Ana Sayfa‎ > ‎

Zümre Toplantısı 3. sınıf

TOKAT İLİ MİLLİ EĞİTİM MDÜRLÜĞÜ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI

İLÖĞRETİM 3.SINIFLAR GENİŞLETİLMİŞ

1. DÖNEM İL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

    TARİH:22/10/2008

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

                Açılış ve yoklama

 

1 -       Anayasanın 42.maddesinin okunması ve1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunundaki genel amaç ve ilkelerinin okunması,

 

2-        İlköğretimin amaçları ve ilkelerinin okunması,

 

 3-       2002ye 18 sayılı genelgenin incelenmesi,

 

4-        Sınıf ders programının kılavuzlarının incelenmesi,

 

5-        Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlar ile ders planlarının incelenmesi,

 

6-        Haftalık ders programının incelenmesi ,

 

7-        Öğrenci ders ve çalışma kitaplarının incelenmesi ,

 

8-        Okul zümre ve ilçe zümre tutanaklarının incelenmesi,

 

9-        Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ,

 

10-      ders işlenişinde kullanılacak araç gereçlerin belirlenmesi,

 

11-      Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapmanın yararları,

 

12-      Ölçme ve değerlendirme çalışmaları,proje ve performans görevleri,ürün dosyaları,

 

13-      Veli okul işbirliğinin sağlanması,

 

14-      Sosyal ve Kültürel etkinlikler,

 

15-      Okul Gelişim ve Yönetim ekibine yapılacak katkılar (Toplam Kalite Ekibi),

               

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

(2008-2009 eğitim öğretim yılı ilköğretim okulları 3. sınıf zümre başkanlarının katılımı ile İmam Hatip Lisesi’nde toplandı. İl Zümre Başkanlığına  Abdullah GÜLHAN seçildi. Toplantının açılışıyla beraber yoklama yapıldı ve üyelerin bir kısmının toplantıya  iştirak ettikleri tespit edildi. Geçen eğitim öğretim yılı değerlendirildi.Gündem maddeleri belirlendi, maddelerin internet ortamında görüşülmesi kararlaştırıldı,  yapılan çalışmalar sırasıyla aşağıda açıklandı.)

 

 

İlköğretim Müfettişi Necati DALDAL:

 

Anayasa`nın 42. Maddesi :

II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası anlaşma hükümleri saklıdır.

 Milli Eğitim Temel Kanunu

Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

I – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

——————————

(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

I – Genellik ve eşitlik:

Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:

Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

III – Yöneltme:

Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

IV – Eğitim hakkı:

Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

V – Fırsat ve imkan eşitliği:

Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

VI – Süreklilik:

Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:

Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

VIII – Demokrasi eğitimi:

Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.)

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

IX – Laiklik :

Madde 12 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/4 md.)

Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

X – Bilimsellik:

Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

XI – Planlılık :

Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

XII – Karma eğitim:

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

XIII – Okul ile ailenin işbirliği:

Madde 16 – (Değişik: 10/11/2004-5257/1 md.)

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.

Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Okul - aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

XIV – Her yerde eğitim:

İKİNCİ KISIM

İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları

İlköğretimin Amaçları

Madde 5 — Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

ı) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,

j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,

l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,

m) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,n) Öğrencileri bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığına yöneltmek,

n)  Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,

o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,

ö)Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,ilköğretim kurumlarının amacıdır.

 

 Genel İlkeler

          Madde 6 — İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

          a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.

          b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır.

          c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir.

          ç)İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.

          d)İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

          e)Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

          f)İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır.

          g)Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçları dikkate alınır.

          ğ)Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur.

          h)İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

          ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlik ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır.

          i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır.

          j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır.

          k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir.

          l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.

          m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır.

          n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

       Madde 32 — Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

          a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki yarıyıldan oluşur.

          b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, kazanımlar esas alınır.

          c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.

          ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.

          d) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur.

          e)Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

          f) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır.

          g)Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.

          ğ) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

          h)Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

      NOT : I bendi kaldırıldı. (Seviye Tespit Sınavı İle ilgili)

 

Puan, Notla Değerlendirme

Madde 33 — Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.

Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

PUAN-NOT-DERECE

85–100–5-Pekiyi

70–84–4-İyi

55–69–3-Orta

45–54–2-Geçer

0–44–1-Başarısız

Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

Sınavlar

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

Madde 35 — 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

   Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar

          Madde 38 — Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

          Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans ödevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

      Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans ödevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

Yarıyıl Notu

Madde 42 — Bir dersin dönem puanı;

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.

Birinci ve ikinci döneme ait not cetvelleri, dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir.

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

        Madde 47 — İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

          Buna göre;

          a) Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans ödevleri, ders içi performans ve Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

          b) Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.

          c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Bu kararda, oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

          ç) Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek- 9)

          Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

          Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

            5.fıkra; Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir dönem puanı ve notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.

           Devlet konservatuarlarına bağlı ilköğretim okullarından naklen gelen öğrenciler, meslek dersleri dışındaki diğer derslerinden başarılı olmaları hâlinde bir üst sınıfa devam ettirilir.

 

Ders Yılı Sonunda Başarı :Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı

       Madde 48 — İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz. Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

            "4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin ağırlıklı puanıdır. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise o dersin ağırlıklı notudur."

"Yıl sonu başarı puanı, dersin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterine işlenir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır.’’

Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans ödev konuları belirlenir.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

 

4.        3. Sınıf ders programının kılavuzlarının incelenmesi

 

Abdullah GÜLHAN  :

          Matematik Dersi Öğretim  Kılavuzu  1 Giriş   2 Programın vizyonu 3 Programın yaklaşımı 4 Programın temel öğeleri 5 Matematik öğretimi ve öğrenme 6 Öğrenme alanları ve etkinlik örnekleri 7 Ölçme ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.

  

           Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 1 Giriş, 2 Programın vizyonu, 3 Programın temel yaklaşımı ve yapısı, 4 Öğrenme-Öğretme Süreci, 5 Hayat Bilgisi Dersinde Ölçme ve Değerlendirme.

 

       Hayat bilgisi 1-Okul heyecanım 2-Benim Eşsiz Yuvam 3-Dün, Bugün, Yarın Temalarından oluşmaktadır.

         Türkçe Dersi Öğretim Programı ve kılavuzu 1 Giriş, 2 Programın vizyonu, 3 Programın temel yaklaşımı, 4 Türkçe öğretim programının özellikleri , 5 Programın yapısı bölümlerinden oluşmaktadır.

            Bu ders programı kılavuzu kitaplarının okunmasında ve incelenmesinde çok faydalar sağlayacağı görüşündeyim. Sene başı ve sene sonu seminer çalışmalarında görev dağılımı yapılarak bu kitapların okunarak incelenmesi ve inceleme sonucunda elde edilen değerlendirmelerin diğer öğretmen arkadaşlarla paylaşımının çok faydalı olacağı görüşündeyim.

 

 

5_Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlar ile ders planlarının incelenmesi

 

Abdullah GÜLHAN:

    Bir yıl boyunca öğrencilere kazandırılacak kazanımlar, beceriler bilgi ve yetenekler ve yapılacak etkinliklerin belirtildiği şemaya ünitelendirilmiş yıllık plan diyoruz. Matematik 3.Sınıf Öğretmen kılavuz kitabında Ünitelendirilmiş Yıllık Plan vardır.Ünite ünite ayrılmış olup 6 üniteden oluşmuştur. Bu kılavuz kitabın okunduğunda ve incelendiğinde kullanımı kolay ve faydalı bir kitap olduğu anlaşılmaktadır.

      Diğer derslerinde matematik kılavuz kitabında olduğu gibi ünitelendirilmiş yıllık planlar olsa hem öğretmenin performansını artırır hem de daha başarılı ve faydalı olacağını düşünmekteyim.

     Günlük Plan; gün boyunca 6 ders saati içinde öğrencilere verilmesi düşünülen kazanımların, yaptırılacak etkinliklerin şemalandırılmasıdır.

     Günlük planlar: Öğretmen klavuz kitaplarda mevcuttur. Öğretmen bir önceden bu günlük planları inceleyip gerekli olan notlarını alır,yapacağı çalışmaları şekillendirerek derse hazırlık yaparsa daha faydalı ve başarılı olacaktır diye düşünmekteyim. Öğretmen kılavuz kitabı olmayan derslerin günlük planlarını ise ünitelendirilmiş yıllık planlardan faydalanarak öğretmenin kendisi yapar. Öğretmen bu planları yaparken öğrenci seviyelerini,çevre şartlarını belirli gün ve haftalarını göz önüne alarak yaparsa daha faydalı ve başarılı olur. 

 

6_Haftalık ders programının incelenmesi

 

Abdullah GÜLHAN:

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Buna Göre 3. Sınıfta Zorunlu Ders saatleri Şunlardır. Türkçe= 12 saat, Matematik= 4 saat, Hayat Bilgisi= 5 saat, Görsel Sanatlar= 2 saat, Müzik= 2 saat, Beden Eğitimi= 2 saat, Rehberlik / Sosyal Etkinlikleri= 1 saat  Toplam = 28 saat etmektedir.

 

Seçmeli Dersler; Sanat etkinlikleri (Drama, Tiyatro. Halk Oyunları, Enstrüman,  Resim. Fotoğrafçılık, Heykel vb. 1 saat), Spor Etkinlikleri(Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa tenisi, vb.1 saat), Bilgisayar 1 saat  Satranç 1 saat Takviye ve Etüt Çalışmaları 1 saat olmak üzere toplam 5 saat  seçmeli ders vardır.  Bu seçmeli derslerden Öğretmenler Kurulu 2 ders seçmek zorundadır. Eğer Takviye ve etüt dersi seçilmişse bu ders için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için kullanabilir.

        Ders Planlarının hazırlanmasında;

 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine ilişkin Yönergede Yönerge  dikkate alınacaktır.        Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılacaktır. Ancak öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim planına uygun ders planı hazırlanarak uygulanabilir.

 

 

7_Öğrenci ders ve çalışma kitaplarının incelenmesi

 

 Abdullah GÜLHAN:

  

            Bu seneki öğrenci ders ve çalışma kitapları yazı puntoları, kağıt kalitesi ve dayanıklılık yönünden ve içerik olarak çok iyi hazırlanmıştır. Öğrenci ders kitapları ve çalışma kitapları içerik olarak mükemmel şekilde hazırlanmış değişik bir kaynak kitaplara ihtiyaç olmayacak şekilde hazırlanmış olmasına rağmen etkinlik çalışmalarına biraz daha ağırlık verilirse, öğrenciler daha fazla beyin jimnastiği ayar, ders kitapları ve çalışma kitapları da ünite ünite ayrı  hazırlanırsa taşıması kolaylaşır.

 

 8_Okul zümre ve ilçe zümre tutanaklarının incelenmesi

 

Cafer GÜN :

 

İl zümresine ulaşılamadı.

 

9_Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

 

Cafer GÜN :

 

Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesi için çaba sarf edilmesine, eğitim-öğretim ortamına farklı dikkat çekici konuyu zenginleştirici yöntemlerin uygulanmasına, dersin işlenişinde aşağıdaki yöntem ve  tekniklerin kullanılması gerekir.

           

Öğretim Yöntemleri:

·        Problem Çözme Yöntemi

·        Bireysel Ve Birlikte Çalışma Yöntemi

·        Örnek Olay Yöntemi

·        Gösterip Yaptırma Yöntemi

 

Öğretim Teknikleri:

·        Beyin Fırtınası

·        Gösteri

·        Soru –Cevap

·        Rol Oynama

·        Benzetim

·        Küçük Grup Oluşturma

·        Deney

·        Alan Gezileri

·        Öğrendiklerini Listeleme

·        Şarkı Yapma

·        Pandomin (sessiz oyun)

·        Konuşma

·        Empati Kurma

·        Gözlem

·        Öykü Tamamlama

·        Resim Hakkında Konuşma Yazma

·        Neden-Sonuç İlişkilerini Bulma

·        Proje

·        Slogan Bulma

·        Görüş Tarama

·        Reklam Hazırlama

·        Resimleme

·        Şiir- Öykü Yazma

·        Bulmaca

·        Dramatizasyon

·        Afiş Hazırlama

·        Mektup Yazma

·        Görüşme Yapma

·        Gazete Çıkarma

·        Dosya Oluşturma(öğrenci ürün dosyası)

 

10_ders işlenişinde kullanılacak araç gereçlerin belirlenmesi.

 

 

Okuldaki araç- gereçlerin etkin bir şekilde kullanılması, araç -gereçlerin yetersiz kaldığı durumlarda diğer okullardan ve diğer öğretmenlerden temin edilmesi, gezi, gözlem, deney, inceleme…gibi konulara ağırlık verilmesi, araç-gereçleri öğrencilerin uygun şekilde kullandırmaya çalışılması, asılan levha,  şerit, köşe ve ilk okumaya yönelik materyallerin öğrencilerin okuyup inceleyebilmeleri  için,  öğrencilerin göz hizasına uygun şekilde asılması gerekir.

            Okulun imkanları dahilinde varsa projeksiyon cihazı, bilgisayar ve eğitim yazılımları gibi teknolojik aletlerden yararlanılması, çevre imkanlarına göre hazırlayacağımız materyallerinde kullanılması,

 

11_Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapmanın yararları

 

Ramazan ÇETİN ;

          Zümre öğretmenleri kendi aralarında okul yönetiminin haberi dahilinde uygun bir gün belirleyerek sınıf değişimi yaparlar. Ogün boyunca öğretmenler diğer sınıfın dersine girerek kendi sınıfıyla kıyaslama şansı elde ederler. Sınıf ve öğrencilerinin hangi düzeyde olduğunu tespit ederek  hangi konularda ne gibi eksikliklerinin olduğunu bunun için nasıl bir çözüm yolu bulabileceğini yine zümre öğretmenleri ile işbirliğine girerek fikir alış verişi yaparak çözebilirler.

 

          Zümre öğretmenleri kendi uyguladıkları veya yeni sayılabilecek altı şapka  balık kılçığı gibi Değişik yöntemleri sınıflarında uygulayan öğretmenler elde ettikleri sonuçları paylaşırlar. Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak bu tekniklerin sınıf ve okul düzeyine uygunluğu denetlenmiş olur.

 

         Zümre iş birliği sayesinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler belirlenip ortak bir kararla görev paylaşımı yapılarak okul dışındaki zamanlarda bireysel ve grupla görüşme veli bilgilendirme ve etüt çalışmaları ile istenilen düzeye ulaştırılabilir.

 

            Tüm zümre öğretmenleri eğitim öğretim yılı boyunca ulaşabilecekleri materyaller ve elektronik teknolojik araçlar önceden belirlenir. Bir liste haline getirilebilir. Böylece işlenecek konu gelmeden ders için gerekli materyaller temin edilerek zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanabilir.

 

           Zümre iş birliğiyle okul içi sınıflar arasında ve okullar arasında bilgi yarışmaları düzenlenebilir.

 

        Zümre işbirliğiyle çevre şartları dikkate alınarak ortak bir plan ve ders programı hazırlanır. Böylelikle öğretmenler aynı düzeyde birlikte ilerlemeye çalışırlar. Ancak okul şartları dikkate alınarak beden eğitimi dersi ders programında çakıştırılmamaya özen gösterilir. Şartlar uygunsa birlikte yapılması iyi sonuçlar getirebilir.

 

        Zümre iş birliğiyle hava koşulları dikkate alınarak ders konularına bağlı olarak çevre gezisi kamu kurum ve kuruluşlarını tanıtmaya yönelik birlikte geziler düzenlenebilir. Bunlar konulara ve plana bağlı olarak önceden hazırlanabilir.

 

      Öğretmenler karşılaştıkları problemleri ve bunlara uygun çözüm yollarını paylaşarak sınıf içi sorunları farklı yöntemlerle birlikte çözebilirler.

 

 

12_Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, proje ve performans görevleri,ürün dosyaları.

 

Ramazan ÇETİN:

         Öğretmenler, eğitim öğretim sürecinde yapacakları değerlendirme etkinliklerinde, şimdiye kadar kullandıkları kısa cevaplı, uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli vb. sorulardan oluşan testleri kullanacakları gibi, gözlem formları,  performans görevleri,  projeler, öğrenci ürün dosyaları ve bunları puanlamaya yardımcı olan kontrol listeleri ile dereceli puanlama anahtarları vb yukarıda sıralanan değerlendirme etkinliklerini de kullanacaklardır.

            Ders kitaplarında verilen grup değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, tutum ölçekleri vb. değerlendirme etkinliklerinin amacı, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve iyileştirmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Bu etkinlikler öğrencinin performansına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirim vermek amacıyla ders kitaplarına konulmuştur.

            Öğretmenler, eğitim öğretim sürecinde sınıfta yaptıkları öğrenme etkinliklerinin her birinin sonunda değerlendirme yapmak yerine, ünite/ tema ölçeğinde aralarında benzerlik, yakınlık, tamamlayıcılık ilişkisi bulunan birkaç kazanımla ilgili etkinliklerin uygulanmasından sonra, programlarda önerilen değerlendirme etkinliklerinden uygun gördükleri bir veya birkaçını uygulayabilirler.

         Bu amaçla kitaplarda kullanmaları için önerilen öz değerlendirme, grup değerlendirme vb. formları kullanabilecekleri gibi bunlardan yararlanarak oluşturabilecekleri açık uçlu sorularla da öz değerlendirme, grup değerlendirme çalışmaları yapabilirler. Bu değerlendirme etkinlikleri yanında, öğrencilerin hazırlayacakları performans görevleri ve proje/projeler ile öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki başarıları değerlendirilir.

Öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları performans görevlerini, projelerden ve diğer çalışmalardan kendi performanslarını en iyi yansıttıklarını düşündüklerini dosyaya alırlar. Her dönem boyunca dosyaya konulacak ürün sayısı 4–6 arası olmalıdır. Bunun için öğrencilerin 3–4 haftalık aralıklarla yaptığı çalışmalardan en iyi yaptığını düşündüklerini seçmeleri için öğretmen, öğrencilere fırsatlar sunar. Öğretmenin rehberliğinde öğrenciler de seçimlerini yaparlar. II. dönemde öğrenci, dosyasına performansını yansıtan yeni ürünler eklerken, isterse birinci dönemde yaptığı çalışmalardan tercih ettiğini de geliştirebilir.

            Ürün dosyasını değerlendirmek için eğer imkân varsa, yıl sonunda öğrencinin o zamana kadar yaptığı çalışmalarından dosyasında bulundurduklarını velisine ve diğer arkadaşlarına kısa sunular şeklinde sunması sağlanabilir

      Proje

          İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 35, maddesinde, "öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar." denilmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.

                 Öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

           Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dâhil edilir.

          Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.

       Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

               Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, basan durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir.

             Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.

Performans  Görevi.  

         Performans görevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Öğretmenin rehberliğinde yapılaması esastır.

              Performans görevi bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.

         Performans görevi öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden, öğrencinin  bu görevi yaparken konuya ilişkin kazanımların gözlemleyebilmek için görevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

      Ders İçi Performans

            Öğrencilerin ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere katılımları, derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları, sınıf içi tartışmalara katılımları gibi durumlar dikkate alınır.

            Öğretmenler, öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olan aracı kullanırlar,

            Ders içi performanslara ilişkin puanlar belirlenirken yukarıda sözü edilen araçlar kullanılarak verilen puanların aritmetik ortalaması alınıp dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dâhil edilir.

      Öğrenci Ürün Dosyası

            Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç ders alanına ilişkin çalışmaların toplandığı dosyadır

            Öğrenci ürün dosyaları, 1-5. sınıflarda öğrencilerin farklı derslere İlişkin çalışmalarını içine alan tek bir ürün dosyası olarak hazırlanır.

            Öğrenci ürün dosyası, hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir.

            Öğrenci hangi derslerden ürün dosyası hazırlamış ise o derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınır.

1,2,3, sınıflarda değerlendirme, öğretmenin  gözlemine dayanır.

 

13_Veli okul işbirliğinin sağlanması

 

Birol ETLİ : 

            Velilerin ve çevrenin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım ve desteklerinin sağlanmalıdır.

Velilerle veli toplantıları dışında daha sıkı işbirliği yapılmalı. Bu kapsamda “ev ziyaretleri”  ve “ okulda veli günü” düzenlemek uygun olur. Burarlarda okul, sınıf ve öğrencilerin durumları daha samimi ortamda görüşülür.

            Sosyal etkinliklerde “toplum hizmeti” çalışmalarında velilerin etkin katılımının sağlanması. Gönüllü velilerin yukarda bahsedilen toplantılarda belirlenmelidir.

            Velilere, devamsızlıkların eğitim- öğretimi ne kadar olumsuz etkilediği anlatılarak bu konuda yardım ve işbirliğinin önemi kavratılmalıdır.

            Yeni ders programları ve eğitim öğretim faaliyetleri velilere tanıtılmalı, bununla ilgili veli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi kararlaştırılmalıdır.

            Çevrenin eğitim öğretime katkısı için çeşitli meslek temsilcileri sınıfa davet edilerek öğrencilerle bir araya gelme ve tanışma imkanı sağlanmalıdır.

 

 

14_Sosyal ve Kültürel etkinlikler.

  

Birol ETLİ :     

            Sosyal etkinliklerle ders dışında da öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duyguları geliştirilir. Bunun için kulüp çalışmaları önemlidir. Zümrelerde hangi kulüp çalışmalarında öğrencilerin daha fazla kendini göstereceği ve istekli olarak katılacağı tartışılıp kulüpler ona göre belirlenmelidir. Burada özellikle yıl sonunda ve özel günlerde sergi ve gösteriler düzenlenerek öğrencilere çalışmalarını sergileme ve kendini gösterme imkanı sağlanmalı bununla ilgili karar alınmalıdır.

            Anneler günü, öğretmenler günü vb özel günlerde kültürel etkinlikler düzenlenerek velilerin ve çevrenin katılımı sağlanırsa aynı zamanda yukarıdaki maddede belirtilen veli ve çevre ile okulun işbirliği ortamı da sağlanmış olur.

 

 

15_Okul Gelişim ve Yönetim ekibine yapılacak katkılar (Toplam Kalite Ekibi)

 

Birol ETLİ : 

Toplam kalite yönetimi bakanlıktan okullara kadar bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bizi ilgilendiren en önemli ayağı OGYE ( Okul Gelişim Yönetim Ekibi) dir. Okul ve kurumlar işe Stratejik Plan hazırlayarak başlayacaklardır.

Stratejik Plan

Stratejik Plan, okul/kurumun gelişim hedeflerini belirleyen, bu hedeflere ulaşmada izlenecek yol/yöntemleri ortaya koyan ve okul/kuruma vizyon kazandıran bir plandır.

Okul ve kurumlar Proje çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

·       Kalite kurulu ve kalite geliştirme ekibini (OGYE) oluşturmak.

·       İl formatörlerince verilecek TKY ve Özdeğerlendirme konulu seminere katılacak temsilcisini belirlemek.

·       Okul/kurum temsilcisinin aldığı eğitimin tüm çalışanlarla paylaşılmasını sağlamak.

·       Mükemmellik Modeli kriterlerini esas alarak kriter ekiplerini oluşturmak.

·       Kriter ekiplerinin elde ettiği veriler doğrultusunda  okul/kurumun özdeğerlendirmesini yapmak.

·       Özdeğerlendirme sonucunda ortaya çıkan “iyileştirmeye açık alanların” önceliklendirmesini yapmak. .

·       İl/ilçe milli eğitim müdürlüğüne altı ayda bir Ek-1’de yer alan formu kullanarak durum raporu sunmak.

·       İyileştirme planlarını yapmak ve uygulamak.

·       TKY işlem basamakları ve sorumlularının belirtildiği zaman çizelgesi formuyla (Ek-3) uygulamaları takip etmek

Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Görev Tanımları

Okul Gelişimi ve Yönetim Ekibi okul müdürünün liderliğinde çalışarak okul gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma grubudur.

OGYE Üyeleri Okul gelişim süreci basamaklarının aşağıdaki belirtilen bölümlerinde yer alacakladır.

II. Basamak : Okul Gelişim Hedeflerinin belirlenmesi.
IV.Basamak:Önceliklerin belirlenmesi.
VII. Basamak :Biçimlendirici Değerlendirme.
X.Basamak :Son Değerlendirme

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) ÜYELERİ

 • Okul Müdürü
 • Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı
 • Öğretmen
 • Rehber Öğretmen
 • En Az Bir Destek Personeli
 • Veli
 • Öğrenci
 • Okul Koruma Derneği Temsilcisi
 • Okul Aile Birliği Temsilcisi
 • Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi
 • Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci
 • Muhtar

Okulun Bulunduğu Mahallede Bulunan Sanayi-Ticaret Odalarından Birer Temsilcisi

 

2004/3 no lu genelgede; il/ilçede TKY çalışmalarının bizzat millî eğitim müdürlerimizin liderliği ve il TKY formatörlerinin rehberliğinde yürütülmesi, istenmektedir.

 

Sonuç olarak başta da belirttiğim gibi TKY uygulamaları çok geniş bir ekip çalışması gerektirdiğinden sınıf zümre toplantılarda oluşturulacak kurullar adına karar almamız doğru olmaz. Ancak 3. sınıfların OGYE’ de etkin olarak görev almaları doğrultusunda kararlar alabiliriz.

 

ALINAN KARARLAR:

 

1.      Eğitim-öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi,

2.      Yıl içinde okunacak mesleki eserlerin zümrede belirlenmesi,

3.      Sınıfların tertip, düzen ve temizliğine özen gösterilmesi,

4.      Öğretmen kılavuz kitapları ile öğrenci ders ve çalışma kitaplarının inlenmesi,

5.      Sınıflardaki köşe ve panoların derslerde işlenen tema ve belirli günlerin akışına uygun olarak değiştirilip yenilenmelisi, hazırlanmasında tamamen öğrenci çalışmalarına yer verilemesi,

6.      Sosyal kulüp çalışmaları için belirlenen üye öğrencilerin seçimi demokratik tercihlerine uygun yapılması,

7.      Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin yaptıkları çalışmaları yıl sonunda ve özel günlerde sergi ve gösteriler düzenlenerek gösterme imkanı sağlanması,

8.      Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler verilen konunun ruhuna uygun ve motivasyonu sağlayıcı şeklide çeşitlilik arz etmesi, çağdaş eğitim tekniklerinin tümünden yararlanılması,

9.      Mutlak başarı için okul-veli işbirliğine önem verilmesi, ayda bir yada ihtiyaç üzerine veli toplantıları yapılması, toplantılar dışında da ev ziyaretleri ve okulda veli günü düzenlenmesi,sınıf aile toplantıları düzenlenmesi, toplantıların her sınıfın kendi bünyesinde yapılması,

10.  Öğrenci devamsızlıkların eğitim- öğretimi ne kadar olumsuz etkilediği anlatılarak bu konuda yardım ve işbirliğine gidilmesi,

11.  Belirli gün ve haftaların sınıf içi kutlama ve çalışmalarıyla yapılmalı bu alandaki öğrenci çalışmaları sınıftaki ilgili köşe ve panolarda sergilenmesi,

12.  Sınıfta tutulacak defter dosya ve formlar eksiksiz olması, her dersle ilgili tutulacak değerlendirme formların sayısına sınıfın seviye ve ihtiyaçları düşünülerek karar verilmesi,

13.  Öğrenciler aşırı ölçme araçlarıyla yıldırılmaması, derslerde öğrencilerin durum ve başarılarını gösteren belirtke tabloları hazırlanması,

14.  Zümre öğretmenleri kendi aralarında okul yönetiminin haberi dahilin de uygun bir gün belirleyerek sınıf değişimi yapması,

15.    Kılavuz kitabı olmayan derslerin günlük planları yapılırken öğrenci seviyelerini, çevre şartlarını belirli gün ve haftalarını göz önüne alarak   yapılması,

16.   .Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından azami itina gösterilmesi,

17.  OGYE’ de etkin olarak görev alınması, sınıf içi kuralların öğrencilerle birlikte belirlenerek uygulamaya konulması,

18.  Ders konularına bağlı olarak birlikte yakın çevre gezileri düzenlenmesi,

19.   Eğitim öğretim yılı boyunca kullanılacak araç-gereçlerin önceden belirlenerek liste haline getirilmesi,

20.  Öğretim yılı sonu onay alınarak sınıflar arası bilgi yarışması yapılması,

21.  Türkçe dersinde sözlük kullanma, sözlü ve yazılı ifade etme, verilen bir konuyu yorumlama becerisi kazandırılması,.

22.  Matematik derslerinde işlenen ünitelere bağlı olarak, günlük hayatla ilgili zihinsel işlem, problem kurma, sonucu tahmin etme ve çözme çalışmalarına ağırlık verilmesi,

23.  İfade ve beceri derslerinin mihver dersin konularıyla bağlantılı olarak işlenmesi,

24.  Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve Bireysel ve Toplu Etkinlikler dersleri çocukların durumları, çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesi,

25.  Sınıf içinde ve sınıf dışında öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmalarının sağlanarak, beraberce yaşamanın mutluluğunun sezdirilmesi,

26.  Bireysel ve Toplu Etkinlik derslerinde ünitelere göre alınan konuların zamanında ve eksiksiz işlenmesine çalışılması,

27.  Belirli gün ve haftaların planlara işlenerek sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanması,

28.  İşlenen konuların ve yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi her dersin özelliğine uygun olarak yapılması,ders kitaplarının içindeki ünite değerlendirme soruları ve/veya test sorularının cevaplandırılması,

 

 

 

   İmza                                    İmza                           İmza                           İmza

Ramazan ÇETİN               Birol ETLİ              Cafer GÜN              Abdullah GÜLHAN

                                                                                                         

 

 

İmza

Necati DALDAL

İlköğretim Müfettişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLER :  

 

  1.Okul Yöneticilerine Yalpan Önerler:

 a)Zümre toplantılarında alınan kararların izlenmesi, karşılaşılan sorunların rapor edilmesi,

 

2.Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yapılan Öneriler:

a)Yerel Televizyonlardan yararlanma yoluna  gidilmesi,

 

b)Öğretmen kılavuz kitaplarının okullar açılmadan önce öğretmene ulaştırılması,

 

3.Bakanlığa Yapılana Öneriler:

a)  Ders kitaplarının ünite ünite fasikül halinde hazırlanması,

 

b) Öğretmenlerin paylaşım ve etkileşimini artırmaya yönelik, her sınıfı için (zümre öğretmenleri olarak ) web sitesini oluşturulması,

 

c) Öğrencilere önerilen proje çalışmalarına açıklık kazandırılması,

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

ċ
sinif_il_zumresi.rar
(109k)
Ahmet Nalbant,
4 Oca 2009 14:25
Comments