Så här används våra medlemsavgifter i Lions Club Karlskrona/Jarramas (2019-01-01).

Lions Club är världsomspännande och består av ett antal Multipeldistrikt, ett i varje land. Vårt Multipeldistrikt heter 101 Sverige. Det är i sin tur uppdelat på 11 distrikt. Vi tillhör distrikt 101SM (Sydost), som i sin tur består av 6 zoner med 38 klubbar. Vi tillhör zon 1 som har 9 klubbar. Denna organisation gäller till och med 
2019-06-30, då ny distriktsindelning mm kommer att tillämpas.

Ekonomin för vår, och alla andra klubbars, verksamhet är uppdelad i en kassa för den administrativa delen (AD-kassan) och en för våra aktiviteter/hjälpverksamhet (aktivitetskassan).

Via våra medlemsavgifter betalar vi själva alla kostnader för Lions nationella och internationella administration.  
Medlemsavgiften är 400 kronor för såväl höst- som vårterminen dvs 800 kronor per år.

AD-kassans intäkter utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna.

Huvuddelen av AD-kassans utbetalningar går till distrikts- nationella- och internationella avgifter (80-90%) och resten till övrig administration såsom porto, möteskostnader, upppvaktningar mm.

Till vårt Distrikt 101 SM betalar vi idag 100 kronor per medlem och år för deras administration. Till Nationella verksamheten i Sverige/Guvenörsrådet och Stockholmskontoret betalar vi 340 kronor per medlem och år. Familjemedlem betalar 50 resp 170 kronor.

Den Internationella avgiften är 43 US-dollar per medlem och år. För familjemedlem är avgiften halverad till 21,50 dollar per medlem och år som går till den internationella verksamheten i USA och kontoret i Oak Brook. Med en kurs på 8,50 blir detta 366 resp.183 kronor per medlem och år. Vi är mycket beroende av dollarkursens värde.

I dagsläget betalar vi i LC Jarramas per år totalt 100+430 +366 = 896 kronor .

Återstående belopp räcker normalt inte till för att klara den övriga administrationen utan vi är, för att finansiera verksamheten beroende av tailtwisterns och klubbmästarens arbete med att dra in pengar vid våra månadsmöten. Vi har också ett mindre bidrag från Sensus (statligt kulturbidrag). 

Vi i Lions Clubs Karlskrona/Jarramas har på ett medlemsmöte beslutat att familjerabatter inte skall utgå. 


Aktivitetskassan

All vår hjälpverksamhet i form av bidrag mm utbetalas härifrån. Kostnaderna för vår lokal utgår också härifrån. Som framgår av namnet på kassan så sker alla ekonomiska transaktioner vid våra aktiviteter i den här kassan medan alla övriga administrationskostnader för vår verksamhet utgår från AD-kassan.