S   p   a   i   n

s  h   a   p   e   s       a   n   d       s   e   n   t   i   m   e   n   t   s 

photos by Pol Katharakis 

Velasquez

 

 Toledo