Почетна‎ > ‎

Стручно усавршавање наставника

Приликом израде личног плана стручног усавршавања наставника, подсећамо да су важне приоритетне области и стандарди компетенција.

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу:
П1- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем;
П2- учење да се учи и развијање мотивације за учење;
П3- здравствено образовање и развијање здравих стилова живота;
П4- комуникацијске вештине;
П5- одрживи развој и заштита животне средине;
П6- превенција насиља, злостављања и занемаривања;
П7- превенција дискриминације;
П8- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група;
П9- сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима;
П10- информационо-комуникационе технологије.

Од 120 бодова, за 5 година, наставник остварује најмање 30 бодова из наведених приоритетних области.

Стандарди компетенција (скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова које наставници треба да поседују и исказују у областима):
К1- компетенције за уже стручну област, предмет и методику наставе;
К2- компетенције за поучавање и учење;
К3- компетенције за подршку развоју личности ученика;
К4- компетенције за комуникацију и сарадњу.

Од 120 бодова, за 5 година, наставник остварује најмање по 16 бодова (за сваку компетенцију) похађањем облика стручног усавршавања који развијају наведене компетенције.

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА:

 • Функција портфолиа:
  • за праћење професионалног развоја
  • конкурс за посао
  • за личну промоцију
  • за пријављивање за напредовање у звања
  • за потребе спољашње евалуације...
 • Садржај портфолија:
  • Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме,подаци за контакт (телефон, мејл адреса)
  • Садржај  који даје кратак преглед онога што је укључено у  портфолио и омогућава лакше сналажење  и аутора и корисника портфолиа
  • Радна биографија садржи кључне податке о аутору, структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа
  • Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи  професионални рад аутора портфолиа
  • Процена / евалуација се састоји из самопроцене и  спољашње процене ефеката рада   
  • Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који  приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог:

Како се бирају прилози за портфолио:

•   примери добре праксе,

•   “инцидентне” ситуације,

•   сналажење у специфичним педагошким ситуацијама,

•   „учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања),

•   Није потребно да се укључе сви расположиви материјали;

•   Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују  оно што сте навели;

•    Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу  личну професионалну филозофију;

•    Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање  у односу на то о чему је реч,  у вези са  приложеним материјалом;

•    Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим упознати, ко ће га читати (шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна).

Шта могу бити прилози:

•   планови активности, припреме за час

•   ученички радови, продукти деце

•   анализе рада одељења/групе и појединаца

•   примери вредновања радова деце, односно ученика

•   резултати тестова ученика

•   примери  анкета, тестова, упитника, њихова анализа

•   примери писане повратне информације ученицима

•   анкете и анализе одговора  деце, ученика, родитеља, колега

•   прикази стручних радова

•   дневнички записи, повремене белешке и коментари

•   идеје за наредно планирање

•   препоруке и савети колега

•   фотографије, снимци, аудио-записи  са коментарима

•   лични план професионалног развоја

•   записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу

   сопствене рефлексије у вези са прилозима.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  28 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  33 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  34 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  48 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  49 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  48 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  55 k в. 2 23.09.2014. 06:08 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  29 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  157 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  48 k в. 2 16.04.2014. 01:32 Karlovacka gimnazija
ĉ
Прикажи Преузми
  49 k в. 2 22.09.2015. 12:05 Karlovacka gimnazija
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  16 k в. 2 22.09.2015. 12:05 Karlovacka gimnazija
ċ

Прикажи
  24.01.2016. 13:04 Karlovacka gimnazija
ċ

Прикажи
  24.01.2016. 13:00 Karlovacka gimnazija
Ċ
Прикажи Преузми
  131 k в. 3 05.10.2013. 08:48 Karlovacka gimnazija
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  16.12.2015. 08:35 Karlovacka gimnazija
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи
  05.10.2013. 08:48 Karlovacka gimnazija
ċ

Прикажи
  16.12.2015. 08:30 Karlovacka gimnazija
ċ

Прикажи
  15.11.2013. 08:04 Karlovacka gimnazija