין דיני עבד ואמה עבריים בדברים טו' 18-12 לשמות כ"א  11-2

השוואה לחוקי חמורבי סעיף 117

ירמיהו ל"ד 22-8

נחמיה ה' 13-1

רצח והריגה

בראשית ט' 7-5

בראשית ד 16-8

שמות כ"א 14-12, 27-20

חוקי החיתים סעיפים  4 – 1

במדבר ל"ה 34-9

איסור לקיחת שוחד

שמות כ"ג 8-7

דברים ט"ז 19

ישעיהו א' 23

עמוס ה' 12

מיכה ג' 11

תהילים ט"ו 5

חוקי מלחמה

דברים כ'

דברים כ"ד 5

דברים כ"א 14-10

נושא חתך: המאבק לחברה מוסרית –ערך מרכזי בנבואה

המוסר מכריע את גורל העם

עמוס ב' 16-6, ד' 3-1, ו' 7-1, ח' 8-4, ה' 17-1, יחזקאל כ"ב16-1,

המוסר מכריע את גורל הנהגה

שמואל ב', י"ב 25-1, יחזקאל כ"ב 31-23, יחזקאל ל"ד 10-1

מוסר ופולחן

עמוס ה' 25-21, ישעיה א' 17-10, מיכה ו' 8-1, ירמיה ז' 15-1, 28-21

האידיאל המוסרי לעתיד

ישעיה י"א 9-1

נושא חתך: חיי הפרט והכלל בראי השירה

אני לדודי ודודי לי

שיר השירים : ב', ג' 5-1, ח'

עד זקנה ושיבה: קהלת י"א 7-י"ב 7

אך טוב וחסד: תהילים טו', קכ"ח

ממעמקים קראתיך: תהילים ק"ל

לא ינום ולא ישן שומר ישראל: תהילים כ"ג, קכ"א

כן יאבדו כל אויביך ה': שופטים ה' 1, 31-19

שירו לנו משירי ציון: תהילים מ"ח

נחלתנו נהפכה לזרים: איכה ה'

הצבי ישראל על במותיך חלל: שמואל ב', א' 27-17

Comments