Funtaputni.lv - NOSACĪJUMI

LATVIJAS PUTNU SUGU KATEGORIJAS

A kategorija - Sugas / pasugas, kas konstatētas dzīvojam dabiskos apstākļos vai ieceļojušas dabiskā veidā kaut vienu reizi kopš 1950. gada 1. janvāra.

B kategorija - Sugas / pasugas, kas konstatētas dzīvojam dabiskos apstākļos vai ieceļojušas dabiskā veidā tikai laika periodā no 1800. gada līdz 1949. gada 31. decembrim.

C kategorija - No nebrīves izbēgušas vai apzināti dabā izlaistas sugas / pasugas, kuras izveidojušas "pašuzturošas" ligzdojošas populācijas. Attiecas arī uz sugām / pasugām, kas Latvijā ieceļojušas no citas valsts C kategorijas populācijām.

D kategrorja - Sugas / pasugas, kuras nevar iekļaut nevienā no pirmajām trim kategorijām saistībā ar šaubām par to izcelsmes (ieceļošanas) dabisko veidu, vai arī šaubām, ka tās pārstāv "pašuzturošas" ligzdojošas populācijas. Šeit arī tās sugas / pasugas, kuras konstatētas izskalotas beigtas jūras krastā, bet tikai tajos gadījumos, kad ir šaubas, vai tās gājušas bojā Latvijas ūdeņos vai ārpus tiem.

E kategorija - Sugas / pasugas, kuras izbēgušas no nebrīves vai introducētas sugas / pasugas, kuru populācijas izdzīvo ar cilvēka atbalstu.

UZ IEVADLAPU

SUGAS / PASUGAS IEKĻAUŠANAS SARAKSTĀ NOSACĪJUMI

1. Sarakstā var iekļaut tikai dabā brīvi dzīvojošas putnu sugas / pasugas, kas atbilst Latvijas putnu sugu saraksta A, B vai C kategorijām (skatīt slejā pa kreisi - LATVIJAS PUTNU SUGU KATEGORIJAS).

2. Sugu / pasugu var iekļaut sarakstos, ja tā precīzi un pārliecinoši noteikta normālos novērošanas / dzirdamības apstākļos. Netiek iekļautas tālu vai slikti redzētas / dzirdētas sugas / pasugas, par kuru noteikšanu nav pārliecības. Suga / pasuga tiek iekļauta sarakstā arī tad, ja putns atrasts ievainots, bet joprojām dzīvs.

3. Sugas / pasugas noteikšanai pietiek ar pārliecinoši dzirdētu balsi, neatkarīgi no tā, vai putns izdevis balsi pēc savas iniciatīvas vai atsaucies uz atskaņotu balss ierakstu.

4. Sugu / pasugu var iekļaut sarakstos, ja atrasta ligzda ar olām vai mazuļiem un sugas piederība pārliecinoši noteikta. Šādos gadījumos nav obligāti novērot pašu pieaugušo putnu.

5. Sugu / pasugu var iekļaut sarakstos, ja tā apskatīta rokās gredzenošanas procesā, un laika periods kopš noķeršanas nav pārsniedzis 24 stundas. Ja putns pēc noķeršanas turēts nebrīvē ilgāk par 24 stundām (bijis ievainots vai novārdzis), sugu / pasugu var iekļaut sarakstos tikai pēc putna atlaišanas, ja tas atkal novērots dabā nākamās dienas rītā pēc saullēkta, bet ar noteikumu, ka nebrīvē nav turēts vairāk par nedēļu. Ja ilgāk, sugu / pasugu sarakstā nevar iekļaut pat pēc atlaišanas, ja vien putns nav pārvietojies vismaz 1 km no atlaišanas vietas (distances vērtējums aptuvens).

6. Sarakstos nevar iekļaut tās sugas / pasugas, kuras novērotas D vai E kategoriju līmenī vai novērotas nebrīvē. Nevar iekļaut beigtus putnus neatkarīgi no tā, vai tie atrasti svaigi beigti, vai apskatīti nošauti. Sugu / pasugu nevar iekļaut pēc pēdām, spalvām, atrijām vai mēsliem, ja pats putns nav redzēts / dzirdēts.

7. Latvijas valsts robeža ir Latvijas sugu / pasugu saraksta teritoriālā robeža kā jūrā, tā uz sauszemes. Lai iekļautu sugu / pasugu Latvijas sarakstā, novērotajam putnam jāatrodas valsts teritorijā.