ความหมายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง การแบ่งแยกประเด็นปลีกย่อยอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น แบบหนึ่งอาจพิจารณาว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรืออีกแบบหนึ่งอาจพิจารณาว่า สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่มและสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว เป็นต้น จากการที่แบ่งประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะต้องใช้กระดาษเป็นวัสดุในการตีพิมพ์นั้นเองแต่อย่างไรก็ตาม สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้หรือไม่ใช้กระดาษเพียงอย่างเดียวล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันและสังคมมนุษย์ทั้งสิ้น