Катедра ПиТ

Новата страница  >

https://sites.google.com/view/katedrapit


Добредојдовте на Катедрата за преведување и толкување и на 

старата неофицијална интернет страница на Катедрата ПиТ

(креирана и администрирана од Димитар Попоски 

на волонтерска и непрофитабилна основа 

од 1.04.2010 до 31.10.2017По повод 1 000 000 000 (1 милион!) отворени страници и 

7  години постоење од сајтот на Катедрата ПиТ одиме на понова платформа погодна за преглед на мобилни уреди со дополнета содржина. 

Последниве неколку години страницата е повеќе посетувана од мобилни уреди (види слика подолу) и од таа причина и време е да одиме на нова платформа.


Новиот сајт се наоѓа на  https://sites.google.com/view/katedrapit и официјално ќе започне со работа на 1.11.2017

Старата интернет страница ќе биде достапна но нема да се внесуваат никакви измени во него после  31.10.2017 година.


Се надевам дека тука  https://sites.google.com/view/katedrapit полесно ќе пристапувате и добивате повеќе информации од предходно. 

Доколку имате конструктивни сугестии испратете ми ги на sekretarotnapit < > gmail.com

Ви благодарам на разбирањето и досегашната соработка на сите :) 


Со почит,

ДимитарТука ќе може да најдете актуелни информации околу активностите на Катедрата, распоред на часови, соопштенија и резултати од испити.


Официјалниот сајт на Катедрата  се наоѓа на сајтот
 на Филолошкиот Факултет “Блаже Конески‘‘

Ова е обид да се презентира интерактивна содржина со активно учество на сите професори и научни соработници при Катедрата ПиТ
  За сите прашања поврзани со Вашето студирање обратете се на одговорните лица на 

Катедрата во нивните термини за консултации и на службата за Студентски прашања


Раководител на Катедрата за преведување и толкување

Доц. Д-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска

                  katarina.gjurcevska@gmail.com

Термин за консултации:
Вторник, 13:00-14.30, Кабинет 101 Фиксен Телефон: 3240-463ECTS Координатор

Доц. д-р Милена Саздовска - Пигуловска

milenesaz@yahoo.com

Термин за консултации:

Вторник 12:34-13:45, Кабинет 101  Фиксен Телефон: 3240-463


  


Tермини за консултации со професорите и соработниците 
од Катедрата ПиТ
ги имате од левата страна на сајтот во посебен документ.

Информации за Kатедрата за преведување и толкување

 

Катедрата за преведување и толкување произлезе од првиот успешен проект на независна суверена Република

Македонија (TEMPUS - PHARE – JEP, бр. 12261-97) одобрен од Европската комисија во Брисел. Taa е иницирана на 26

април 1994 г. со одобрение на ректорот и Универзитетскиот совет, а во исто време и на Владата на Република                             Македонија. Обуката на наставниот кадар започна во 1997 гoдина, а наставниот процес стартуваше                                            во академската 2001/2002 годВо проектот учествуваа Филолошкиот факултет “Блаже Конески”, 

Институтoт Мари Апс од Брисел (Institut Libre Marie Haps) како главен европски

координатор, Високата школа Еразмус за преведувачи и толкувачи од Брисел (Erasmushogeschool van het

Gemeenschapsonderwiis), Институтот за преведувачитолкувачи и меѓународни односи при 

Универзитетот за општествени науки од Стразбур, (Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales –

Université des Sciences Humaines de Strasbourg) и Универзитетот од Хајделберг, (Ruprecht-Karls-Universität Heidelbergво

соработка со Универзитетот од Мајнц (Johannes-Gutenberg-Universität)

Во текот на реализацијата на проектот одреден број наставници и соработници од катедрите за англиски јазик и

книжевност,француски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност и македонски јазик и книжевност прифатија да

држат настава на Катедрата за преведување и толкување и во тоа својство во повеќе наврати престојуваа во

горенаведените институции за стручно усовршување.

Истовремено се создадоа и други услови за нормално одвивање на целокупната наставно-научна дејност на Катедрата             запреведување и толкување со средства од заедничкиот европски проект беа изградени и опремени: салата за                         толкување, лабораторијата за мултимедијално учење на јазиците застапени на Катедрата, библиотеката на Катедрата за          преведување и толкување.

 

Структура и организација на КатедратаСекретар (Распоред на часови)/Web Admin/Библиотекар/ при Катедрата за преведување и толкување


Poposki Dimitar

Information Professional

http://www.linkedin.com/in/poposkidimitar                         
http://independent.academia.edu/DimitarPoposki         

http://bit.ly/Visual_Resume_Dimitar_Poposki

Twitter:    @dimitar_poposki     
@OpenAccessMKD     @OER_GlobalНаставно - научен и соработнички кадар на Катедрата за преведу­вање и толкување:

Проф. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ (англиски јазик)

Доцент д-р Катарина Ѓурчевска-Атанасовска (англиски јазик)

Доцент д-р Соња Китановска-Кимовска (англиски јазик)

Доцент д-р Милена Саздовска-Пигуловска (англиски јазик)

доц. д-р Владимир Цветкоски (англиски јазик)

M-р Сања Гавриловска, виш лектор (англиски јазик)

М-р Магдалена Симионска, лектор (англиски јазик)

М-р Мајке Грензер (лектор од Германија)

 

Во реализација на наставата учествуваат и наставници и соработници од другите катедри на Филолошкиот факултет “Блаже Конески”:

        Од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици:

Проф. д-р Станислава Сташа Тофоска

Проф. д-р Катерина Велјановска

Проф. д-р Томислав Треневски

Проф. д-р Симон Саздов

 

         Од Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности:

Проф. д-р Виолета Пирузе –Тасевска

Проф. д-р Добрила Миловска

Проф. д-р Венко Андоновски

Доц. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова


        Од Катедрата за англиски јазик и книжевност:

Проф. д-р Зозе Мургоски

Проф. д-р Солзица Поповска

 

         Од Катедрата за романски јазици и книжевности:

Проф. д-р Маргарита Велевска

Проф. д-р Звонко Никодиновски

Проф. д-р Елисаветa Поповска

Проф. д-р Снежана Петрова

Проф. д-р  Мирјана Алексоска- Чкатроска

Проф. д-р Ирина Бабамова

Доц. д-р Јоана Хаџи Лега Христоска

Виш лектор м-р Анита Кузманоска

Лектор Севда Лазаревска

Лектор Ирена Павловска


          Од Катедрата за германски јазик и книжевност:

Проф. д-р Силвана Симоска

Проф. д-р Емилија Бојковска

Проф. д-р Зорица Николовска

Доц. д-р Емина Авдиќ

Виш лектор м-р Маријана Ѓорѓиева

Виш лектор м-р Бисера Станкова

 

                                                                                     
Department of Translation and Interpreting                      

The process of fundamental social and economic changes, in line with the technological progress, as well as the progression of our Euro - Atlantic 
integrations have highlighted the need for the profession translator / interpreter to achieve a status of a distinguished activity; hence, the studies in translation and interpreting aim to form flexible and responsible participants at the labour market of the global society. 

Translators and interpreters are the mediators in the communication between the representatives of different languages and cultures. In compliance with the European standards and the EU policy of multilingualism, the Department of Translation and Interpreting provides relevant training for bilingual translators and interpreters (English/French/German) on the basis of theoretical and specialised terminological preparation, linguistic and cultural competence, as well as practical skills, which ensure the broad base of the training necessary for the professional activity of trans-cultural communication. 

The potential spheres of activity for our graduate translators / interpreters are: the translation services at the Government of R. Macedonia (the ministries, the Secretariat for European Affairs), the National Assembly of the Republic of Macedonia, and the judiciary (the Supreme Court, the Constitutional Court, the Appellate Court, The Primary Courts), the diplomatic missions in the Republic of Macedonia and abroad, the multinational business companies, as well as the national and international organisations and associations, and the EU institutions (European Commission, European Parliament, European Court of Justice, etc.). 


I. CHRONOLOGY 

The Department of Translation and Interpreting began operation in the academic year 2001/2002, following three years of preparation as part of the joint European project (Project ID: S-JEP-12261-1997 - PHARE, prepared by Prof. Dr. Dorena Hristova), in the framework of the TEMPUS PHARE programme. Its realisation began on the 14th December 1997 and lasted until the 14th March 2001. The partner institutions involved in this project were the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology in Skopje, the Institute Libre Marie Haps in Brussels, the Institute of Translators and Interpreters in Brussels (Erasmushogeschool van het Gemmenschapsonderwiis), Institute of Translators, Interpreters and International Relations at the University of Social Sciences in Strasbourg -Strasbourg II (Institut de Tradecteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales – Université des Sciences Humaines de Strasbourg), and the University of Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) in cooperation with the University of Mainz (Johannes-Gutenberg-Universität). 
In the course of the realisation of the project a team of professors and lecturers from the Departments of English Language and Literature, Romance Languages and Literatures, German Language and Literature and the Department of Macedonian and South-Slavonic Languages, who accepted to teach at the Department of Translation and Interpreting, underwent a professional training at the above mentioned institutions. 

The academic staff of the Department of Translation numbers over 40 professors, lecturers and senior lecturers, teaching assistants, and external experts-instructors, qualified in the field of Translation Studies, and in Macedonian, English, French and German language and culture. Covering a broad range of research interests, the members of the Department are also part of numerous national and international research projects in translation studies, linguistics and cultural studies. 

The curriculum of the Department of Translation and Interpreting was designed in cooperation with the partner institutions that took part in the project, in compliance with the European standards, corresponding to the European Credit Transfer System. 

The Department of Translation offers undergraduate and postgraduate programmes of study. On the undergraduate level, the Department offers a four-year course in translation/interpreting (BA), whereas on the postgraduate level, it offers a one-year Master Course in Conference Interpreting (MA), based on the EMCI (European Masters in Conference Interpreting). 

Students 

Currently, there are over 500 students enrolled in both undergraduate and postgraduate courses offered by the Department. Our BA and MA degrees provide our students with a wide array of career opportunities. 


Facilities 

Our facilities include a computer lab and interpreter training lab, and a library with academic and periodical resources. In addition, the Centre of Terminology, which was established within the Department, is equipped with the necessary technical equipment. 


Activities 

Monday Conferences: In the course of the summer semester in the academic year 2003/2004, the so called Forum for Academic Exchange of Experience or “Monday Conference” was initiated for the first time at the Department of Translation and Interpreting. It is a simulation of a conference and is held regularly each Monday at 6 p.m. in the Conference Hall. This event, which in the meantime has achieved considerable reputation, features presentations in Macedonian/ English/ French/ German from renowned representatives from Macedonian and foreign institutions, as well as diplomatic corps. This type of activity, which has been greeted by both the professors and the students, creates an authentic environment for the students from the Interpretation Module to practice interpreting consecutively and simultaneously in front of an audience. 


Internship 

Internship for 30 hours per semester is mandatory in the fourth year. 

Students are asked to produce a log on their internship covering the types of translated texts, directionality, IT skills necessary for a member of a professional translation team, supervision and similar. Тhey also have to submit the final report on their work by their supervisor. The department has contracts with the following institutions which provide work placement: 
Secretariat-General of the Government of the Republic of Macedonia, Translation Service 
National Assembly of the Republic of Macedonia, Translation Service 
The Primary Court Skopje 1 
The Congress Service Centre in Skopje 
Translation and localization companies 
Publishing houses 


Projects 

1. Intensive training in interpreting for the conference interpreters employed in the Macedonian Parliament (June-July 2002), in cooperation with NDI (National Democratic Institute, USA). Project coordinator: Doreana Hristova, PhD, full professor. 

2. Project for launching postgraduate studies in Conference Interpreting at the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology, "Ss Cyril and Methodius" University in Skopje in cooperation with DG Interpretation, the European Commission in Brussels (2006 -2007). Project coordinator: Silvana Simoska, PhD, associate professor. 

3. Project for introducing postgraduate studies in translation at the Faculty of Philology “Blazhe Koneski” "Ss Cyril and Methodius" University in Skopje in cooperation with DG Translation, the European Commission in Brussels and the EMT network of university postgraduate (master) studies in translation (2009 -2010). Project coordinators: Doreana Hristova, PhD, full professor and Tatjana Panova-Ignjatovik, PhD, assistant professor. 

4. The project for increasing the number of articles in Macedonian on Wikipedia initiated by the Ministry of Information Society of R. Macedonia in 2009. Тhe working group for this project consists of representatives from the Faculties of Philology in Macedonia which can contribute in the project’s realisation. The students from the Department of Translation and Interpreting are working under supervision of the instructors qualified in the field of Translation Studies from the Department. The project coordinator for the translations from English into Macedonian and vice versa is Tatjana Panova-Ignjatovik, PhD, assistant professor. 


Conferences organised by the Department: 

- International Symposium on Translation and Interpreting, held at the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology, "Ss Cyril and Methodius" University, Skopje, February 2001. 

- International Conference on Intercultural Dialogue through Translation and Interpreting, held at the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology, "Ss Cyril and Methodius" University, Skopje, 5-6.05.2008. 

- International scholarly conference  Language and Culture Interactions via Translation and Interpreting, held at the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology, "Ss Cyril and Methodius" University, Skopje, 26 and 27 September 2012. (https://sites.google.com/site/conference2012pit/conference )


Cooperation: 

The Department of Translation and Interpreting has established intensive cooperation with all the relevant institutions that are in correlation with German, English and French languages: Austrian Embassy, ÖAD (Austrian Academic Exchange Service), German Embassy, DAAD (German Academic Exchange Service), British Embassy, British Council, French Embassy, French Cultural Centre, American Embassy, NDI (National Democratic Institute, USA), as well as NGOs and political foundations and (Conrad Adenauer Foundation). 


International cooperation/ Partner Universities 

Apart from strengthening ties with its partner institutions (Brussels, Heidelberg, Strasbourg, Graz, Vienna), the Department also works towards greater staff and student mobility between translator training faculties and departments within the region and in Europe. The Department has already established cooperation with the following institutions: 

- Centrе for Translation Studies, University of Vienna - CEEPUS-programme 

- Institute of Theoretical and Applied Translatology (University in Graz), 2006 

- Agreement for cooperation signed between the "Blazhe Koneski" Faculty of Philology -Skopje and the Faculty "Carl Franz”, Graz, Republic of Austria, on 17th November, 2005 

- Agreement for cooperation between “LEONARD DE VINCI” - INSTITUT LIBRE MARIE HAPS from Brussels and the "Blazhe Koneski" Faculty of Philology –Skopje (the Department of Translation and Interpreting), 2008
- Agreement for internship of students at postgraduate studies signed between INALCO, Paris and the "Blazhe Koneski" Faculty of Philology, Skopje, 2009 

- Agreement for cooperation signed between the "Blazhe Koneski" Faculty of Philology -Skopje (the Department of Translation and Interpreting) and the Institute Libre Marie Haps in Brussels, 2010-2013; 2014- 2018 (ERASMUS Programme LLP) 


The “Blazhe Koneski” Faculty of Philology (Ss. Cyril and Methodius University of Skopje) considers training of the necessary number of quality translators and interpreters that can be accredited by the EU institutions a key aspect of the process of preparation of the Republic of Macedonia for accession. 
 
Last but not least, in achieving the goal of having a good average number of accredited translators and interpreters by the accession date, the Department of Translation and Interpreting will seek to ensure not only the cooperation between the national authorities and the political decision-making factors at national level, but also an active cooperation with the EU translation and interpretation services (DG Translation, DG Interpretation). 


Academic staff of the Department of Translation and Interpreting: 

Tatjana Panova – Ignjatovik, PhD, assоciate professor 
Head of the Department (2011-2016) 

Katarina Gjurcevska-Atanasovska, PhD, assistant professor
Head of the Department (2016)

Milena Sazdovska, PhD, assistant professor
Sonja Kitanovska-Kimovska, PhD, assistant professor
Sanja Gavrilovska, MA, senior lector 
Marija Zlatkovska, MA, senior lector 
Margarete Zaev, MA, lector (Austria)
Regina Mortl, MA, lector (Austria)


The following professors and teaching assistants from the other departments of the “Blazhe Koneski” Faculty of Philology also take part in the realization of the curriculum: 


Department of Macedonian Language and South Slavic Languages 

Katerina Veljanoska, PhD, professor 
Simon Sazdov, PhD, professor 
Tomislav Trenevski, PhD, professor 
Stanislava Stasha Tofoska, PhD, associate professor 


Department of Macedonian Literature and South Slavic Literatures 

Violeta Piruze- Tasevska, PhD, professor 
Dobrila Milovska, PhD, professor 
Venko Andonovski, PhD, professor 
Iskra Tasevska Hadzi-Boshkova, PhD, assistant professor
Traiche Stameski, PhD, assistant professor

Department of English Language and Literature 

Zoze Murgoski, Ph.D., professor 
Solzica Popovska, PhD, professor 


Department of Romance Languages and Literature 

Margarita Velevska, PhD, professor 
Snezana Petrova, PhD, professor 
(Head of the Department (2009-2011) )
Zvonko Nikodinovski, PhD, professor
Elisaveta Popovska, PhD, professor 
Mirjana Aleksoska-Chaktroska, PhD, professor 
Irina Babamova, PhD, associate professor 
Anita Kuzmanovska, MA, senior lector
Sevda Lazarevska, lector 
Irena Pavlovska, lector 


Department of German Language and Literature 

Silvana Simoska, PhD, professor, 
 Head of the Department (2004-2008)
Emilija Bojkovska, PhD, professor, 
Zorica Nikolovska, PhD, professor, 
Emina Avdich, PhD, assistant professor, 
Marijana Georgieva, MA, senior lector, 
Bisera Stankova, MA, senior lector 


Librarian and Secretary of the Department 
Dimitar Poposki, PhD (Information Science) candidate 


Head of the Department of Translation and Interpreting 

Katarina Gjurcevska-Atanasovska, PhD
katarina.gjurcevska@gmail.com
Office hours: 
Thursday 9.40-11.15  /tel. 3240463/


ECTS Coordinator of the Department

Milena Sazdovska, PhD, assistant professor 
milenesaz@yahoo.com
Office hours: 
Tuesday 12:30-13:45 /tel. 3240463/

 

 

ċ
Zadolzitelen poimnik za diplomska.ods
(3k)
Dimitar Poposki,
Mar 17, 2014, 3:58 AM
ĉ
Dimitar Poposki,
Sep 14, 2012, 7:02 AM
Ċ
Katarina Gjurcevska,
Jun 23, 2016, 12:15 PM
Comments