Citáty/Quotes

Zajímavé citáty

INTERESTING QUOTES

Společnost, která upřednostňuje rovnost před svobodou, nebude mít ani jedno. Společnost, která upřednostňuje svobodu před rovností, bude mít vysokou míru obojího.

A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both.

Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Nobel Prize Winner in Economics


Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech.

Ten, kdo by chtěl svrhnout svobodu v kterémkoliv státě, musí začít potlačením svobody projevu.

Benjamin Franklin


When you tear out a man’s tongue, you are not proving him a liar, you’re only telling the world that you fear what he might say.

Když vytrhnete člověku jazyk, neprokážete tím, že je lhář, pouze říkáte světu, že se bojíte, co by mohl říct. -George R. R. Martin


Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times. 

Těžké časy tvoří silné muže, silní muži vytvářejí dobré časy, dobré časy vytvářejí slabé muže, a slabí uži vytvářejí těžké časy.

G. Michael Hopf 


Neznalost zákona neomlouvá, i když znalost už není možná.

Unkenntnis der Gesetze entschuldigt zwar nicht, Kenntnis ist jedoch nicht mehr möglich.

Unkenntnis der Gesetze schützt vor Strafe nicht, Kenntnis ist jedoch nicht mehr möglich.

Ignorance of the law is no excuse, but knowledge is no more possible.

Ignorantia iuris non excusat sed cognitio est impossibile.

Karel Machala (*1967), citát z mé knihy/quote from my book/Zitat aus meinem Buch:

Flüchtlingskrise im 8. sicheren Land. 13 alternativlose Erklärungen. (2018)

Dokonce i zastavené hodiny mají dvakrát denně pravdu

a po letech mohou zpětně hledět na dlouhou řadu úspěchů.

Eine stillstehende Uhr hat doch täglich zweimal richtig gezeigt 

und darf nach Jahren auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken.

(zitiert in meinem Buch Flüchtlingskrise im 8. sicheren Land. 13 alternativlose Erklärungen.)

Even a stopped clock is right twice a day and after many years, 

it will be able to look back and see a series of successes.

Marie von Ebner-Eschenbach roz. Marie Dubská (1830-1916)

Pokud něco nedokážete vysvětlit jednoduše, znamená to, že tomu nerozumíte.

If you cannot explain something in simple terms, you do not understand it.

Richard Feynman, teoretický fyzik, nositel Nobelovy ceny (1918-1988)

S rozmnožováním omezení a zákazů ve státě lidé víc a víc chudnou.

As restrictions and prohibitions are multiplied in the Empire, the people grow poorer and poorer.

Laozi / Lao-c' / 老子 (cca 500/600 BCE/př.n.l.)

Experience hath shewn, that even under the best forms of government those entrusted with power have, in time, and by slow operations, perverted it into tyranny.

Zkušenost ukázala, že i za nejlepších forem vlády ti, kterým byla moc svěřena, za čas, a pomalým postupem, ji změnili v tyranii.

Thomas Jefferson

Information is the currency of democracy.

Informace jsou měnou demokracie.

Thomas Jefferson

A rose by any other name would smell as sweet.

Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně.

William Shakespeare

Die größten Feinde der Freiheit sind die glücklichen Sklaven.

Největšími nepřáteli svobody jsou šťastní otroci.

The biggest enemies of freedom are happy slaves.

Marie von Ebner-Eschenbach roz. Marie Dubská (1830-1916)

Váš pravý pán je ten, koho nesmíte kritizovat.

Your true master is the one you cannot criticize.

Ihr wirklicher Herr ist der, den Sie nicht kritisieren können.

(neznámý autor/unknown author?)

Naprosto odmítám být nestranným podobně jako mezi hasiči a požárem.

I decline utterly to be impartial as between the fire brigade and the fire.

Winston Churchill (1874-1965)

Zbytečné zákony oslabují potřebné zákony.

Useless laws weaken the necessary laws.

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755)

Legem brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur.

Zákon má být krátký, aby mu lépe rozuměli i neučení.

A law ought to be short so that it is more easily understood by the unlearned.

Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l./BCE - 65 n.l./CE)

Malum est consilium, quod mutari non potest.

Špatný jest plán, kterého změnu provésti nelze.

It is a bad plan that admits of no modification.

Publilius Syrus (cca 85-43 př.n.l./BCE)

A full cup must be carried steadily.

Plný pohár je třeba nést opatrně.

Anglické přísloví/English proverb

Jednotlivě vzato jsme jedna kapka. Společně však tvoříme oceán.

Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.

Ryūnosuke Akutagawa (芥川 龍之介, 1892-1927)

Lid bez minulosti je jako vítr na buvolí trávě.

A people without history is like wind on the buffalo grass.

Přísloví indiánského kmene Lakota/A Lakota proverb (Použito v mé knize)

Prezident Akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček. Aby byl lid účinně pobídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních, nebo jezerech, odměna šesti tolarů. 

The President of the Academy is furthermore obliged to contribute heart and soul to extermination of werewolves, knockers, dragons, naiads and will-o’-the-wisps. For the people to be effectivelly stimulated to this virtuous activity, a reward of 6 tolars for locating any of these monsters is being announced, no matter if they were detected in holes, pits, caves or lakes.

Ze zakládací listiny berlínské Akademie věd v roce 1700 * From the founding document of Berlin Academy of Sciences, 1700

Corruptissima re publica plurimae leges. 

Čím zkaženější vláda, tím více zákonů přijímá.

The more rotten the government, the more laws it passes.

Tacitus (cca 56 - cca 120), Annales (Annals, Letopisy)

Neznepokojuje nás to, co se nám děje, ale naše myšlenky o tom, co se děje.

People are not disturbed by things, but by the view they take of them.

Επίκτητος / Epiktétos / Epictetus (cca 55 - cca 135)

O zítřku předem nikdo nic neví.

Nobody knows anything about tomorrow in advance.

Mika Waltari: Egypťan Sinuhet/Mika Waltari: The Egyptian

Vzdělání je to, co člověku zůstane, když zapomene vše, co se naučil ve škole.

Education is what remains after one has forgotten everything he/she learned at school.

Albert Einstein (1879 - 1955)

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.

Ať už je strategie jakkoliv krásná, měli byste se občas podívat na výsledky.

Winston Churchill (1874-1965)

Pravda vždy prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. V druhém je agresivně vyvracena. Ve třetím je přijata jako samozřejmost.

All truth passes through three stages. First it is ridiculed. Second it is violently opposed. Third it is accepted as self-evident.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

The nation that destroys its soil destroys itself.

Země, která si zničí svoji půdu, zničí sebe.

Franklin D. Roosevelt, 1937 (1882-1945)

If carbon taxes reduce pollution and tobacco taxes reduce smoking, what do you suppose income taxes do?

Jestliže daně z uhlíku snižují znečištění a daně z tabáku omezují kouření, co podle vás dělají daně z příjmu?

Daniel Hannan (*1971)

Kdo opovrhuje poklesem kojenecké úmrtnosti a vítězstvím nad hladomory, nechť první hodí kamenem po materialismu ekonomů.

Who disdains the fall in infant mortality and conquest of famines may cast the first stone upon the materialism of economists.

Ludwig von Mises (1881-1973)

Kdyby z nebe pršela svoboda, otroci by nosili deštníky.

If the sky rained freedom, slaves would carry umbrellas.

Autor neznámý. Author unknown. (?)

Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. 

Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.

Let everything flow of its own accord, let violence be absent from the process.

Jan Amos Komenský / Comenius (1592-1670)

Potřebujeme nějaký jiný důkaz mizerného řízení ze strany vlád než je nadměrné množství dluhů a daní, pod nimiž úpí každý národ? 

Need we any other proof of governments' wretched management than the excess of debts and taxes with which every nation groans?

Thomas Paine (1737-1809)

Vaše tělo slyší všechno, co říká vaše mysl.

Your body hears everything your mind says.

Naomi Judd (*1946)

Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est.

Kdo neví, do kterého přístavu pluje, tomu nepomůže žádný příznivý vítr.

If one does not know to which port one is sailing, no wind is favourable.

Lucius Annaeus Seneca (4 BCE/př.n.l - 65 CE/n.l.)

To argue against any breach of liberty from the ill use that may be made of it is to argue against liberty itself, since all is capable of being abused. 

Argumentovat proti jakékoliv svobodě jejím potenciálním zneužitím znamená argumentovat proti svobodě samotné, protože zneužít lze všechno.

George Lyttleton (1709-1773)

Laws are like cobwebs which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Zákony jsou jako pavučiny, které možná zachytí malé mušky, ale vosy a sršni si jimi cestu prorazí.

Jonathan Swift (1667-1745) (orig.: Solon?)

Kdo nedoufá ve vítězství, ten už prohrál.

He who does not hope to win has already lost.

José Joaquín de Olmedo (1780-1847)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

Happy is the person who can understand causes of things.

Šťasten, kdo dokáže poznat příčiny věcí.

Publius Vergilius Maro (70-19 BCE/př.n.l.)

When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are the legislators.

Když je nakupování a prodávání řízeno zákony, pak první, co se nakupuje a prodává, jsou zákonodárci.

P. J. O'Rourke (*1947)

Nejlepší způsob, jak dostat dobrý nápad, je mít tisíc nápadů. Nejjistější způsob, jak nalézt pravdu, je umožnit tisíc interpretací.

The best way to have a good idea is to have a thousand ideas. The surest way to find the truth is to allow a thousand interpretations.

Daniel Hannan (*1971)

Education is not filling a pail, but the lighting of a fire. 

Vzdělání není plnění vědra, ale zapalování ohně.

Plutarchos (46-127)

Existuje tisíc lidí, kteří osekávají větve zla, na jednoho, který jde přímo ke kořenu.

There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root.

Henry David Thoreau (1817 - 1862)

Economic growth comes from enterpreneurs risking their own money, not from politicians risking your money. 

Hospodářský růst je výsledkem toho, že podnikatelé riskují svoje vlastní peníze, nikoliv toho, že politici riskují vaše penize.

Burton W. Folsom Jr. (*1947)

Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive, because your words become your behaviour. Keep your behaviour positive because your behaviour becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.

Udržujte své myšlenky pozitivní, protože vaše myšlenky se stanou vašimi slovy. Udržujte svá slova pozitivní, protože vaše slova se stanou vaším chováním. Udržujte své chování pozitivní, protože vaše chování se stane vašimi zvyky. Udržujte své zvyky pozitivní, protože vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami. Udržujte své hodnoty pozitivní, protože vaše hodnoty se stanou vašim osudem.

Mahátma Gándhí (1869-1948, Móhandás Karamčand Gándhí (मोहनदास करमचन्द गांधी)

Our attitude toward life determines life's attitude towards us.Náš postoj k životu určuje postoj života k nám.

Earl Nightingale (1921-1989)

Happiness for me is getting to write about the most important things I know. 

Štěstí pro mne je dostat se k psaní o nejdůležitějších věcech, které znám.

Richard Ford (*1944)

If they attack you personally, it means they have not a single political argument left.

Pokud útočí na vaši osobu, znamená to, že jim už nezbyl ani jeden politický argument.

Margaret Thatcher (1925-2013)

Je velmi vážnou chybou domnívat se, že radost z pochopení a zkoumání může být prosazována prostředky, jako je nátlak nebo pocit povinnosti. 

It is a very serious mistake to think that happiness from understanding and exploration could be enforced by means like coercion or feeling of duty.

Albert Einstein (1879-1955)

Roku od narození Páně 1118. V měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivši ze svého řečiště, ach, kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť kdežto jindy, ač se to málokdy stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loktů nad most. (...) 

Roku od narození Páně 1119. Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak - což jest ještě podivnější zjev - kdežto obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší i dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoli zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě. (...)

Roku od narození Páně 1121. Osení se špatně urodilo pro veliká sucha, jež trvala celé tři měsíce: březen, duben a květen. 

Roku od narození Páně 1124. (...) Po této zimě na jaře [1125] přišly velmi prudké větry a trvaly celé čtyři čtvrti měsíce března.

Kosmas (1045-1125), Chronica Boemorum - citát použit v mé nové knize Kdo jsme a odkud přicházíme. Netušené souvislosti hledání předků.

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Nikdy nic nezměníte, pokud budete bojovat se současnou realitou. Abyste něco změnili, musíte vytvořit nový model, který učiní současný model zastaralým.

Buckminster Fuller (1895-1983)

What you do speaks so loud that I cannot hear what you say. 

To, co děláte, mluví tak nahlas, že nemůžu slyšet to, co říkáte.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Where liberty is, there is my country.

Kde je svoboda, tam je moje země.

Benjamin Franklin (1706-1790)

I could never be a conspiracy theorist; conspiracy theorists believe in government competence. 

Nikdy bych nemohl být konspiračním teoretikem. Teoretici konspirace věří ve schopnou vládu.

Will Spencer

If your answer to every failure of government is more government, you are like an alcoholic trying to drink yourself sober.

Pokud je vaší odpovědí na každé selhání státu ještě více státu, pak jste jako alkoholik, který se snaží upít se ke střízlivosti.

Will Spencer

Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat. 

John Holt (1923-1985)

When you are clear, what you want will show up in your life, and only to the extent that you are clear.

Janet Bray Atwood, author, The Passion Test

Účinný způsob, kterak se stát neviditelným: Vezmi tuk nebo soví oko, kuličku hnoje, kterou valil před sebou skarabeus, a trochu oleje, čerstvé olivy, všechno to utři a potom si namaž celé tělo a mluv k Slunci: zaklínám tě ve velkém jménu borke foiur ió izya apar xeuch thythé lailam aaaaa óóóó ieó ieó ieó ieó ieó ieó ieó ieó naunax aiai aeó aeó aeó! Dále pak řekni: učiň mne neviditelným, pane Hélie, aeó anae eié éaó před každým člověkem až do západu slunce, ió ióó frix rizó eóa.

Z egyptského papyru v řečtině z řecko-římské doby, in: Anna Świderková: Když papyry promluvily

Welsh Proverbs. Irish proverbs in English and Gaeilge. Latinské výroky na wikiquote. E-kniha LATINSKÉ CITACE. Publilius Syrus. Quote investigator - odkud pochází známý citát, anglicky. 

Moje knihy * Rozcestník textů * Rozcestník odkazů * Genealogie * RegeneVOX * Překlady/Translations * Jazykové okénko * Slovníky * Zápisky z cest * O mněKontakt

Hovořit dalším jazykem znamená mít druhou duši.

To speak another language is to possess second soul.

Karel Veliký / Charlemagne (747/8-814) 

Velmi pravděpodobný předek většiny Evropanů a tedy i vás nebo mne

(blíže viz moje kniha Kdo jsme a odkud přicházíme. Netušené souvislosti hledání předků.)

Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. 

Kapka vyhloubí kámen ne silou, ale že neustále padá.

A drop makes a hole in a stone not by force, but by constant dripping.

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l./BC - 17)

My definition of a free society is a society where it is safe to be unpopular.

Mojí definicí svobodné společnosti je společnost, kde je bezpečné být nepopulárním.

Adlai Ewing Stevenson II. (1900-1962)

De omnibus dubitandum est.

Pochybovat lze o všem.

Everything must be doubted.

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)


Zajímavosti odjinud: Naturopathic Quotes