Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

  Przewidywane osiągnięcia dziecka
 
 

    Mamy ciepłą wiosnę                                          02.04.2013 – 12.04.2013

Cele edukacyjne:

    - dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

    - uczenie się pielęgnowania roślin

    - budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie

    - posługiwanie się nazwami drzew owocowych: wiśnia, czereśnia, śliwa

    - posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, tyle samo, po równo

    - uczestniczenie w zabawie ze śpiewem

    - rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej

 

    Zwierzęta w domu i w gospodarstwie       15.04.2013 – 26.04.2013

Cele edukacyjne:

    - znajomość produktów powstających z mleka

    - rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich

    - tworzenie zbiorów zwierząt według gatunku

    - rozpoznawanie kształtu: koła, trójkąta, kwadratu

    - rozwijanie poczucia rytmu

    - współdziałanie w zabawie

 


 Temat cykliczny:                   Białe przysmaki           04 – 06.03.2013

 Cele edukacyjne:

-  Zapoznanie dzieci z warunkami, w jakich przechowywane są produkty mleczne. Uświadomienie dzieciom jak ważnym składnikiem dla naszego organizmu jest mleko. Zapoznanie dzieci z różnymi produktami pochodzenia mlecznego – poznajemy ich nazwy.

-   Zapoznanie dzieci z różnymi produktami mlecznymi. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania produktów mlecznych po smaku. Zachęcanie dzieci do częstego spożywania produktów mlecznych.

- Zapoznanie dzieci z kolejnością wykonywanych czynności przy przygotowywaniu kefiru. Dbanie o czystość w miejscu swojej pracy. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

 Temat cykliczny:                   Już idzie wiosna           07 – 15.03.2013

 

Cele edukacyjne:

-        Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.

-        Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia.

-        Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus.

-        Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółka, bocian, skowronek.

 

Temat cykliczny:                  Przyszła do nas Wielkanoc             18 – 29.03.2013

 

Cele edukacyjne:

-       Poznanie tradycji związanych z Wielkanocną.

-       Zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt.

Wieje i pada - 19 – 30.11.2012 

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
· dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią; 
· rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; 
· dostrzega konsekwencje nieodpowiedniego ubrania się – choroby; 
· rozumie konieczność ubierania się w odpowiedniej kolejności; 
· wie, jakie ubrania chronią przed zimnem; 
· dostrzega różnice w wyglądzie chmur – kolor, kształt; 
· rozumie znaczenie kolorów chmur – oznaka pogody; 
· zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy; 
· zna możliwości poruszania lekkich przedmiotów poprzez ruch powietrza; 
· doskonali zmysł węchu; 
· uważnie słucha poleceń i je wykonuje; 
· zgodnie współdziała w zespole. 

Aktywność językowa:
· uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści; 
· dzieli się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami; 
· posługuje się określeniami dotyczącymi deszczu i wiatru: mżawka, kapuśniaczek, deszczyk, deszcz, ulewa; wiaterek, wietrzyk, zefirek, wietrzysko, wichura, zawierucha; 
· zachowuje prawidłowy tor oddechowy; 
· reguluje siłę wydechu; 
· rozwija mięśnie narządów mowy na zgłoskach: hopsa, plusku, kap, kapu, plask, bum, szu. 

Aktywność matematyczna:
· rozpoznaje i wskazuje części ciała; 
· posługuje się określeniami: wysoki, niski; 
· rozumie określenia: na, pod, nisko, na dole; 
· porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary; 
· rozumie i stosuje określenia: tyle samo, mniej, więcej; 
· liczy w dostępnym zakresie; 
· porządkuje obrazki według malejącej i wzrastającej liczby elementów. 

Aktywność plastyczna i techniczna:
· posługuje się nożyczkami; 
· rysuje drobne elementy i nieregularne kształty; 
· rysuje po śladzie krótkie, pionowe linie; 
· farbami tworzy punkty i plamki na dużej powierzchni; 
· odzwierciedla własne spostrzeżenia w formie plastycznej; 
· tworzy różne odcienie koloru szarego; 
· wznosi budowle z klocków o różnym sposobie łączenia. 

Aktywność słuchowa i muzyczna:
· uczestniczy w zabawach rytmicznych; 
· rozpoznaje i nazywa odgłosy zjawisk atmosferycznych; 
· zna i śpiewa piosenkę Deszczowa orkiestra; 
· podejmuje próby śpiewania w małym zespole, duecie lub solo; 
· uczestniczy w zabawie ze śpiewem. 

Aktywność ruchowa:
· ilustruje ruchem treść wierszy; 
· szybko reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe; 
· bierze udział w ćwiczeniach wzmacniających mięśnie rąk i nóg; 
· kształci zwinność i ogólną sprawność; 
· współdziała w zabawie z partnerem.

 Jesień w parku - 05 – 16.11.2012


Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
· dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią; 
· nazywa drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina, oraz ich owoce: żołędzie, kasztany, korale jarzębiny; 
· obserwuje wybrane drzewa, posługuje się określeniami: duże, ogromne, pień, konary, gałęzie, liście; 
· rozpoznaje liście i nazywa drzewa, z których one pochodzą; 
· rozwija zmysły dotyku i węchu; 
· przestrzega umów dotyczących współżycia w grupie; 
· zgodnie współdziała w zespole. 

Aktywność językowa:
· uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści; 
· wiąże opis słowny z treścią obrazka; 
· posługuje się określeniami dotyczącymi kształtu liści: okrągłe, podłużne, palczaste; 
· rozumie pojęcia: część, fragment, brakuje, uzupełnić; 
· powtarza wyrażenia onomatopeiczne zawierające dźwięki wymagające coraz większych kompetencji artykulacyjnych; 
· wykonuje ćwiczenia doskonalące sprawność języka; 
· wzmacnia mięśnie warg i policzków. 

Aktywność matematyczna:
· grupuje okazy przyrodnicze według rodzajów; 
· szacuje, których elementów jest więcej; 
· porównuje liczebność zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary; 
· liczy w dostępnym zakresie; 
· posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych; 
· porównuje kształty i wielkości liści poprzez nakładanie ich na siebie, stosuje określenia: większy, mniejszy; 
· posługuje się nazwami kolorów, odróżnia ich odcienie; 
· rozumie pojęcia: rząd, szereg; 
· rozumie i stosuje określenia: na, pod, wysoko, nisko, wyżej, niżej, na górze, na dole, z jednej strony, z drugiej strony; 
· rozumie określenia: na przemian, rytm; 
· odczytuje i odwzorowuje układy rytmiczne; 
· uczy się radzić sobie z przegraną. 

Aktywność plastyczna i techniczna:
· układa kompozycje z materiału przyrodniczego; 
· konstruuje postacie z kasztanów i żołędzi; 
· uzupełnia brakujące fragmenty obrazka; 
· wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru; 
· wznosi z klocków drewnianych – konstrukcje pionowe i poziome z zachowaniem zasad równowagi; 
· tworzy obrazek z gotowych elementów; 
· koloruje pastelami – poznaje nową technikę plastyczną; 
· wykorzystuje szerszą paletę barw. 

Aktywność słuchowa i muzyczna:

· uczestniczy w zabawie ze śpiewem;
· rozróżnia dźwięk bębenka i trójkąta; 
· reaguje na sygnały słuchowe; 
· zna i śpiewa piosenkę Dwa kasztanki; 
· podejmuje próby śpiewania w duecie i solo; 
· wykonuje ćwiczenia rytmiczne; 
· wykonuje układ ruchowy do piosenki. 

Aktywność ruchowa:
· ilustruje ruchem treść wiersza; 
· porusza się krokiem dostawnym po obwodzie koła i w korowodzie; 
· umiejętnie porusza się w gromadce: marsz, bieg, podskoki; 
· kształci zwinność i ogólną sprawność; 
· wzmacnia wytrzymałość fizyczną; rozwija koordynację ruchową.