การวัดเวลาระบบปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันคือ  ระบบปฏิทินแกรกอเรียน  กำหนดให้  1  ปีมี  365.2425  วัน  โดยกำหนดเงื่อนไขว่าในปีปกตินั้น  1  ปีมี  365  วันแต่ในปี  อธิกสุรทิน  ซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี  29 วันนั้น  1  ปีมี  366  วัน 

   
การกำหนดปีอธิกสุรทินให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ไม่ลงตัว  จะไม่เป็นปี  อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวและหารด้วย  100  ลงตัวแต่หารด้วย  400  ไม่ลงตัว   จะไม่เป็นปี อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวแต่หารด้วย  100  ไม่ลงตัวลงตัว  จะเป็นปี  อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวและหารด้วย  400  ลงตัวลงตัว  จะเป็นปี   อธิกสุรทิน

การกำหนดเวลา  มีข้อตกลงว่า            

1  วันมี  24  ชั่วโมง 

1  ชั่งโมงมี  60  นาที  

1  นาทีมี  60  วินาที

การกำหนดปีอธิกสุรทินให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ไม่ลงตัว  จะไม่เป็นปี  อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวและหารด้วย  100  ลงตัวแต่หารด้วย  400  ไม่ลงตัว   จะไม่เป็นปี อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวแต่หารด้วย  100  ไม่ลงตัวลงตัว  จะเป็นปี  อธิกสุรทิน

ถ้าปี  ค.ศ.  ใดหารด้วย  4  ลงตัวและหารด้วย  400  ลงตัวลงตัว  จะเป็นปี   อธิกสุรทิน


Comments