Учење‎ > ‎

BeeBot у настави информатике

https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/ucene/beebot-u-nastavi/PBL%20tok.jpg
Проблемска настава је сложена педагошка метода у којој ученици конструишу знања кроз сараднички рад на решавање конкретних проблема. Кроз проблемску наставу ученици стичу знања из наставног предмета, али и драгоцено искуство у решавању проблемских ситуација. Циљеви проблемске наставе су:
· развијање функционалних знања,
· јачање вештина за решавање проблема,
· подстицање саморегулације у учењу,
· развијање компетенција за сараднички рад и
· подстицање унутрашње мотивације ученика.

Проблемска настава је вид активног учења. Ученицима се представи проблемска ситуација за коју треба да пронађу решење регрутујући претходна знања и радећи сараднички, у групама. У оквиру својих група, ученици долазе до прве верзије решења, коју затим коригују више пута, сходно личним увиђањима и повратним информацијама коју добијају од вршњака и/или наставника.

У реализацији проблемске наставе, наставник је више ментор него традиционални наставник. Он не сме да нуди готова решења, већ треба да подстиче ученике на размишљање и изналажење сопствених.

Осим академских знања, за квалитетан живот у будућности неопходно је наоружати ученике компетенцијама за целоживотно учење, решавање проблема и сараднички рад. До развијање ових компетенција може доћи само ако често постављамо ученике у ситуације које им дозвољавају да слободно мисле, без бојазни да ће решења које произведу нужно бити исправна или погрешна.

Млађи основношколски узраст ученика право је време за почетак имплементације проблемске наставе. Потребно је убедити ученике да су грешке дозвољене, чак и пожељне, јер воде развијању логичког мишљења и јачају самопоуздање.

У наставном предмету „Од играчке до рачунара“ пожељно је примењивати методу проблемске наставе. Такав приступ настави довешће ученике у позицију да информатички мисле, да не буду само корисници технологије, већ њени будући креатори. А да би били креатори, потребно је да разумеју основне информатичке принципе.
BeeBot (пчелица робот) је једноставан робот који значајно доприноси остваривању свих циљева проблемске наставе.

RobotiNT.pptxhttps://sites.google.com/site/katarinaaleksic/ucene/beebot-u-nastavi/nusic%20kolaz.jpg
Comments