หน้าแรก

ชื่อพันธุ์ไม้  ต้นมะม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มะม่วง
 
 
บริเวณที่สำรวจ         หน้าเรือนพยาบาล
วันที่สำรวจ
ผู้สำรวจ   น.ส.    สายใจ   เพชรล้ำ          
ชั้น ม.3/1
ผู้ร่วมสำรวจ       น.ส.  นิตยา   วงเวียน
ชั้น ม.3/1
โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์27
ถนน   -
ตำบล   จุมพล       อำเภอ  โพนพิสัย
จังหวัด    หนองคาย        รหัสไปรษณีย์  43120