Vakcíny, bezpečnost a vědecké důkazy

ZÁVAŽNÉ INFORMACE A ODKAZY K OČKOVÁNÍ:

VAKCÍNY, VĚDA A PROBLÉMY S NIMI

Tento oddíl je postaven zejména na odkazech na jednotlivé závažné studie a články níže. Před částí s odkazy je nejprve shrnutí argumentů v bodech. Shrnutí toho, co dál prokazují nebo uvádějí jednotlivé odkazy. Stránka se snaží odpovědět na otázku, proč a co vše je ve vakcinologii v zemích s povinnou vakcinací špatně na očkovací povinnosti a co je třeba dělat, aby věda potvrdila nebo vyvrátila obavy vyplývající z malých studií. Tento text není protivakcinační, ale směřuje jen a pouze proti vakcinačnímu násilí.

HLAVNÍ BODY ANEB CO JE PROBLÉM

1. BEZPEČNOST VAKCÍN NENÍ PROKÁZÁNA, CHYBÍ DVOJITĚ ZASLEPENÉ STUDIE

Studií k vakcínám je mnoho, ale ani jedna neprokazuje, že vakcinace nezhoršuje CELKOVÉ zdraví sledované DLOUHODOBĚ na velké studijní skupině s vakcínou vůči kontrolní skupině s placebem. Týká se to jak všech vakcín, tak každé jednotlivě, tak i přídavných látek v nich používaných.

Ideální studie vypadá např. takto: 2 skupiny dětí o > 1000 osob v každé, z nichž 1. skupina dostane příslušný počet dávek vakcín(y) a 2. dostává placebo (fyziologický roztok). Žádná ze skupin neví, co dostává. Všichni podepsali informovaný souhlas. Skupiny je třeba pro prokázání bezpečnosti sledovat ne týdny, ale nejméně 10-20 let, a to nejen z hlediska účinku na nemoc, proti které se očkuje (účinnost), ale hlavně z hlediska CELKOVÉHO zdraví (bezpečnost). Zjistit, zda skupina očkovaných není třeba o x % méně nemocná na např. hepatitidu B díky vakcíně, zato ale o y % více nemocná na chronické choroby jako je diabetes, astma, neurologické choroby, alergie, rakoviny, zda nemá sníženou imunitu vůči jiným infekcím apod. Jakmile taková studie bude, nebude se o čem přít. Všichni budou vědět, že vakcíny jsou buď naprosto bezpečné, nebo ne. Dnes se zdá, že se tyto studie výrobci i úřady bojí provést, a nesnaží se o to ani např. na primátech nebo na myších, kdybychom přijali pochybný argument o neetickosti nepodávání dětem něčeho, co není prokazatelně bezpečné. Před zavedením masové vakcinace takové studie nebyly provedeny, a nebyly provedeny dodnes. Tento fakt nejde nijak lidově okecat ani odborně překrýt, je zjevný a problém nezmizí až do provedení příslušné studie. Do té doby je povinná vakcinace ruskou ruletou, o níž netušíme, komu jen pomáhá/nepomáhá a zároveň neškodí, a komu a jak pomáhá/nepomáhá a zároveň škodí.

Malé studie bohužel ukazují, že je chronických nemocí ve vakcinované populaci víc. Proto by měl všem zvonit alarm a rychle by se měla připravovat řádná studie minimálně na primátech.

Pokud hovoříme o EBM čili medicíně založené na důkazech, sem s důkazy, prosím. V této chvíli je nemáme. Nesmiřitelným zastáncům povinné vakcinace je třeba připomínat, že "král je nahý". Násilí v podobě vakcinační povinnosti nestojí na pevné půdě vědeckých důkazů, ale na víře.

Aktuální dodatek 1/2017: Prezident USA Trump ještě před svou inaugurací hovořil s Robertem F. Kennedym (synovec prezidenta Kennedyho, známý kritik používání rtuti ve vakcínách). Tématem rozhovoru byl zájem pověřit ho vedením komise zkoumající bezpečnost vakcín. Ledy se tedy pohnuly. Anglicky k tomu např. zde.

2. ZEMĚ S VYŠŠÍM POČTEM DÁVEK VAKCÍN MAJÍ VYŠSÍ KOJENECKOU ÚMRTNOST

Doporučuji nahlédnout do studie Miller Goldman (viz odkaz níže), kde je zjištěna přesně opačná 70% korelace než by se hodila do argumentace násilně provakcinační strany. Míra kojenecké úmrtnosti stoupá a nikoliv klesá s vyšším počtem dávek vakcín. Tohle je opravdu problém, a kdo to jako problém vidí, měl by znova promyslet svoji nekritickou podporu povinné vakcinaci a znovu přemýšlet o bodu 1 - kvalitní velká placebem kontrolovaná zaslepená studie se studijní a kontrolní skupinou je v tomto kontextu potřeba jako sůl.

3. VAKCINACE NENÍ POVINNÁ VE VĚTŠINĚ ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍ

Je zajímavé, že zastánci povinné vakcinace (která je třeba v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, ale také v Rusku) jsou neinformovaní v otázce povinnosti rodičů očkování dětí podstoupit v jiných zemích. Vakcíny stát doporučuje, ale nevynucuje jako povinné třeba ve Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Německu, Rakousku a krátce řečeno - v naprosté většině západoevropských zemí. Pokud si někdo z "nesmiřitelných" myslí, že díky tomu má ČR nižší kojeneckou úmrtnost než třeba Švédsko s méně dávkami, které jsou nepovinné, tak nemá! Viz předchozí závažný bod.

4. VAKCINACE VYVOLÁVÁ ZÁVAŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Zde stačí odkázat na níže uvedený odkaz na dokument "200 vědecky doložených důvodů, proč neočkovat" - i kdyby bylo 1000 vědecky doložených důvodů, proč naopak očkovat, tak jen těchto 200 důvodů zpochybňuje vakcinační násilí bez získání informovaného souhlasu.

5. VAKCINACE JE NĚKDY ÚČINNÁ, NĚKDY NE DOST ÚČINNÁ A NĚKDY DOKONCE ZVYŠUJE VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ

Vyšší titry protilátek (které jsou prokázané dostatečně) nejsou totéž, co silná imunita. Ochrana z vakcín není tak silná a tak dlouhodobá, jako ochrana po vyléčení z aktivního onemocnění. Pro ty, kdo nevěří, že proočkovanost někdy zvedne výskyt onemocnění, doporučuji odkaz na korejskou studii (viz níže) o vyšším výskytu neštovic po vzestupu proočkovanosti na 97 %.

6. TEORIE KOLEKTIVNÍ IMUNITY JE U VAKCÍN NEPROKÁZANÁ A EMPIRICKÉ ZKUŠENOSTI UKAZUJÍ, ŽE NEFUNGUJE

Empirickými zkušenostmi je míněn mj. předchozí bod a v něm korejské studie, která zjistila vyšší výskyt neštovic po vzestupu proočkovanosti na 97 %. Kolektivní imunita by měla působit naprosto opačně a pokud nefunguje ani u 97% proočkovanosti, pak zřejmě nefunguje v případě vakcín nikdy. Možná na rozdíl od imunity po vyléčení z aktivního onemocnění. Funguje-li kolektivní imunita - "herd immunity" - aspoň tam, což v této chvíli nevím, ale to není pro tuto diskusi důležité. Různí vědci kladli postupně hranici, kdy už je chráněna celá společnost, výše a výše, protože se postupně ukazovalo, že předchozí hranice prostě nefungovala, ať už byla 70%, 90%, 95% nebo 97% proočkovanost. Bez vědeckého důkazu existence kolektivní imunity u vakcín si lze tvrzení, že neočkovaní snižují procento celkově proočkovaných, čímž ohrožují ty, co se očkovat nemohou, strčit prostě jenom za klobouk.

7. VYLUČOVÁNÍ NEOČKOVANÝCH DĚTÍ Z KOLEKTIVU JE DISKRIMINACE A STOJÍ NA CHATRNÝCH ARGUMENTECH

Je pravda, že dítě, které onemocní na nakažlivou nemoc, proti které se očkuje, může v dětském kolektivu přenést tuto nemoc na dítě, které nebylo očkováno ze zdravotních důvodů, protože nemohlo. Není to ale celá pravda. Řada zdravotních ústavů a nemocnic má (viz příslušný odkaz níže) vylepeno varování, že je třeba se vyhýbat čerstvě očkovaným živou vakcínou po dobu asi týdne po vakcinaci, protože v této době je čerstvě očkované dítě schopné přenést chorobu (ze živé vakcíny) na ostatní děti. Lékaři to tedy vědí. Tj. pokud bychom diskriminovali neočkované z důvodu rozhodnutí rodičů a tito nemohli do mateřských škol, museli bychom stejně postupovat minimálně po dobu jednoho týdne po vakcinaci u dětí čerstvě očkovaných živou vakcínou. Protože to ale nikdo nedělá, je zřejmé, že o osud neočkovaných ze zdravotních důvodů vůbec nejde, jen se hledá účelový argument proti neposlušným rodičům. A nakonec, není vůbec nijak jisté, že i očkované dítě, u kterého vakcína funguje stoprocentně (což je zdaleka nedosažitelný ideál), nemůže být přenašečem toho obávaného patogenu všude na těle, kde protilátky nemohou fungovat, ani kdyby v krvi fungovaly stoprocentně - totiž v nose, na rukách, na pokožce a podobně. A protože vakcíny nefungují ani zdaleka stoprocentně (což ostatně ani žádný vakcinolog netvrdí), může mít aktivní chorobu na ruce nebo v nose i dítě očkované a i pokud vakcína jeho chorobu dokáže jen zmírnit (což je oficiální tvrzení u mnoha vakcín, které nefungují ani zdaleka 100%), nikoliv jí zabránit, jsou stejným ohrožovatelem dětí, které očkovány být nemohly a vlastně i všech ostatních. Propojme si to s bodem o neprokázané kolektivní imunitě při vysoké proočkovanosti populace a máme celkem jasno - tento argument o ohrožení některých dětí jen a hlavně neočkovanými z důvodu rozhodnutí rodičů je prostě tak trochu z říše účelových pohádek.

8. OBCHÁZENÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU V JEDNOM OBORU MEDICÍNY JE NECIVILIZOVANÉ

Do civilizovaných demokratických zemí nepatří porušování základních lidských práv, jako je právo na integritu vlastního těla nebo těla vlastních dětí. Proto je informovaný souhlas vyžadován u každého zákroku v medicíně, s výjimkou očkování. To není normální situace ani v případě, že by neplatily předchozí body (které ovšem platí), a je třeba to změnit. INFORMOVANÝ SOUHLAS je naprosto nezbytný a vakcinologie (a pediatrie v oblasti očkování) je zřejmě jediný obor medicíny, kde je ignorován.

INFORMOVANÝ SOUHLAS je základní součást civilizované medicíny, stejně jako seznámení subjektu péče/rodičů s obsahem příbalového letáku (což se neděje), se složením vakcíny a s přídavnými látkami, které jsou do jejich dítěte vpravovány, s vedlejšími účinky, které jsou tam popsány. Informovaný souhlas je ve vakcinologii - zcela v rozporu se zvyklostmi v jiných oborech medicíny - vypouštěn a v některých zemích je dokonce používáno státní násilí z důvodů, které některé vědecké studie vyvracejí nebo značně nabourávají. Tedy v podstatě z důvodu víry jedněch je potlačována svoboda volby druhých.

9. OČKOVÁNÍ NEBYLO HLAVNÍ PŘÍČINOU ÚSTUPU INFEKČNÍCH CHOROB ZA POSLEDNÍCH 150 LET

Prudký pokles výskytu a úmrtnosti nastal jak u infekčních nemocí, proti nimž se začalo očkovat, tak - a stejně prudce - i u nemocí, proti nimž se nikdy neočkovalo. U nemocí, proti nimž se začalo očkovat, byl prudký pokles zaznamenán dávno před zavedením masové vakcinace. I v časopise Pediatrics Journal byl v roce 2000 publikován výzkum potvrzující, že incidence většiny infekčních nemocí jako záškrt, tetanus, obrna, dávivý kašel, spalničky, chřipka, TBC a spála – znatelně poklesla již před 2. světovou válkou a tedy před zavedením jak vakcinace proti nim, tak i antibiotik. Důvody pro ústup těchto nemocí tedy musejí být minimálně z větší části jiné: lepší hygiena a čistá voda, lepší životní podmínky, ústup chudoby a hladu apod. Grafy ukazující poměrně jednoznačně, že velký a dlouhodobější pokles incidence úmrtí na většinu infekčních chorob se děl již dávno před zavedením masové vakcinace a zhruba stejným tempem pokračoval i po něm a to i u infekčních nemocí, proti nimž vakcíny nikdy nebyly, lze najít v následujících odkazech.

10. DALŠÍ ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY A SKUTEČNOSTI

Některé vakcíny vyráběné na zvířecí tkáni byly v minulosti kontaminované nebezpečnými viry a nakazily nejedno dítě, které podléhalo vakcinační povinnosti. Výrobci vakcín v mnoha zemích nejsou plně odpovědni za kvalitu svého produktu tak, jako je tomu u jiných léků či výrobků, jsou vyviněni z potenciálních problémů a za tyto problémy ručí vlády penězi daňových poplatníků. Hlášení reakcí a onemocnění souvisejících s vakcínami je nedostatečné: co se nestane bezprostředně po podání vakcíny, není dáváno do souvislosti, nehlásí se, je zlehčováno, souvislosti jsou odmítány i tam, kde existují studie. Lékaři tyto studie často neznají a neučí se o nich, masmédia o nich neinformují.

Následuje mnoho poměrně závažných informací a odkazů, které obavy a problémy vyjádřené v předchozích bodech dokládají. Přesto se nedostávají do masových médií, jsou zametány pod koberec jako žádné takto závažné informace v žádném jiném oboru. (Až se chce parafrázovat Cicera: Jak dlouho ještě budeš, vakcinologie, zneužívat naší trpělivosti? Quo usque tandem, vaccinologia, abutere patientia nostra?) Jsou upozaďovány, i když nejde o žádná zaříkávání, ale až na výjimky řádnou vědu. Důvodem není žádná konspirace, ale to, že média jsou závislá na inzerci a reklamách od společností, kterým se tyto vědecké důkazy nelíbí. Jsou pomíjeny při výuce lékařů, kteří bývají na školách i v praxích následně krmeni zavádějícími informacemi, kterým věří nejen většina lékařů, ale i veřejnosti.

VAKCÍNY, VĚDA A PROBLÉMY S NIMI - JEDNOTLIVÉ ZÁVAŽNÉ ODKAZY

(přesunuto ze sbírky různorodých odkazů na téma Zdraví, výživa, alternativní terapie)

Studie Miller Goldman nepříliš příjemná pro vakcinology obhajující povinnou vakcinaci v ČR (připomeňme, že v Evropě je vakcinační povinnost v menšině států). Studie dokládá, že míra kojenecké úmrtnosti stoupá a nikoliv klesá se stoupajícím počtem dávek vakcín a to docela rovnoměrně. Země rozděleny podle dávek (12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26). (70 % korelace více dávek vakcín, vyšší úmrtnost. Mj. je vidět, že Švédsko, kde se běžně dává 12 dávek vakcín a tyto nejsou povinné, ale pouze státem doporučované, nebo Japonsko s 12 dávkami, má nižší kojeneckou úmrtnost než ČR (kde je povinné očkování, 19 dávek) a ta zase nižší než např. USA (26 dávek, povinné s možnou náboženskou/filosofickou výjimkou - výjimka přináší rodině "školní" komplikace). Miller/Goldman: Infant mortality rates regressed against a number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?

Mapa států Evropy s nepovinnou a povinnou vakcinací a represí (Map of states in Europe re. forced vaccination/repression - minority of states). Můj článek k tématu problematické vědy u vakcín.

Studie: Korelace mezi vakcínami a autismem statisticky významná: Study: A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population

200 Evidence-Based Reasons Not to Vaccinate (free research PDF for download, GreenmedInfo.com) - 200 vědecky doložených důvodů pro nevakcinaci (anglicky, PDF ke stažení, s odkazy na jednotlivé studie). *** List of peer-reviewed vaccine research - seznam vědeckých studií.

Genesgreenbook: Proof that vaccines did not save us (=Důkaz, že vakcíny nás nezachránily) - Grafy z oficiálních zdrojů ukazující, že 1) vakcíny nebyly hlavní příčinou ústupu infekčních nemocí 2) vakcíny nejsou příliš účinné 3) vakcíny nejsou dostatečně bezpečné. (Blíže k tomu mj. v mé knize). Podobně přesvědčivé grafy lze nalézt i zde na stránkách WHALE.TO, což je také zdroj dalších zajímavých informací z alternativní či nekonvenční medicíny.

ChildHealthSafety: Vaccines did not save us. Two centuries of statistics - Vakcíny nás nezachránily. Dvě století zdravotních statistik.

Doctors and scientists with concerns about vaccines - Lékaři a vědci s obavami ohledně bezpečnosti vakcín (150+), kteří se nebojí nechat se zapsat do seznamu.

The doctor who beat British Medical Council proving vaccines are not necessary for good health. (Lékařka, která u soudu vyhrála nad BMC a dokázala, že vakcíny nejsou nutné pro dobré zdraví, obhájila se před nařčeními z neprofesionality a předložila důkazy z lékařské literatury.) Její stránky/Her website: Jayne Donegan.

Immunologist demolishes California proposed law to ban vaccine exemptions, also proving that non-vaccinated pose no higher risk for society than vaccinated children./Imunoložka nabourala argumenty stojící za navrhovaným zákonem Kalifornie zakazujícím dosavadní výjimky z povinného očkování, mj. doložila, že neočkovaní nepředstavují pro společnost vyšší riziko než očkovaní.

Nephrologist dr. Suzanne Humphries: Youtube series about vaccine dangers - vaccines vs. kidneys. (Video seriál na téma vakcíny a poškozené ledviny, anglicky)

Chickenpox vaccines when mandated increase disease outbreak (South Korea study) - Jižní Korea - s růstem proočkovanosti proti neštovicím roste i výskyt neštovic. Zajímavá studie.

Hepatitis B Vaccine triples the risk of autism in infant boys - Vakcína proti hepatitidě B ztrojnásobuje riziko autismu u chlapců (dr. Mercola). Forgotten History of Vaccinations. Measles in Disneyland. Vaccine-derived polio virus outbreaks.

Utajená data (vakcíny a autismus, ČT 6. 7. 2015). E-KNIHA dr. Strunecké k očkování.

MUDr. Ludmila Eleková - alt. medicína, otevřený odvážný rozhovor na téma očkování, a ještě jeden, a ještě jeden, rady - jak snížit rizika.

Smoke, Mirrors and the "Disappearance" of Polio (Jak obrna "vymizela" překlasifikováním nemoci). How vaccine adjuvants effect your brain (Vliv příd. látek ve vakcínách na mozek). The case against aluminium in vaccines (Argumenty proti hliníku ve vakcínách). Study: Autism and cancer related to human fetal DNA in vaccines (Autismus a rakovina mají souvislost s lidskou fetální DNA ve vakcínách. Gardasil: The decision we will always regret (Gardasil - očk. proti rak. děložního čípku: Rozhodnutí, kterého budeme vždycky litovat). Italian courts rule vaccines cause autism (Italské soudy rozhodly, že vakcíny způsobují autismus). Study that ruins the herd immunity theory: Acellular pertussis vaccines fail to prevent infection & transmission (Studie, která boří teorii kolektivní imunity: Acelulární vakcíny proti černému kašli nejsou schopny zabránit infekci a jejímu přenosu). Vaccine herd immunity does not exist and was disproven many times (Kolektivní imunita z vakcín neexistuje a byla mnohokrát vyvrácena.).

Study: Vaccines reduce newborns disease immunity. Study: HPV vaccine linked to premature menopause. Study: Diabetes 1 and HiB vaccine connection.

Hepatitis B vaccine induces apoptotic death in Hepa1-6 cells. (Vakcína proti hepatitidě B vyvolává buněčnou smrt jaterních buněk Hepa1-6.).

Flu vaccine for children under 5 banned in Australia after 23 had to be taken to hospital with febrile convulsions etc. Protichřipková vakcína v Austrálii zakázána u dětí do 5 let poté, co 23 dětí muselo být převezeno do nemocnice s febrilními křečemi a dalšími vážnými problémy. Vaccine Injury Info - web s informacemi o poškození zdraví z vakcín a dalšími zajímavostmi.

Korea study: Mandatory chickenpox vaccination increases disease rates. (Zavedení povinné vakcinace proti neštovicím zvýšilo výskyt - proočkovanost vzrostla na 97 %, výskyt narostl a ne klesl). Lesotho measles vaccination results in horrific rashes and illness.

Physicians know that recently vaccinated spread disease. - tj. Lékaří vědí, že čerstvě očkovaní šíří nemoc (konkrétní varování pro děti se slabou imunitou vyhýbat se čerstvě očkovaným).

Časopis Joalis na téma očkování a detoxikační medicína. J. Virapen, ex-ředitel farmaceutické firmy - rozhovor v sekci Kontroverzní realita.

Z druhého břehu (nekriticky pro povinné očkování): Trochu křečovitá snaha nějak "vysvětlit", proč povinně dětem masově podávané vakcíny nemusejí mít stejně přísné testy bezpečnosti (tj. dvojitě zaslepené studie kontrolované placebem), jako je tomu u léků, které nejsou povinné - Prečo "neexistujú" dvojito zaslepené štúdie u vakcín?

Zajímavá diskuse toxikologa Boyda Haleyho s obhájcem co nejvíce očkování bez ohledu na jejich množství Paulem Offitem (Haley nemá příjem z vakcín ani nevakcinace, Offit má významné příjmy z vakcinace) - Dr. Boyd Haley - Dr. Paul Offit Debate. A powerful video. Study: Less maternal antibodies from vaccinated mothers.

Princes, slaves and explosives: The scandalous origin of vaccines. Autismus, Alzheimer und Aluminium.

VaxxedTheMovie - VAXXED (celý film se slovenskými titulky/the whole movie with Slovak subtitles). Mikro a nanokontaminace očkovacích látek (IntJournalVV, English: Micro- and Nanocontamination in Vaccines, study)

Diane Harper (virology and vaccine expert, wikipedia, contains info on 70 healthy young girls who died after receiving HPV vaccine Gardasil/expertka na vakcíny a virologii, která postupně k horšímu měnila názor na bezpečnost a účinnost vakcín proti HPV. Obsahuje zmínku z jejího rozhovoru, že nejméně 70 zdravých dívek zemřelo v důsledku podání vakcíny proti HPV - účinnost proti virům způsobujícím rakovinu děložního čípku podle ní netrvá dlouhodobě).

VZORY dokumentů pro rodiče nepostupující podle očkovacího kalendáře ze stránek Rozalio

NĚKOLIK VĚT NA ZÁVĚR:

Odpůrce povinné vakcinace není automaticky odpůrce vakcín, ale zpravidla bývá vzdělaný a mívá více informací z obou stran diskuse

K výše uvedeným bodům i závažným odkazům bych chtěl dodat, že nejsem odpůrce vakcín ani jakékoliv jiné léčby, které někdo věří, zvážil dostatečně její přínosy a zápory, a dobrovolně na základě vlastního INFORMOVANÉHO SOUHLASU (a souhlasu dětského pacienta) ji chce praktikovat či nechat ji lékaře praktikovat na sobě a svých dětech. Dospělí svobodní lidé mají právo se svobodně rozhodovat a mají právo obstarat si maximum informací, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, a také právo nic nestudovat a slepě věřit poskytovateli zdravotní péče, který věří autoritám v oboru, které věří jednostranným informacím prosazovaným výrobci vakcín. Nemají ale právo násilím nutit ostatní, kteří na základě jiných informací či zkušeností dospěli k jinému rozhodnutí.

Cílem této stránky je právě konkrétními studiemi i dalšími informacemi doložit pochybnost a nedostatečné vědecké krytí důvodů pro povinné očkování (nikoliv pro očkování vůbec) a jejich vratkou pozici z hlediska vědy, o níž většina veřejnosti ani zdaleka netuší.

Moje pozice je taková, že vakcíny do určité míry fungují (ale účinnnost není mnohdy tak vysoká, jak říkají zastánci povinného očkování, viz výše), že věda v oblasti bezpečnosti je velmi nedostatečná (viz výše) a v jiných oborech či podoborech by taková věda neobstála. Pro ty, kdo nemají chuť a čas probírat se jednotlivými závažnými odkazy a informacemi, jsem zde shrnul v bodech problémy s vakcínami, které jsou zametány pod koberec, i když jsou velmi závažné a pocházejí od kriticky myslících lékařů s dobrým přehledem v problematice.