ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง

ชุมชนบ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตา ขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัด ที่มีทรัพยากร ธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สาย น้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นชุมชนหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมามีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปกครอง จึงมีการแยกออกมาเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 สำหรับชื่อลำขนุน มาจากพื้นที่ในชุมชนมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลอง ชาวบ้านจึงเรียกคลองลำขนุน และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

บ้านลำขนุนมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศ ทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร 


 นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น ภูผาหมอก มีกิจกรรมพายเรือคายัค สามารถล่องไปตามคลองลำพิกุลซึ่งเป็นลำคลองสายหลัก มาบรรจบกับคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะสามารถสัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง                                 
นอกจากนี้ที่ชุมชนบ้านลำขนุน ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง มโนราห์ และหนังตะลุง มีกิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ การแกะสลักหนังตะลุง ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำหนังตะลุงได้อีกด้วย