Прием

Класиране на приетите студенти


Резултати от изпита

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАСТВАНЕТО В 

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.


ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК 

ПРИЕМА СТУДЕНТИ


за учебната 2018/2019 г. (държавна поръчка)


по специалност:


Технология на машиностроенето

 

Форми на обучение: Редовна, Редовна-удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" четвъртък и петък след обед и събота + до 2 пъти годишно по една/две седмициЗавършилите колежа придобиват образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” 

и могат да продължат обучените си за "Магистър"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Редът и условията за кандидатстване са регламентирани в Правилник за прием в колежите към ТУ-София.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Технически колеж- Казанлък  от 05.06.2018  до 28 август 2018  г.  


За кандидатстване се попълва заявление. (Заявление - pdfЗаявление - MS Word ).


Кандидатстването може да се извърши на следните места:


 • Технически колеж - Казанлък, гр. Казанлък,  Младежки дом, ул. Капрони 1И, тел. 0896 93 86 86
 • Технически университет - София, гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, бл.2, каб. 2307 Б, тел. 02 965 36 43 или тел. 02 965 23 51
 • По интернет на  e-mail:  kazanlak@tu-sofia.bg


Всеки кандидат-студент получава входящия номер (за кандидатстващите по интернет, ще получат входящия номер по  e-mail), както и информация за сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика).

 

Таксата за кандидатстване е  30.00 лв. (тридесет лева).


Плащането на таксата става:

 • При подаването на документите за кандидатстване, 
 • или чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева

Платежното се попълва по следния начин:

Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

IBAN: BG83TTBB94003128093207

BIC

Банка:  Сосиете дженерал ЕКСПРЕСБАНК

Основание за плащане: "Кандидатстване в ТКК"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента  


От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %;
 • военноинвалиди;
 • лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН.

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

 


Документи за кандидатстване: Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите;


Документи за кандидатстване при възстановяване на студентски права:Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите. Възстановяват се студентските права в същата специалност.
При кандидатстване по интернет. 

 

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail:  kazanlak@tu-sofia.bg 

 • Заявление за кандидатстване - попълнено и подписано от кандидата -  сканирано.
 • Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея - сканирани.
 • Документ за внесена такса за кандидатстване - сканиран.

Всички документи трябва да са в PDF или JPEG формат.

 

До 24 часа след това ще получите обратно на вашият e-mail входящият ви номер.Състезателният бал на кандидат-студентите се образува по един от следните начини:

1. За кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити - ДЗИ (матура) след 2008 по математика, по физика или по български език и литература.


Балът се образува от сума от оценките:

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика или физика или по     български език и литература, умножена по 2.8 ;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование. 

2. За кандидат-студентите, издържали успешно теста по математика в Технически колеж - Казанлък. 

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

3. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика в ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „професионален бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест (изпит) по математика, умножена по 3;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

4. За кандидат-студентите, издържали успешно теста (изпита) по математика (физика) в СУ „Св.Климент Охридски", УНСС и другите висши технически училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър".

Балът се образува от сума от оценките:

 • от издържания тест по математика умножена по 2.6;
 • по математика и физика от дипломата за средно образование.

5. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

6. На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

7. На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

8. В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал, ако кандидатът се е явил на държавния зрелостен изпит (матура) по математика, по физика или по български език и литература и/или на тест по математика.Оценка по математика

от диплома  

Оценка по физика

от диплома

ДЗИ 

Тест 

Изпит

Максимален бал

Минимален бал

1.

х 1.0

 х 1.0

Оценка от ДЗИ по мат.  или физика или БЕЛ

 х 2.8

28.80

14.40

2.

 
х 1.0


х 1.0

Оценка от теста по математика в ТКК

 х 3.0

30.00

15.00

3.


х 1.0


х 1.0

Оценка от издържан тест по математика  
в ТУ-София 

х 3.0

30.00

15.00

4.

 х 1.0

х 1.0

Оценка от издържан тест по математика (физика) в друг ВУЗ

 
х 
2.6

27.60

13.80

5.

х 1.0

х 1.0

х 3.0

30.00

24.00

6.

х 1.0

х 1.0

х 3.0

30.00

18.00

7.

х 1.0

х 1.0

х 2.4

26.40

15.60


 

Кандидатстудентският тест по математика ще се проведе от 8.30 ч. на 29 август 2018 г. в гр. Казанлък.

 

Класирането се извършва по етапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване на интернет страницата на колежа или на (тел.:  0896 93 86 86 или 02 965 36 43) 


9.1. За 10 % от местата за специалностите се състезават помежду

си завършилите Технологичното училище по електронни системи (ТУЕС) –

София, Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи (ПГ по

КТС) – гр. Правец и професионалните гимназии, с които ТУ – София има

сключени договори за сътрудничество.

9.2. За 20 % от местата (различни от тези по ал. 1) се състезават помежду

си и завършилите 4-годишни професионални гимназии (удостоверява се с

дипломата) по специалности от професионалните направления сходни с това на ТКК към  ТУ – София.

9.3. Незаетите места по т.9.1 и 9.2 се попълват от кандидатстващите на

общо основание.


Сроковете и по-важните дати са дадени в отделна таблица


Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в Колежа.


Приетите, но не записали се в определения срок студенти, отпадат от следващите етапи на класиране.


Студентите се записват в Технически колеж - Казанлък  към ТУ-София, като представят:

1.    Диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в канцеларията на Колежа;

2.    Предоставят се три снимки с формат като за лична карта / паспорт;

3.    Документи за записване на нови студенти - предоставят се безплатно от ТУ-София;

4.    Лична карта, която след проверка се връща на кандидата;

5.    Документ за внесена семестриална такса.

 

Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, губят правата си.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - PDF


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - MS WORDПо-важни дати:


до 28 август - Подаване на документи 

29 август  - Кандидат - студентски изпит - тест по матеметика (За тези които се явяват на изпит)

30 август  - Обявяване на резултатите от изпита

31 август - Обявяване на първо класиране

от 03 до  07 септември - записване на приетите студенти 

10 септември  - Обявяване на второ класиране (при наличие на незаети свободни места)

от 10 до 14 септември - записване на приетите студенти от второто класиранеПравилник за приемане на студенти в Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж Казанлък


Справочник за кандидат- студенти в Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж Казанлък

КАЗАНЛЪК

ул. „Капрони“ 1СОФИЯ

бул. „св. Климент Охридски“ 8